Kariai kartu su pasieniečiais treniruojasi pratybose „Žaibo kirtis 2017“
Na­cio­na­li­nė­se pra­ty­bo­se „Žai­bo kir­tis 2017“ Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Tai­kos me­to už­duo­čių ope­ra­ci­nės pa­jė­gos tre­ni­ruo­ja­si kar­tu su Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba Pa­gė­gių, Vil­niaus ir Va­rė­nos rink­ti­nių at­sa­ko­my­bės ruo­žuo­se prie sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja ir Ru­si­ja.

Pa­gal pra­ty­bų sce­na­ri­jų pa­sie­nio ruo­žuo­se pa­dau­gė­jus įvai­raus po­bū­džio in­ci­den­tų, su­si­ju­sių su ša­lies sau­gu­mu, sie­kia­ma su­stip­rin­ti Lie­tu­vos sie­nos ap­sau­gą ir pa­si­tel­kia­mos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Tai­kos me­to už­duo­čių ope­ra­ci­nės pa­jė­gos.

Sie­kiant ne­trik­dy­ti rea­lios sie­nos kon­tro­lės veik­los, taip pat, kad ne­kil­tų ne­sup­ra­ti­mų tarp ki­tų vals­ty­bių sie­nos ap­sau­gos par­ei­gū­nų, pra­ty­bų sce­na­ri­jaus žai­dy­bi­niai in­ci­den­tai im­ituo­ja­mi ir vyk­do­mi Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jos gi­lu­mo­je, t.y. ke­le­tą ki­lo­me­trų nuo rea­lios Vals­ty­bi­nės sie­nos.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės na­cio­na­li­nės pra­ty­bos „Žai­bo kir­tis 2017“ vyks­ta ba­lan­džio 28 – ge­gu­žės 7 d. ry­ti­nė­je ša­lies da­ly­je, Ma­ri­jam­po­lės ir Vil­ka­viš­kio mies­tuo­se bei jų apy­lin­kė­se. Pra­ty­bo­se tre­ni­ruo­ja­si Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Tai­kos me­to už­duo­čių ope­ra­ci­nių pa­jė­gų, Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų ka­riai ir juos re­mian­tys pa­da­li­niai veik­ti hib­ri­di­nių grės­mių at­ve­ju. Taip pat šio­mis pra­ty­bo­mis sie­kia­ma, kad na­cio­na­li­nės pa­jė­gos bū­tų pa­si­ren­gu­sios ne­kon­ven­ci­niams iš­šū­kiams bei veik­ti sa­va­ran­kiš­kai tam ti­krą lai­ką, per ku­rį kri­zės at­ve­ju at­vyk­tų są­jun­gi­nin­kų par­ama.

...