Karaliaučiuje - raginimai neliesti Žaliojo tilto skulptūrų
Ne­ži­no­mi as­me­nys Ka­ra­liau­čiu­je (Ru­si­ja) prie pa­mink­lo Lie­tu­vos poe­tui ir fi­lo­so­fui Liud­vi­kui Rė­zai pa­dė­jo pla­ka­tą, įspė­jan­tį „ne­lies­ti skulp­tū­rų ant Ža­lio­jo til­to“, šią sa­vai­tę pra­ne­šė vie­tos nau­jie­nų por­ta­las ka­li­ning­rad.ru.

„Da­lia, būk at­sar­gi - ne­liesk skulp­tū­rų ant Ža­lio­jo til­to!“, - ra­šo­ma ant pla­ka­to, ku­rį nuo­trau­ko­je prie pa­mink­lo už­fik­sa­vo por­ta­lo lan­ky­to­jas Alek­sand­ras.

Pa­mink­las L.Rė­zai Ka­ra­liau­čiu­je bei at­nau­jin­tas skve­ras bu­vo pen­kių di­džių­jų Lie­tu­vos mies­tų do­va­na Ka­ra­liau­čiui, skir­ta 2005 me­tais mi­nė­tai 750 me­tų su­kak­čiai.

At­ei­nan­čios sa­vai­tės an­tra­die­nį Vil­niu­je vei­kian­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­ba spręs, ar Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ras iš­brauk­ti iš Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gis­tro. Tai leis­tų mies­to sa­vi­val­dy­bei skulp­tū­ras nuo til­to nu­im­ti.

Is­to­ri­nė te­ri­to­ri­ja da­bar­ti­nė­je Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je ga­vo Ma­žo­sios Lie­tu­vos var­dą, nes jo­je pra­ėju­sio tūks­tant­me­čio pra­džio­je gy­ve­no lie­tu­viš­kai kal­bė­ju­sios bal­tų gen­tys, o iki 18 am­žiaus lie­tu­viai su­da­rė gy­ven­to­jų dau­gu­mą.

Ka­ra­liau­čiu­je taip pat yra Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio mu­zie­jus. Jį 2010 me­tais no­rė­ta per­duo­ti sta­čia­ti­kių baž­ny­čiai, ta­čiau po Lie­tu­vos po­li­ti­kų krei­po­mo­si į Ru­si­jos Dū­mą, šios idė­jos at­si­sa­ky­ta.