Karaliaučiaus tvorą gaminti siūlė lenkai, danai ir rusai, bet ji bus – lietuviška
Ki­tą sa­vai­tę ti­ki­ma­si pra­dė­ti sta­ty­ti tvo­rą Lie­tu­vos pa­sie­ny­je su Ru­si­ja. Kon­kur­są lai­mė­ję ran­go­vai tei­gia sta­ty­sian­tys lie­tu­vių ga­min­to­jų tvo­rą, nors pa­siū­ly­mų su­lau­kė ir iš Ru­si­jos.

Ap­sau­gi­nę tvo­rą 46,6 ki­lo­me­trų at­kar­po­je, ei­nan­čio­je pa­lei vals­ty­bės sie­ną su Ka­ra­liau­čiaus sri­ti­mi, už kiek dau­giau nei 1,3 mln. sta­to bend­ro­vė „Gin­trė­ja“. Pa­gal su­tar­tį, ji tu­ri ar­ti­miau­siu me­tu 44,6 km ruo­že prie sie­nos su Ru­si­ja pra­dė­ti sta­ty­ti ap­sau­gi­nę tvo­rą. Dar­bai tu­ri bū­ti pa­baig­ti iki šių me­tų gruo­džio 20 die­nos – tvo­ra bus sta­to­ma ne vi­so­je 109 ki­lo­me­trų Ne­mu­nu ei­nan­čio­je vals­ty­bės sie­nos su Ru­si­ja at­kar­po­je, bet to­se vie­to­se, kur sie­na ei­na sau­su­ma.

„Jei ga­min­to­jas ne­pa­ves ir lai­ku ati­duos, kaip su­tar­ta su­tar­ty­je, ga­mi­nius, pra­dė­si­me nuo pir­ma­die­nio. Par­uo­šia­mie­ji dar­bai jau vyks­ta“, – BNS sa­kė „Gin­trė­jos“ di­rek­to­rius Gin­ta­ras Bro­ke­vi­čius.

Jis sa­ko, kad tvo­ra bus pra­dė­ta sta­ty­ti Jur­bar­ko ra­jo­ne, apie 10 ki­lo­me­trų at­kar­po­je.

Pa­ti „Gin­trė­ja“ tvo­ros ne­ga­mi­na – ją įsi­gi­jo iš lie­tu­vių įmo­nės, ku­rios G.Bro­ke­vi­čius sa­kė ne­ga­lin­tis at­skleis­ti dėl ko­mer­ci­nių ap­lin­ky­bių. Jis ti­ki­no, kad įmo­nė su­lau­kė net ke­le­to pa­siū­ly­mų iš Ru­si­jos įsi­gy­ti tvo­rą, ne­tgi pa­na­šia kai­na, ta­čiau ga­liau­siai pa­si­rin­ko lie­tu­vius.

„La­biau­siai bu­vo su­si­do­mė­ję ga­min­to­jai, siū­ly­da­mi sa­vo pro­duk­ci­ją: siū­ly­mą da­vė len­kai su da­nais ir bel­gais, bet mes iš­si­rin­ko­me lie­tu­viš­ką įmo­nę, su lie­tu­viais pa­si­ra­šė­me su­tar­tį dėl ga­mi­ni­mo. O šiaip skam­bi­no ir Tur­ki­ja, ir Ki­ni­ja, ir ke­le­tas ru­sų įmo­nių siū­lė, bet jau da­bar, kai vis­kas pra­ėję. Dirb­ti su vie­ti­niais pa­pras­čiau: len­kai, ku­rie siū­lė, kal­ba tik len­kiš­kai (...), kai pa­sku­ti­nė­je sta­di­jo­je kai­na bu­vo pa­na­ši, mes pa­si­rin­ko­me tik dėl to, kad bu­vo lie­tu­viš­ka įmo­nė. Kad ir ko­kia pa­dė­tis vals­ty­bė­je, bent jau pa­tys sa­ve lai­ko­me pa­trio­tais“, – sa­kė „Gin­trė­jos“ va­do­vas.

Iš vi­so Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT), ren­gu­si vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są, ga­vo 27 įmo­nių pa­siū­ly­mus. „Gin­trė­ja“ tvo­rai įreng­ti pa­siū­lė ma­žiau­sią kai­ną – 1,335 mln. eu­rų.

At­kar­po­se pa­lei vals­ty­bės sie­ną su Ka­ra­liau­čiaus sri­ti­mi bus pa­sta­ty­ta apie dvie­jų me­trų aukš­čio me­ta­li­nė seg­men­ti­nė tvo­ra su pa­pil­do­mais įren­gi­mais. Ji iš­kils ruo­žuo­se nuo tri­ša­lio Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ru­si­jos vals­ty­bių sie­nų san­kir­tos taš­ko ties Viš­ty­čiu ir at­kar­po­mis tę­sis Ša­kių bei Vil­ka­viš­kio ra­jo­nuo­se iki Ne­mu­no.

Pa­lei vi­są apie 109 ki­lo­me­trų Ne­mu­nu ei­nan­čią sie­ną dar anks­čiau pa­sie­nie­čiai yra įren­gę tech­ni­nes jos ste­bė­ji­mo sis­te­mas. Nau­ja tvo­ra bus įren­gia­ma vie­to­vė­se, kur vals­ty­bės sie­na ei­na sau­su­ma.

Lė­šos tvo­rai įreng­ti skir­tos iš Lie­tu­vos biu­dže­to.

Par­ei­gū­nai taip pat pla­nuo­ja iki 2020 me­tų pa­sta­ty­ti tvo­rą ties Lie­tu­vos sie­na su Bal­ta­ru­si­ja. Anot jų, tvo­ros pir­miau­siai sta­to­mos sie­kiant pa­ža­bo­ti kon­tra­ban­dą ir ap­si­sau­go­ti nuo ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos.