Kareiviškos duonos šauktiniai gali ir neragauti
Pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis re­gio­ni­niuo­se ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riuo­se – su­ju­di­mas. At­lik­ti par­ei­gos Tė­vy­nei re­gis­truo­ja­si ne tik pa­šauk­ti ka­ro prie­vo­li­nin­kai, bet ir plūs­tan­tys sa­va­no­riai. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) at­sto­vai spė­ja, kad ga­li at­si­tik­ti taip, jog šauk­ti­nių šie­met ir ne­pri­reiks.

„Šiuo me­tu gau­siai at­vyks­ta jau­nuo­liai, par­eiš­kian­tys no­rą sa­va­no­riš­kai at­lik­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą. Taip pat at­vyks­ta pri­va­lo­mai šau­kia­mi ka­ro prie­vo­li­nin­kai, ga­vę šau­ki­mo nu­ro­dy­mus at­vyk­ti į sky­rius kon­kre­čią die­ną, ir pri­va­lo­mai šau­kia­mi ka­ro prie­vo­li­nin­kai, no­rin­tys anks­čiau at­lik­ti rei­kia­mas šau­ki­mo pro­ce­dū­ras“, - LŽ in­for­ma­vo KAM Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to at­sto­vas Vai­nius Ei­va.

Ti­kri­na­mi do­ku­men­tai ir sveikata

Pa­sak KAM at­sto­vo, ka­ro prie­vo­li­nin­kai tu­ri pri­sis­ta­ty­ti į re­gio­ni­nius ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rius šau­ki­mo nu­ro­dy­muo­se pa­teik­to­mis da­to­mis. „Šau­ki­mo nu­ro­dy­mas siun­čia­mas į ka­ro prie­vo­li­nin­ko dek­la­ruo­tą gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Jei­gu nė­ra duo­me­nų apie gy­ve­na­mą­ją vie­tą - jo tė­vų, dar­bo­vie­tės ad­re­su. Jei iki bir­že­lio vi­du­rio ka­ro prie­vo­li­nin­ko ne­pa­sie­kia šau­ki­mo nu­ro­dy­mas, jam re­ko­men­duo­ja­ma kreip­tis į re­gio­ni­nį ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rių dėl at­vy­ki­mo da­tos“, - tvir­ti­no V. Ei­va. Tie, ku­rie ban­dys iš­veng­ti prie­vo­lės, ga­li bū­ti ieš­ko­mi per po­li­ci­ją, Lie­tu­vos at­sto­vy­bes už­sie­ny­je, su ka­ro prie­vo­li­nin­ku su­si­ju­sius fi­zi­nius ir ju­ri­di­nius as­me­nis.

Jis pa­žy­mė­jo, kad pir­miau­sia re­gio­ni­niuo­se ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riuo­se su­ti­kri­na­mi ka­ro prie­vo­li­nin­kų do­ku­men­tai ir duo­me­nys, pa­ti­kri­na­ma, ar nė­ra at­lei­di­mo nuo ka­ro prie­vo­lės ar jos ati­dė­ji­mo prie­žas­čių. Jau­nuo­liai re­gis­truo­ja­mi pa­si­ti­krin­ti svei­ka­tos Ka­ri­nės me­di­ci­nos eks­per­ti­zės ko­mi­si­jos pa­ko­mi­sė­se.

KAM duo­me­ni­mis, pa­ti­kri­nus svei­ka­tą, apie 90 proc. ka­ro prie­vo­li­nin­kų pri­pa­žin­ti tin­ka­mi ka­ro tar­ny­bai. „Šie duo­me­nys kol kas at­spin­di sa­vo no­ru į pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą sto­jan­čių ka­ro prie­vo­li­nin­kų svei­ka­tą. Jie prieš sto­da­mi į ka­ro tar­ny­bą įver­ti­na sa­vo svei­ka­tos būk­lę, to­dėl jų tin­ka­mu­mas tar­ny­bai yra kur kas di­des­nis. Pra­dė­jus ti­krin­ti di­des­nį pri­va­lo­mai šau­kia­mų­jų kie­kį, šis san­ty­kis ga­li keis­tis“, - pa­žy­mė­jo V. Ei­va.

Sa­va­no­rių vis daugiau

Pa­sak KAM at­sto­vo, sa­va­no­riš­kai sto­jan­čių­jų į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą nuo­lat dau­gė­ja. Per pa­sta­rą­sias tris sa­vai­tes nuo šau­kia­mų­jų są­ra­šų pa­skel­bi­mo no­rą at­lik­ti par­ei­gą Tė­vy­nei par­eiš­kė per 500 ka­ro prie­vo­li­nin­kų. Iš vi­so į sa­va­no­rių gre­tas už­si­ra­šė 1637 jau­nuo­liai. Ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad šie­met už­pil­dy­ti ka­ri­nius da­li­nius pa­kaks tik sa­va­no­rių. „Kol kas ten­den­ci­jos ro­do, kad to­kia ti­ki­my­bė yra“, - pa­brė­žė V. Ei­va.

KAM in­for­muo­ja, kad ka­ro prie­vo­li­nin­kai, ne­pa­te­kę į šau­kia­mų­jų są­ra­šus, no­rą at­lik­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą ga­lės par­eikš­ti iki lap­kri­čio pa­bai­gos, prieš pa­sku­ti­nius pri­sta­ty­mus į ka­ri­nius vie­ne­tus.

Taip pat KAM at­sto­vas at­krei­pė dė­me­sį, kad apie 100 ka­ro prie­vo­li­nin­kų, at­si­dū­ru­sių šau­kia­mų­jų są­ra­še, par­eiš­kė no­rą dar šiais me­tais at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą. Jis pa­ti­ki­no, kad jau­nuo­liai, ku­rie sa­va­no­riais tap­ti pa­no­ro tik ta­da, kai jų pa­var­dės at­si­dū­rė šau­kia­mų­jų są­ra­šuo­se, pri­vi­le­gi­jų pa­si­rink­ti tar­ny­bos vie­tą ir pra­džios da­tą bei 25 proc. prie­do prie kau­pia­mų­jų iš­mo­kų ne­gaus.