Karas prasideda nuo informacinių atakų
"Ko­dėl in­for­ma­ci­nę ko­vą iš­ski­ria­me kaip dar vie­ną at­si­ra­du­sią grės­mę? To­dėl, kad pa­grin­di­nė ka­riuo­me­nės už­duo­tis yra ap­gin­ti sa­vo vals­ty­bę: te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą, vi­suo­me­nę, ver­ty­bes, - tei­gė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sto­vas pul­ki­nin­kas Sau­lius Gu­ze­vi­čius. Jis sa­kė, kad daž­nai klau­sia­ma, ar ga­li­me lai­mė­ti. Ir tvir­ti­no: "Pri­va­lo­me."

"Svar­biau­sias da­ly­kas ka­riuo­me­nei - vi­suo­me­nės pa­lai­ky­mas. Jei­gu jį tu­rės, ga­lės sėk­min­gai at­lik­ti sa­vo už­duo­tį - ap­gin­ti ša­lį", - sa­kė S. Gu­ze­vi­čius. Jis pa­brė­žė, kad ka­riuo­me­nė ne koks nors at­ski­ras už­si­da­ręs tamp­lie­rių or­di­nas, bet vi­suo­me­nės da­lis. Bū­tent ta da­lis, ku­ri, jei rei­kė­tų, pa­si­ry­žu­si gin­ti sa­vo ša­lį. O vi­suo­me­nė yra po­ten­cia­lus ka­riuo­me­nės re­zer­vas, pa­pil­dan­tis gre­tas. To­dėl su­pra­ti­mas apie ka­riuo­me­nės tiks­lus ir už­duo­tis - ne­pap­ras­tai svar­bus. Ka­riams mo­ra­li­nė vi­suo­me­nės par­ama yra reikš­min­gas da­ly­kas. Jiems svar­bu, kad bū­tų ži­no­ma, ko­dėl ri­zi­kuo­ja gy­vy­bė­mis, pa­si­rink­da­mi to­kią pro­fe­si­ją. S. Gu­ze­vi­čius pa­žy­mė­jo, kad tarp­tau­ti­nė­se mi­si­jo­se da­ly­vau­jan­tys ka­riai gi­na ir sa­vo vals­ty­bę, nors yra ne sa­vo te­ri­to­ri­jo­je. Jie įsi­pa­rei­go­ję są­jun­gi­nin­kams, o šie, jei pri­reik­tų, gin­tų Lie­tu­vą.

Apie tai ir ki­tus svar­bius da­ly­kus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius pul­ki­nin­kas S. Gu­ze­vi­čius kal­bė­jo per Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to su par­tne­riais su­reng­tą tarp­tau­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją „Žmo­gaus tei­sės pa­si­kei­tu­sio­je Eu­ro­po­je“. Pra­ne­ši­mas bu­vo te­ma „Prie­šiš­kos pro­pa­gan­dos įta­ka de­mo­kra­ti­nė­je vi­suo­me­nė­je – skir­tin­gos žai­di­mo tai­syk­lės“.

In­for­ma­ci­nė dimensija

"Anks­čiau bu­vo tik sau­su­mos pa­jė­gos, ku­rios lem­da­vo mū­šio baig­tį. Vė­liau, kai pa­to­bu­lė­jo lai­vy­nas, su­si­for­ma­vo jū­rų pa­jė­gos, - kal­bė­jo S. Gu­ze­vi­čius. - Oro pa­jė­gos yra jau­nos, at­si­ra­du­sios ne­se­niai, bai­gian­tis Pir­ma­jam pa­sau­li­niam ka­rui ir pra­si­de­dant An­tra­jam. Spe­cia­lių ope­ra­ci­jų pa­jė­gos kaip at­ski­ra rū­šis - vyks­tant Af­ga­nis­ta­no ka­rui. Ta­čiau da­bar mes su­pran­ta­me, kad mū­šio lau­kas trans­for­muo­ja­si ir at­si­ran­da nau­ja - in­for­ma­ci­nė di­men­si­ja."

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sto­vo tei­gi­mu, in­for­ma­ci­nė ko­va, įti­ki­nė­ji­mas, psi­cho­lo­gi­nės ope­ra­ci­jos, ma­ni­pu­lia­ci­jos nė­ra nau­ji da­ly­kai. Ta­čiau šiais lai­kais nau­do­ja­mi įran­kiai vi­sa tai pa­ver­tė la­bai svar­biais da­ly­kais. "Da­bar ka­ras pra­si­de­da nuo in­for­ma­ci­nių at­akų, vyks­ta joms tę­sian­tis, jo­mis ir bai­gia­si", - tvir­ti­no S. Gu­ze­vi­čius.

S. Guzevičius pažymėjo, kad mūsų kariai įsipareigoję sąjungininkams, o šie, jei prireiktų, gintų Lietuvą. / Rasos Pakalkienės (LŽ) nuotrauka

Skir­tin­gos žai­di­mo taisyklės

Pa­sak pul­ki­nin­ko, ste­bint, kas vyks­ta Ukrai­no­je, ne­va­lin­gai pri­si­me­na­mas Sa­mue­lio Hun­ting­to­no vei­ka­las apie ci­vi­li­za­ci­jų su­si­dū­ri­mą. Ten tei­gia­ma, kad at­ei­ties ka­rai, konf­lik­tai bus ne tarp tau­tų, vals­ty­bių, bet tarp ci­vi­li­za­ci­jų. Vei­ka­le taik­liai nu­brėž­tos sie­nos, są­ly­čio taš­kai tarp Va­ka­rų ir į Ry­tus esan­čios ci­vi­li­za­ci­jos. Ukrai­no­je ma­ty­ti, ku­rios ke­lią žmo­nės no­ri rink­tis. "Tos ci­vi­li­za­ci­jos tu­ri skir­tin­gas nor­mas, tiks­lus, įsi­ti­ki­ni­mus, - tei­gė S. Gu­ze­vi­čius. - O tai, kuo ti­ki­me ar įti­ki­me, tam­pa ti­kro­ve. Ir at­sis­pin­di veiks­muo­se."

