Karaliaučiaus lietuvius parėmė knygomis
Prieš šven­tes ne vie­na ša­lies pa­sie­nio su Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos Ka­li­ning­ra­do (Ka­ra­liau­čiaus) sri­ti­mi sa­vi­val­dy­bė su­rin­ko kny­gų siun­tas ir jas per­da­vė šia­me kraš­te vei­kian­čioms lie­tu­vių bend­ruo­me­nėms.

Be­veik 800 kny­gų siun­tą šį gruo­dį su­rin­ko ši­la­liš­kiai. Į ra­jo­no va­do­vų kvie­ti­mą pa­do­va­no­ti nau­jų ar­ba jau pers­kai­ty­tų kny­gų lie­tu­vių bend­ruo­me­nėms So­vets­ke (Til­žė­je) at­si­lie­pė ne tik gy­ven­to­jai iš vi­so Ši­la­lės ra­jo­no, bet ir mo­kyk­los, kul­tū­ros, gy­dy­mo įstai­gos, Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Ši­la­lės fi­lia­las, Ši­la­lės kraš­tie­čių drau­gi­ja.

Šie­met gan ak­ty­viai ak­ci­jo­je „Pa­dėk puo­se­lė­ti lie­tu­viš­ką žo­dį“ da­ly­va­vo ir Jur­bar­ko ra­jo­no gy­ven­to­jai. Jie Kras­noz­na­mens­ko (Laz­dy­nų) ir (So­vets­ke) Til­žės vai­kams, lan­kan­tiems lie­tu­vių kal­bos ir et­no­kul­tū­ros fa­kul­ta­ty­vus, pa­do­va­no­jo per 70 lie­tu­viš­kų kny­gų.

Tiek Jur­bar­ke, tiek ir Ši­la­lė­je su­rink­tos kny­gos bu­vo per­duo­tos Lie­tu­vos kon­su­lui So­vets­ke (Til­žė­je) Bro­niui Ma­kaus­kui, ku­ris pa­si­rū­pi­no jų nu­ke­lia­vi­mu į kai­my­ni­nę ša­lį. Mat tie­sio­giai nu­ga­ben­ti do­va­no­ja­mas kny­gas kai­my­ni­nės ša­lies lie­tu­vių or­ga­ni­za­ci­joms ne­įma­no­ma – Ru­si­ja lie­tu­viš­kų kny­gų ne­įsi­lei­džia, nes lab­da­ros kny­gas jie lai­ko pre­kė­mis ir rei­ka­lau­ja už jas su­mo­kė­ti mui­to bei ki­tus pri­klau­san­čius mo­kes­čius.

Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Gin­ta­ras Ska­ma­ro­čius „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, jog kai ku­rios ša­lies sa­vi­val­dy­bės kny­gų do­va­no­ji­mo Ka­ra­liau­čiaus kraš­to lie­tu­vių bend­ruo­me­nėms ren­gia vos ne kas­met. „Ge­rai bū­tų, kad tarp do­va­no­ja­mų kny­gų bū­tų ne tik ra­jo­ną rek­la­muo­jan­tys lei­di­niai, bet ir tu­rin­tys iš­lie­ka­mą­ją ver­tę – gro­ži­nė ir vai­kų li­te­ra­tū­ra, moks­li­nės kny­gos, en­cik­lo­pe­di­jos, nes lie­tu­viš­ka kny­ga į šį kraš­tą dau­giau­sia ir pa­ten­ka tik kaip do­va­na ar Lie­tu­vo­je pa­bu­vo­ju­sių Ka­li­ning­ra­do (Ka­ra­liau­čiaus) kraš­to lie­tu­vių lauk­tu­vės.

Ka­li­ning­ra­do (Ka­ra­liau­čiaus) Liud­vi­ko Rė­zos lie­tu­vių kul­tū­ros drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Ni­da Lu­ko­še­vi­čie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ yra pa­sa­ko­ju­si, kad į jų kraš­tą pa­ten­kan­čių lie­tu­viš­kų kny­gų srau­tai yra la­bai ap­men­kę.

„Mū­sų drau­gi­ja tu­ri sa­vo lie­tu­viš­kų kny­gų bib­lio­te­kė­lę, taip pat yra at­ski­ras sky­rius lie­tu­viš­kų lei­di­nių, ku­riuos mes esa­me pa­sko­li­nę, 4-ojo­je mies­to bib­lio­te­kų. Ten yra apie 2 tūks­tan­čius lie­tu­viš­kų kny­gų. Ta­čiau vis vien bet ku­ri mums do­va­no­ta lie­tu­viš­ka kny­ga yra la­bai ver­tin­ga do­va­na, nes iš ki­tur mes jų ne­gau­na­me“, – kal­bė­jo N. Lu­ko­še­vi­čie­nė.

Anot jos, lie­tu­viš­kų kny­gų ga­li­ma ap­tik­ti tik bū­tent to­kio­se vie­tos lie­tu­vių or­ga­ni­za­ci­jo­se, nes Ka­li­ning­ra­do (Ka­ra­liau­čiaus) sri­ties kny­gy­nuo­se lie­tu­viš­kų kny­gų ieš­ko­ti ne­ver­ta – jų jau de­šimt­me­čiais ne­bū­ta.