Kariai ir pareigūnai treniruojasi kovoti su separatistais
Šeš­ta­die­nį ka­riai ir įvai­rių tar­ny­bų par­ei­gū­nai Kai­šia­do­ry­je tre­ni­ra­vo­si, kaip štur­muo­ti se­pa­ra­tis­tų uži­ma­mus pa­sta­tus, lais­vin­ti įkai­tus, val­dy­ti riau­šes, sek­ma­die­nį mū­šiai bus im­ituo­ja­mi Šven­čio­nė­liuo­se.

Kaip pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, šeš­ta­die­nio pra­ty­bo­se Kai­šia­do­rių gy­ven­to­jai pir­mą kar­tą iš­vy­do to­kio mas­to ka­ri­nę ope­ra­ci­ją, ku­rią vyk­dė vi­si vi­daus sau­gu­mo sis­te­mos pa­da­li­niai.

Pa­gal pra­ty­bų „Žai­bo kir­tis 2015“ sce­na­ri­jų, smar­kiai su­ak­ty­vė­ju­sios se­pa­ra­tis­ti­nės gru­puo­tės užė­mė mies­tų val­džios ir ki­tus svar­bius pa­sta­tus, ėmė prieš­in­tis vie­šą­ją tvar­ką pri­žiū­rin­tiems par­ei­gū­nams. Į pa­gal­bą pa­si­telk­tos Lie­tu­vos Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gos, ku­rios, veik­da­mos su ki­tais sau­gu­mo sis­te­mos pa­da­li­niais, štur­ma­vo užim­tus pa­sta­tus ir nu­slo­pi­no ki­lu­sias riau­šes.

Taip pat šeš­ta­die­nį ki­ta Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų ko­vi­nė ba­ta­lio­no gru­pė vei­kė Pa­bra­dės po­li­go­ne. Ja­me ta­ria­mi se­pa­ra­tis­tai bu­vo užė­mę amu­ni­ci­jos san­dė­lius, iš ku­rių, pa­gal pra­ty­bų sce­na­ri­jų, vy­ko se­pa­ra­tis­tų ap­rū­pi­ni­mas Kai­šia­do­ry­se ir Šven­čio­nė­liuo­se. Čia Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų ka­riai ap­su­po san­dė­lius sau­gan­čias prieš­iš­kas pa­jė­gas, ne­utra­li­za­vo jas ir at­kir­to ki­tuo­se re­gio­nuo­se įsit­vir­ti­nu­sius se­pa­ra­tis­tus nuo ap­rū­pi­ni­mo.

Šeš­ta­die­nio ko­vi­nes ope­ra­ci­jas už­bai­gė žai­biš­kas ke­lių skir­tin­gų ob­jek­tų – van­dens bokš­to, ge­le­žin­ke­lio til­to, ge­le­žin­ke­lio sto­ties ir li­go­ni­nės – štur­ma­vi­mas ir iš­lais­vi­ni­mas, o ga­liau­siai vi­sos pa­jė­gos ap­su­po pa­grin­di­nę se­pa­ra­tis­tų va­da­vie­tę Ra­di­jo ir spaus­tu­vės pa­sta­te, iš ku­rio bu­vo va­do­vau­ja­ma vi­sam Kai­šia­do­rių ra­jo­no prieš­iš­kam ju­dė­ji­mui. Prieš­inin­kai bu­vo ne­utra­li­zuo­ti, da­lis jų su­lai­ky­ta.

Sek­ma­die­nį pra­ty­bų veiks­mai per­si­kels į Gai­žiū­nų po­li­go­ną, ku­ria­me iš prieš­iš­kų pa­jė­gų bus pe­rim­tas užim­tas oro uos­tas, o pa­grin­di­nis mū­šis mies­te vyks Šven­čio­nė­liuo­se, ku­riuo­se, pa­gal nu­ma­ty­tą sce­na­ri­jų, taip pat vei­kia se­pa­ra­tis­tai, o juos iš lau­ko sups pro­tes­tuo­to­jų gru­puo­tės.

Šven­čio­nė­liuo­se prieš­iš­kų pa­jė­gų ne­utra­li­za­vi­mą ste­bės prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras An­ta­nas Va­lys, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas, Jung­ti­nio šta­bo vir­ši­nin­kas bri­ga­dos ge­ne­ro­las Vil­man­tas Ta­mo­šai­tis.

Pra­ty­bo­se „Žai­bo kir­tis 2015“ mo­de­liuo­ja­mos įvai­riau­sio po­bū­džio grės­mės, nuo hib­ri­di­nio ka­ro iki te­ro­ris­ti­nių iš­puo­lių. Į pra­ty­bų sce­na­ri­jų įtrauk­ti to­kie stra­te­gi­nės inf­ras­truk­tū­ros ob­jek­tai kaip su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­las, Klai­pė­dos jū­rų uos­tas, Pa­lan­gos oro uos­tas ir ki­ti.

Pra­ty­bas „Žai­bo kir­tis 2015“ or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nis šta­bas. Jo­se da­ly­vaus apie 3 tūkst. ka­rių iš vi­sų ka­riuo­me­nės pa­jė­gų ir val­dy­bų, kar­tu tre­ni­ruo­ja­si apie 500 vi­daus sau­gu­mo sis­te­mos par­ei­gū­nų.

Šios ke­lių eta­pų pra­ty­bos vyks­ta nuo ba­lan­džio. Pir­ma­ja­me eta­pe vy­ko mo­bi­li­za­ci­jos sis­te­mos pa­ti­kri­ni­mas.