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sto­vas kal­bė­jo, kad bū­da­mi in­for­ma­ci­nio ka­ro lau­ke, tu­ri­me di­džiau­sią iš­šū­kį - skir­tin­gas žai­di­mo tai­syk­les. Mū­sų nor­mos de­mo­kra­ti­nės, rin­ka lais­va. Pa­sak jo, Va­ka­rų pa­sau­lis orien­tuo­tas į pel­ną, o kai­my­nams svar­bus ne jis, bet sa­vo ži­nios trans­lia­ci­ja, ma­ni­pu­lia­ci­jos sklei­di­mas, tam ne­gai­li­ma lė­šų. Pul­ki­nin­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad Lie­tu­va, ES ir NA­TO ša­lis, vis dar įtrau­kia­ma į kai­my­ni­nės ry­ti­nės ša­lies or­ga­ni­za­ci­jų kul­tū­ros ir spor­to ren­gi­nius, o Va­ka­rų sis­te­mo­je, de­ja, daž­nai ne­da­ly­vau­ja.

Kaip tei­gė S. Gu­ze­vi­čius, nors Lie­tu­va yra tarp la­biau­siai kom­piu­te­ri­zuo­tų ša­lių ES ir pa­sau­ly­je, vie­nu svar­biau­sių pro­pa­gan­dos įran­kiu iš­lie­ka te­le­vi­zi­ja. Jis in­for­ma­vo, kad, apk­lau­sų duo­me­ni­mis, 97 proc. žmo­nių te­le­vi­zi­ją žiū­ri kiek­vie­ną die­ną, iš jų Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos ka­na­lus - 15 proc. lie­tu­vių ir 61 proc. tau­ti­nių bend­ri­jų at­sto­vų. S. Gu­ze­vi­čius at­krei­pė dė­me­sį, kad prieš mū­sų vals­ty­bę nu­kreip­tos ži­nu­tės de­da­mos ne tik į nau­jie­nų lai­das, bet ir į fil­mus, se­ria­lus, kul­tū­ros bei ki­tas prog­ra­mas. Jis pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­vo­je ru­siš­ki ka­na­lai ne drau­džia­mi, bet bau­džia­mi - ta­da, kai jie pa­žei­džia įsta­ty­mus. To­dėl, kad nu­sta­to­mos ka­ro ir ne­san­tai­kos kurs­ty­mo ap­raiš­kos, me­las ir de­zin­for­ma­ci­ja.

Buvo įsilaužta į Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo interneto svetainę../ KAM iliustracija

De­zin­for­muo­jan­čios žinios

Prieš ke­le­tą die­nų, mū­sų ša­ly­je vyks­tant NA­TO pra­ty­boms, bu­vo įsi­lauž­ta į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo in­ter­ne­to sve­tai­nę. "Ti­kė­jo­mės, kad esa­me pa­kan­ka­mai at­spa­rūs, pa­si­ro­do, vi­sa­da yra kur to­bu­lė­ti, - tei­gė S. Gu­ze­vi­čius. - Įsi­lau­žus pa­skelb­tos ži­nios, de­zin­for­muo­jan­čios apie pra­ty­bų pla­nus, ban­dan­čios su­kel­ti trin­tį, ne­va ro­dan­čios tų pra­ty­bų ne gy­ny­bi­nę, bet ag­re­sy­vią pri­gim­tį."

Pul­ki­nin­kas pa­brė­žė, kad da­bar ne­pap­ras­tai svar­bus yra vi­suo­me­nės kri­ti­nis mąs­ty­mas ir ati­du­mas in­for­ma­ci­jai. Pa­sak S. Gu­ze­vi­čiaus, ne­ra­mi­na ne­drau­giš­kuo­se šal­ti­niuo­se ran­da­mos de­zin­for­muo­jan­čios ži­nu­tės apie Lie­tu­vą, pa­na­šios į tas, ku­rios sklei­džia­mos apie Ukrai­ną. Ne­va mū­sų ša­lys ne­tu­ri tei­sės į vals­ty­bin­gu­mą, esa­me fa­šis­tai, skriau­džia­me ru­sa­kal­bius ir taip to­liau. Ma­ni­pu­liuo­ja­ma sa­vo­ko­mis, už­ka­bi­na­mos eti­ke­tės, nie­ko bend­ro ne­tu­rin­čios su ti­kro­ve.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sto­vas pri­mi­nė, kad Kry­mo anek­si­ja pra­si­dė­jo nuo pa­skelb­tų ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čių ži­nių esą "Ukrai­nos fa­šis­tai skriau­džia, mu­ša ir žu­do vie­tos ru­sa­kal­bius". "Vė­liau pa­aiš­kė­jo, kad tai - ne­tie­sa, - sa­kė S. Gu­ze­vi­čius. - Ta­čiau to už­te­ko pri­im­ti spren­di­mą ir Ru­si­jai įsi­verž­ti į Kry­mą."