Kariai mokysis kautis miesto sąlygomis
An­tra­die­nį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko Pa­bra­dės po­li­go­ne ati­da­ro­mas tre­ni­ruo­čių inf­ras­truk­tū­ros komp­lek­sas „Mū­šis mies­te“.

Tai bus pir­mas Bal­ti­jos ša­ly­se to­kio ti­po tre­ni­ruo­čių komp­lek­sas, su­da­ry­sian­tis są­ly­gas Lie­tu­vos ir są­jun­gi­nin­kų ka­riams tre­ni­ruo­tis mū­šio mies­te ope­ra­ci­jas.

„Džiau­giuo­si, kad šian­dien ga­li­me ma­ty­ti mū­sų pa­stan­gų, su­da­ry­ti tin­ka­mas tre­ni­ruo­čių są­ly­gas ne tik Lie­tu­vos ka­riams, bet ir mū­sų są­jun­gi­nin­kams, re­zul­ta­tus. Ne­abe­jo­ju, kad šia­me Bal­ti­jos re­gio­nui uni­ka­lia­me tre­ni­ruo­čių komp­lek­se be­si­tre­ni­ruo­jan­tys ka­riai tu­rės pui­kias są­ly­gas įgy­ti ir to­bu­lin­ti šių die­nų ka­ry­bo­je bū­ti­nus mū­šio ap­gy­ven­din­to­je vie­to­vė­je įgū­džius, – pa­brėž­da­mas nau­jo­jo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ob­jek­to svar­bą sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras J. Ole­kas.

Ce­re­mo­ni­jo­je taip pat pla­nuo­ja Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas, ka­ri­nių vie­ne­tų at­sto­vai. Su­si­rin­ku­siems sve­čiams Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sau­su­mos pa­jė­gų ka­riai spe­cia­liu pa­si­ro­dy­mu pa­de­mons­truos mū­šio mies­te ypa­tu­mus.

Maž­daug 15 hek­ta­rų plo­te iš­si­dės­čiu­sį tre­ni­ruo­čių komp­lek­są „Mū­šis mies­te“ su­da­ro 26 sta­ti­niai ir ša­lia esan­tys ob­jek­tai. Vi­sa ka­riams skir­ta tre­ni­ruo­čių komp­lek­so inf­ras­truk­tū­ra bu­vo su­pro­jek­tuo­ta ir pa­sta­ty­ta taip, kad at­kar­to­tų rea­lias mies­to są­ly­gas: įreng­ti gy­ve­na­mie­ji na­mai, mo­kyk­la, re­li­gi­nės pa­skir­ties sta­ti­nys, po­li­ci­jos nuo­va­da, par­duo­tu­vė, sta­dio­nas, au­to­bu­sų sto­tis, gat­vės, ša­li­gat­viai, žai­di­mų aikš­te­lės ir ki­ti sta­ti­niai.

Tiek pla­nuo­da­mi ope­ra­ci­jas mies­te, tiek ir jas vyk­dy­da­mi, ka­riai taip pat ga­lės nau­do­tis po že­me esan­čia tu­ne­lių sis­te­ma, im­ituo­jan­čia mies­to po­že­mi­nes ko­mu­ni­ka­ci­jas.

Tre­ni­ruo­čių komp­lek­se pa­sta­ty­tas ir mū­šiui už­da­ro­se pa­tal­po­se tre­ni­ruo­tis skir­tas sta­ti­nys, ko­kio iki šiol ne­tu­rė­jo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sau­su­mos pa­jė­gos. Ja­me ka­riai ga­lės to­bu­lin­ti pa­sta­tų va­ly­mo įgū­džius nau­do­da­mi tiek im­ita­ci­nę amu­ni­ci­ją, tiek ir ko­vi­nius šaud­me­nis.