Kardinolas P. Parolinas tikisi paruošti kelią popiežiui
Sek­ma­die­nį Ka­ted­ros aikš­tė­je Va­ti­ka­no vals­ty­bės se­kre­to­rius kar­di­no­las Pie­tro Par­oli­nas va­do­va­vo šv. Mi­šioms. Prieš šv. Mi­šias vy­ko ti­kin­čių­jų pro­ce­si­ja Ge­di­mi­no pros­pek­tu. Pro­ce­si­ja ir Mi­šio­mis bai­gė­si Na­cio­na­li­nis gai­les­tin­gu­mo kong­re­sas.

Ar­ki­vys­ku­pas Gin­ta­ras Gru­šas Mi­šių pra­džio­je dė­ko­jo kar­di­no­lui Par­oli­nui už ap­si­lan­ky­mą ir pra­šė per­duo­ti po­pie­žiui Pra­nciš­kui, jog jis ne­kan­triai lau­kia­mas Lie­tu­vo­je, pra­ne­ša Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos ku­ri­ja. Pa­moks­le kard. P. Par­oli­nas per­da­vė po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus svei­ki­ni­mus. „Jis ti­krai už jus mel­džia­si, yra ar­ti jū­sų dva­sio­je ir mel­džia jums gau­sių Die­vo pa­lai­mi­ni­mų“, – sa­kė kar­di­no­las.

„At­ver­ki­me sa­vo šir­dis Die­vo gai­les­tin­gu­mui ir sie­ki­me jo at­lei­di­mo. Ska­tin­ki­me at­lai­du­mą ir su­si­tai­ky­mą sa­vo na­muo­se, mo­kyk­lo­se, dar­bo­vie­tė­se ir bend­ruo­me­nė­se. Kaip ge­ra­sis sa­ma­rie­tis, tap­ki­me jau­tres­ni ki­tų fi­zi­niams ir dva­si­niams po­rei­kiams, sa­vo ti­kė­ji­mą kon­kre­čiai reikš­da­mi ge­rais dar­bais“, – pa­moks­le ra­gi­no po­pie­žiaus pa­siun­ti­nys.

Mi­šių pa­bai­go­je kar­di­no­las P. Par­oli­nas lie­tu­viš­kai iš­ta­rė „A­čiū“. Jis dė­ko­jo už su­si­rin­ku­sių­jų ti­kė­ji­mą, mal­das, krikš­čio­niš­ką liu­di­ji­mą, lin­kė­jo bū­ti gai­les­tin­gu­mo apaš­ta­lais. „Aš ti­kiuo­si, kaip jau pa­sa­kiau va­kar Kry­žių kal­ne, kad esu kaip Jo­nas Krikš­ty­to­jas, ku­ris par­uo­šia ke­lią. Duok Die­ve, kad kuo grei­čiau įvyk­tų po­pie­žiaus ke­lio­nė į šį kraš­tą“, – kal­bė­jo kard. Par­oli­nas. Su­si­rin­ku­sie­ji gar­siais plo­ji­mais dė­ko­jo kar­di­no­lui už šią ži­nią.

Šv. Mi­šio­mis bai­gė­si tris die­nas tru­kęs Na­cio­na­li­nis gai­les­tin­gu­mo kong­re­sas – pa­grin­di­nis Ju­bi­lie­ji­nių gai­les­tin­gu­mo me­tų ren­gi­nys Lie­tu­vo­je. Penk­ta­die­nio va­ka­rą vil­nie­čiai ir mies­to sve­čiai klau­sė kon­cer­tų, ste­bė­jo spek­tak­lį, ėjo į pi­lig­ri­mi­nį žy­gį po Vil­nių – Gai­les­tin­gu­mo mies­tą. Šeš­ta­die­nį vy­ko ar­ti 50 pa­skai­tų, po­pie­tę Ka­ted­ros aikš­tė­je po­ra šim­tų ku­ni­gų klau­sė iš­pa­žin­čių. Šeš­ta­die­nio va­ka­rą Ka­ted­ros aikš­tė­je kon­cer­te klau­sy­to­jus džiu­gi­no se­suo Cris­ti­na, „I­ta­li­jos bal­so“ lai­mė­to­ja, ku­ri liu­di­jo sa­vo ti­kė­ji­mą dai­no­mis ir nuo­šir­džiais žo­džiais.

Mies­to gat­vė­mis bu­vo ne­ša­mas vi­sa­me pa­sau­ly­je gar­sus Gai­les­tin­go­jo Jė­zaus at­vaiz­das, nu­ta­py­tas Vil­niu­je pa­gal šv. Faus­ti­nos re­gė­ji­mus. Vil­niu­je gy­ve­nu­si šven­to­ji Faus­ti­na die­no­raš­ty­je ra­šo re­gė­ju­si pa­veiks­le at­gy­jan­tį Jė­zų, lai­mi­nan­tį mies­tą bei su­trau­kan­tį pa­nčius, den­gian­čius žmo­nes. Pa­veiks­las yra ger­bia­mas Die­vo Gai­les­tin­gu­mo šven­to­vė­je Vil­niu­je, ku­ri yra at­vi­ra vi­są par­ą.

Sek­ma­die­nio pro­ce­si­jo­je nuo Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tės iki Ka­ted­ros ėjo Va­ti­ka­no vals­ty­bės se­kre­to­rius kard. P. Par­oli­nas, apaš­ta­li­nis nu­nci­jus ar­kiv. P. L. Quin­ta­na, Lie­tu­vos vys­ku­pai, vys­ku­pai iš Bal­ta­ru­si­jos ir Len­ki­jos, ku­ni­gai, vie­nuo­liai ir vie­nuo­lės, gau­siai su­si­rin­kę Vil­niaus gy­ven­to­jai ir mies­to sve­čiai. Šv. Mi­šio­se da­ly­va­vo bro­liš­kų baž­ny­čių at­sto­vai. Vi­sa­me ren­gi­ny­je tal­ki­no ke­li šim­tai įvai­raus am­žiaus sa­va­no­rių.