Karė pratybų metu netyčia persišovė koją
Ket­vir­ta­die­nį į Vil­niaus li­go­ni­nę krei­pė­si ka­rė, ku­ri pra­ty­bų ka­ri­nia­me po­li­go­ne me­tu ne­ty­čia per­si­šo­vė sau ko­ją, pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Į li­go­ni­nę pri­sta­ty­ta 28 me­tų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų šta­bo ry­šių kuo­pos Be­lai­džio te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bū­rio Be­lai­džio te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų mo­du­lio ra­di­jo ry­šio sis­te­mų tech­ni­kė šta­bo ser­žan­tė J.J., ku­ri tą pa­čią die­ną Šven­čio­nių ra­jo­ne Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ne su­si­žei­dė per pra­ty­bas.

Kaip penk­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, ka­rės pa­tir­tas su­žei­di­mas nė­ra su­nkus.

„Tai bu­vo po­li­go­ne, yra leng­vas su­žei­di­mas“, – sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras.

Pa­klaus­tas, ar ka­rė tin­ka­mai el­gė­si su gink­lu, J.Ole­kas at­sa­kė, kad jei­gu ne­lai­mė įvy­ko, „ma­tyt, kaž­kas bu­vo ne taip“.

„Kai tūks­tan­čiai ka­rių kiek­vie­ną die­ną su gink­lu, be abe­jo, kad ga­li vis­ko at­si­tik­ti. Taip, kaip na­muo­se at­si­tin­ka, kad į pirš­tą įsip­jau­ni, taip ka­riuo­me­nė­je at­si­tin­ka, kad su­si­žei­di tru­pu­tį dau­giau, nes di­des­nė pa­vo­jaus ap­lin­ka“, – sa­kė J.Ole­kas, ku­ris pri­dū­rė, jog ka­riš­kiai į tar­ny­bą žiū­ri at­sa­kin­gai, to­dėl to­kių ne­lai­mių nu­tin­ka ga­na ne­daug.

Mo­te­ris at­li­ko at­si­tik­ti­nį šū­vį ir su­si­ža­lo­jo. Įvy­kio ap­lin­ky­bes ti­ria Ka­ro po­li­ci­ja. Ka­rė, su­tei­kus pa­gal­bą, iš­leis­ta gy­dy­tis į na­mus.