Karalių ir prezidentų vežėjo gali nebelikti
De­šimt­me­tį ne­sėk­min­gai par­da­vi­nė­tos aukš­čiau­sius val­džios at­sto­vus ap­tar­nau­jan­čios au­to­mo­bi­lių nuo­mos bend­ro­vės „Au­toū­kis“ ak­ci­jos ne­ti­kė­tai su­lau­kė su­si­do­mė­ji­mo. Vals­ty­bės tur­tą val­dan­čiam Tur­to ban­kui pa­skel­bus dar vie­ną „Au­toū­kio“ auk­cio­ną, pri­va­ti bend­ro­vė ėmė su­pir­ki­nė­ti šios įmo­nės smul­kių­jų ak­ci­nin­kų val­do­mus ver­ty­bi­nius po­pie­rius. Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to at­sto­vai ne­nei­gia, kad ne­li­kus il­ga­me­tę aukš­tų sve­čių ap­tar­na­vi­mo pa­tir­tį tu­rin­čios įmo­nės, už­ti­krin­ti at­vyks­tan­čių­jų sau­gu­mą ga­li tap­ti su­dė­tin­giau.

Ry­toj tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar Tur­to ban­kui pa­ga­liau pa­vy­ko par­duo­ti jau de­šimt­me­tį į pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą įra­šy­tą anks­čiau Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jai pri­klau­siu­sią bend­ro­vę „Au­toū­kis“. Prieš ke­lis mė­ne­sius pa­skelb­ta­me Tur­to ban­ko auk­cio­ne nu­ro­dy­ta pra­di­nė 87,41 pro­cen­to šios įmo­nės ak­ci­jų pa­ke­to kai­na – 980 tūkst. eu­rų, vie­nos ak­ci­jos ver­tė – 29 eu­ro cen­tai.

Dar ne­paaiš­kė­jus auk­cio­no re­zul­ta­tams, pri­va­ti bend­ro­vė „Alp­ha In­ves­ti­ci­jos“ ėmė­si su­pir­ki­nė­ti li­ku­sius 12 pro­cen­tų „Au­toū­kio“ ak­ci­jų, val­do­mų dau­giau­sia bu­vu­sių įmo­nės dar­buo­to­jų. „UAB „Alp­ha In­ves­ti­ci­jos“ šiuo me­tu vyk­do AB „Au­toū­kis“ ak­ci­jų su­pir­ki­mą, siū­ly­da­ma po 11 eu­ro cen­tų už vie­ną ak­ci­ją. <...> Pa­siū­ly­mas ga­lio­ja iki lie­pos 25 die­nos“, – nu­ro­do­ma smul­kie­siems ak­ci­nin­kams ad­re­suo­tuo­se bend­ro­vės „Alp­ha In­ves­ti­ci­jos“ laiš­kuo­se. Lie­pos 26-oji – pa­sku­ti­nis ter­mi­nas, kai po­ten­cia­lūs pir­kė­jai dar ga­li teik­ti par­aiš­kas da­ly­vau­ti „Au­toū­kio“ auk­cio­ne.

Pla­nų neatskleidžia

Šiuo me­tu „Au­toū­kiui“ va­do­vau­jan­tis Re­nal­das Ger­ma­na­vi­čius „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­tvir­ti­no iš smul­kių­jų ak­ci­nin­kų taip pat iš­gir­dęs ži­nią apie pa­siū­ly­mus par­duo­ti val­do­mus ver­ty­bi­nius po­pie­rius. „Ar tai reiš­kia, kad yra no­ras nu­pirk­ti „Au­toū­kį“? Ma­nau, kad taip. Tik ne­su ti­kras, ar tam įvy­kus, anks­tes­nė įmo­nės veik­la bus tę­sia­ma“, – tei­gė jis.

„Alp­ha In­ves­ti­ci­jos“ di­rek­to­rius Nor­ber­tas Fak­to­ro­vi­čius „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no dar ne­ga­lin­tis at­sa­ky­ti, ar jo at­sto­vau­ja­ma įmo­nė pirks „Au­toū­kį“. „Da­bar bend­ro­vė „Alp­ha In­ves­ti­ci­jos“ yra pa­tei­ku­si pa­siū­ly­mus tik smul­kie­siems „Au­toū­kio“ ak­ci­nin­kams. Dėl da­ly­va­vi­mo pri­va­ti­za­ci­jo­je bend­ro­vė šiuo me­tu spren­di­mo nė­ra pri­ėmu­si“, – pra­ne­šė jis pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je. Pa­sak N. Fak­to­ro­vi­čiaus, dėl tos pa­čios prie­žas­ties „šiai die­nai“ nė­ra ak­tua­lus ir klau­si­mas dėl „Au­toū­kio“ veik­los tęs­ti­nu­mo.

Kaip nu­ro­do­ma „Au­toū­kio“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, įmo­nė gy­vuo­ja jau be­veik 100 me­tų – nuo 1919-ųjų, bu­vo nu­tar­ta su­telk­ti tuo me­tu Mi­nis­trų Ka­bi­ne­to na­rių tu­rė­tus au­to­mo­bi­lius po vie­nu sto­gu. So­viet­me­čiu „Au­toū­kis“ vir­to Mi­nis­trų Ta­ry­bos ga­ra­žu, o at­kū­rus Ne­prik­lau­so­my­bę – ak­ci­ne bend­ro­ve, ku­rios di­džią­ją da­lį ak­ci­jų val­dė Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja. Šios įmo­nės pa­slau­go­mis nau­do­jo­si po­pie­žius Jo­nas Pa­ulius II, dau­ge­lio Eu­ro­pos ka­ra­liš­kų­jų šei­mų at­sto­vai, vie­šė­ję Lie­tu­vo­je, už­sie­nio ša­lių pre­zi­den­tai, Vy­riau­sy­bių va­do­vai, ki­ti svar­būs mū­sų ša­lies aukš­čiau­sių ins­ti­tu­ci­jų kvie­ti­mu ap­si­lan­kę as­me­nys.

Vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas ir biu­dže­ti­nes įstai­gas au­to­mo­bi­liais ap­rū­pin­da­vęs „Au­toū­kis“ 2005 me­tais bu­vo įtrauk­tas į pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą. Tai pa­da­ry­ta po ki­lu­sio skan­da­lo, pa­aiš­kė­jus, kad bu­vęs įmo­nės va­do­vas bu­vo su­si­jęs su pri­va­čio­mis vers­lo struk­tū­ro­mis – dėl to „Au­toū­kis“ daž­nai ir be kon­kur­so pirk­da­vo kon­kre­taus par­da­vė­jo siū­lo­mus au­to­mo­bi­lius. Tie­sa, skan­da­las bu­vo grei­tai užg­niauž­tas – Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja, at­li­ku­si vi­di­nį pa­ti­kri­ni­mą, pa­skel­bė jo­kių tei­sės ak­tų pa­žei­di­mų ne­nus­ta­čiu­si.

Gąs­di­no di­de­lė kaina

Nors prieš de­šimt­me­tį bu­vo nu­ma­ty­tas par­duo­ti, „Au­toū­kis“ gy­vuo­ja bei tei­kia pa­slau­gas iki šiol: įmo­nė tu­ri il­ga­lai­kes au­to­mo­bi­lių nuo­mos su­tar­tis su Pre­zi­den­tū­ra ir Vy­riau­sy­be, esant rei­ka­lui ap­rū­pi­na trans­por­tu ki­tas vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas bei pri­va­čius klien­tus, nuo­mo­ja pa­tal­pas, tu­ri ki­tų veik­lų.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Tur­to ban­ko Fi­nan­si­nio tur­to de­par­ta­men­to Pri­va­ti­za­vi­mo sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Gra­ži­na Ve­že­lie­nė, po­ten­cia­lūs pir­kė­jai pa­sta­ruo­ju me­tu įsi­gi­jo 7 „Au­toū­kio“ auk­cio­no do­ku­men­tų rin­ki­nius – tai esą tei­kia vil­tį, kad įmo­nę pa­ga­liau pa­vyks par­duo­ti.

Iki šiol pri­va­ti­zuo­ti ga­na sėk­min­gai vei­kian­čio „Au­toū­kio“ ne­pa­vy­ko dėl di­de­lės nu­sta­ty­tos pra­di­nės kai­nos. 2005-ai­siais skelb­ta, kad nu­sta­ty­ta no­mi­na­li įmo­nės 87,41 pro­cen­to ak­ci­jų ver­tė – 6,05 mln. li­tų (1,75 mln. eu­rų). 2010 me­tais įmo­nę ne­sėk­min­gai ban­dy­ta par­duo­ti už 7,323 mln. li­tų (2,1 mln. eu­rų), 2013-ai­siais kai­na su­ma­žin­ta be­veik dvi­gu­bai – iki 4,2 mln. li­tų (1,2 mln. eu­rų), per­nai auk­cio­ne už „Au­toū­kį“ pra­šy­ta 1,75 mln. eu­rų, da­bar pra­di­nė kai­na – 980 tūkst. eu­rų.

Pra­ėju­sius me­tus su mi­ni­ma­liu pel­nu bai­gu­si įmo­nė šiuo me­tu val­do 60–70 au­to­mo­bi­lių. G. Ve­že­lie­nė pri­pa­žįs­ta, kad di­džiau­sia „Au­toū­kio“ ver­tė – ne trans­por­tas, bet 99 me­tams su­teik­tas 1,5 hek­ta­ro skly­pas pres­ti­ži­nė­je sos­ti­nės Ver­kių gat­vė­je. „Vie­ta, kur įsi­kū­ręs „Au­toū­kis“ – be­veik mies­to cen­tras. Pir­kė­jui ne­bus tai­ko­mi jo­kie ap­ri­bo­ji­mai dėl bū­si­mos veik­los. Ga­li bū­ti, kad įmo­nės ak­ci­jas pla­nuo­ja įsi­gy­ti ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vys­ty­to­jai – ko­dėl ne?“, – sa­kė ji.

Kal­ba apie rizikas

„Au­toū­kio“ di­rek­to­rius R. Ger­ma­na­vi­čius nuo­gąs­tau­ja, kad par­da­vus šią įmo­nę, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ga­li su­si­dur­ti su prob­le­mo­mis ap­tar­nau­da­mos aukš­tus už­sie­nio sve­čius. „Mū­sų įmo­nė tu­ri il­ga­me­tę šios pa­slau­gos tei­ki­mo pa­tir­tį. Ki­tų vals­ty­bi­nių bend­ro­vių, tei­kian­čių pa­na­šias pa­slau­gas, nė­ra. Ži­no­ma, yra pri­va­čios kom­pa­ni­jos, bet jos ne­ga­li ly­gia­ver­tiš­kai pa­keis­ti vals­ty­bi­nės įmo­nės. Pa­žiū­rė­ki­te, kas šiuo me­tu da­ro­si pa­sau­ly­je – gink­luo­ti konf­lik­tai, te­ro­ris­ti­niai ak­tai. Ma­nau, kad iš­lai­ky­ti įmo­nę, ku­rio­je dir­ba pa­ti­ki­mi vai­ruo­to­jai, ga­lin­tys ap­tar­nau­ti ša­lies ins­ti­tu­ci­jų gar­bin­gus sve­čius, tu­rė­tų bū­ti vals­ty­bės pri­ori­te­tas“, – kal­bė­jo jis.

Pa­na­šios po­zi­ci­jos lai­ko­si Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to (VAD) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Pa­ulius Ne­mi­ra. „Jei kal­ba­me apie sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mą, mums bū­tų leng­viau, kad veik­tų vie­na įmo­nė – vals­ty­bi­nė ar ne, šią pa­slau­gą tei­kian­ti il­gą lai­ką. Ta­da ji ga­lė­tų gau­ti pa­ti­ki­mu­mo pa­žy­mė­ji­mą, dar­buo­to­jai bū­tų pa­ti­krin­ti. Jei bus daug smul­kių pa­slau­gos tei­kė­jų, ir vals­ty­bi­nio vi­zi­to die­ną mums teks pra­neš­ti, kad kon­kre­tus vai­ruo­to­jas ne­bus pri­leis­tas prie sau­go­mų as­me­nų, pa­stan­gos per ke­lias va­lan­das ras­ti jam pa­mai­ną ga­li su­kel­ti tam ti­krą chao­są“, – aiš­ki­no par­ei­gū­nas.

Pa­sak jo, pa­slau­gai su­teik­ti sam­dant vis ki­tas, ypač ne­di­de­les, bend­ro­ves vie­šų­jų pir­ki­mų bū­du, ga­li kil­ti tam ti­krų prob­le­mų – pir­miau­sia dėl to, kad VAD par­ei­gū­nai ne­tu­rės pa­kan­ka­mai lai­ko pa­ti­krai, tuo la­biau, jog apie bū­si­mus vi­zi­tus ši ins­ti­tu­ci­ja ne­re­tai in­for­muo­ja­ma te­li­kus ke­lioms die­noms iki jų pra­džios. „Jei iki tol ve­žė­jų bend­ro­vė bu­vo mums ne­ži­no­ma, at­si­ran­da di­de­lė ri­zi­ka: ga­li­me ne­bes­pė­ti pa­ti­krin­ti nei pa­čios bend­ro­vės, nei jos vai­ruo­to­ju siū­lo­mo dar­buo­to­jo“, – tei­gė P. Ne­mi­ra.

Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio Al­mi­no Ma­čiu­lio ma­ny­mu, „Au­toū­kio“, kaip vals­ty­bės įmo­nės, at­kū­ri­mas bū­tų tam ti­kras grį­ži­mas į pra­ei­tį, nes ji, ap­tar­nau­da­ma už­sie­nio sve­čius, at­lik­tų Vy­riau­sy­bės veik­lai ne­bū­din­gą dar­bą. „Vi­sus bū­ti­nus rei­ka­la­vi­mus – ko­kie tu­rė­tų bū­ti au­to­mo­bi­liai, pa­slau­gų ly­gis ir pa­na­šiai – ga­li­ma nu­ma­ty­ti vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­so są­ly­go­se. Su­pran­tu, gal VAD bū­tų pa­to­giau dirb­ti su vie­na įmo­ne, bet vis­kas iš­spren­džia­ma per pa­slau­gos įsi­gi­ji­mo są­ly­gas“, – tvir­ti­no A. Ma­čiu­lis.