Kanditatai deklaruoja surinkę virš 760 tūkst. eurų pajamų politinei kampanijai finansuoti
2016 m. spa­lio 9 d. vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­mams Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je (VRK) iki šių me­tų ge­gu­žės 23 d. už­si­re­gis­truo­ta 208 po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vių, iš jų 15 po­li­ti­nių par­ti­jų, 189 vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se par­ti­jų ke­lia­mų kan­di­da­tų ir 4 as­me­nys, nu­ma­tan­tys sa­va­ran­kiš­kai iš­si­kel­ti kan­di­da­tais.

Ti­ki­ma­si, kad iki po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vių re­gis­tra­vi­mo pa­bai­gos – lie­pos 16 d., re­gis­truo­tų da­ly­vių skai­čius iš­augs dvi­gu­bai. Pa­si­bai­gus po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vių re­gis­tra­ci­jai, tik as­me­nys, už­si­re­gis­tra­vę po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viais, ga­lės teik­ti par­eiš­ki­nius do­ku­men­tus ar kel­tis kan­di­da­tais į Sei­mą, pra­ne­ša Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

Šiuo me­tu 126 re­gis­truo­ti kan­di­da­tai nu­ro­dė pri­ėmę 758 206,00 Eur po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo lė­šų. Dau­giau­sia, 579 639,27 Eur, per­ve­dė par­ti­jos iš joms skir­tų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų. Ki­tos par­ti­jų lė­šos ma­žes­nės, – per 132 629,21 Eur.

VRK pri­me­na, kad sa­vo po­li­ti­nei kam­pa­ni­jai kan­di­da­tai ga­li su­teik­ti au­ką ne­vir­ši­jan­čią 20 VMDU dy­džių, t.y. 15 140 Eur. Fi­zi­niai as­me­nys ga­li au­ko­ti iki 7 570 EUR kiek­vie­nam sa­va­ran­kiš­kam po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viui ne­vir­šy­da­mi 10 pro­cen­tų sa­vo dek­la­ruo­tų me­ti­nių pa­ja­mų. Šiuo me­tu kan­di­da­tų lė­šos su­da­ro 23 226,52 Eur. Po 1000 Eur ir dau­giau sky­rė 9 kan­di­da­tai, dau­giau­sia, 5 000 Eur, sky­rė Vi­li­ja Fi­li­po­vi­čie­nė. Fi­zi­nių as­me­nų au­kos par­ti­jų ir kan­di­da­tų au­ko­to­jų są­ra­še su­da­ro 21 870,00 Eur, iš ku­rių, po 1000 Eur ir dau­giau per­ve­dė 6 as­me­nys, o mak­si­ma­lią 7 570 Eur au­ką, skir­tą Žy­gi­man­tui Pa­vi­lio­niui, per­ve­dė Si­gi­tas Pe­trai­tis. Ma­žos au­kos (iki12 Eur) sie­kia tik 841,00 Eur. Vi­si šie au­ko­to­jai, kaip rei­ka­lau­ja įsta­ty­mas, yra pa­skelb­ti VRK in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Sie­kiant ope­ra­ty­viau įver­tin­ti au­ko­jan­čių­jų as­me­nų fi­nan­si­nes ga­li­my­bes skir­ti di­des­nes au­kų su­mas, VRK tei­kia užk­lau­sas Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai (VMI). Dėl tri­jų au­kų VMI pa­tei­kė at­sa­ky­mus, dėl 10 pro­cen­tų as­mens dek­la­ruo­tų me­ti­nių pa­ja­mų su­mos vir­ši­ji­mo. Vie­na au­ka jau grą­žin­ta.

Di­džią­ją da­lį iš­lai­dų (virš 80 proc.) su­da­ro iš­lai­dos po­li­ti­nei rek­la­mai. Šios iš­lai­dos skel­bia­mos de­ta­lio­se at­as­kai­to­se dėl po­li­ti­nės rek­la­mos pa­skel­bi­mo ir jos fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių. Šios at­as­kai­tos skel­bia­mos kar­tu su po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo at­as­kai­to­mis.

VRK pri­me­na, kad Po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo at­as­kai­tos pa­tei­kia­mos ne vė­liau kaip per 25 ka­len­do­ri­nes die­nas nuo rin­ki­mų re­zul­ta­tų pa­skel­bi­mo, jei sa­va­ran­kiš­kas po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vis, per po­li­ti­nę kam­pa­ni­ją ga­vo ne di­des­nę kaip 70 vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio (VMDU) dy­džio (52 990 Eur) pa­ja­mų su­mą. 2016 m. spa­lio 9 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo rin­ki­mų po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo at­as­kai­tos tei­kia­mos iki 2016 m. lap­kri­čio 10 d., įvy­kus pa­kar­to­ti­niam bal­sa­vi­mui – iki 2016 m. lap­kri­čio 24 die­nos.

Ga­vus di­des­nę kaip 70 VMDU (52 990 Eur) pa­ja­mų su­mą, po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo at­as­kai­tos kar­tu su au­di­to­riaus at­as­kai­ta dėl po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vio ti­kri­ni­mo me­tu pa­ste­bė­tų fak­tų tei­kia­mos VRK ne vė­liau kaip per 85 ka­len­do­ri­nes die­nas nuo rin­ki­mų ga­lu­ti­nių re­zul­ta­tų pa­skel­bi­mo die­nos, t. y. iki 2017 m. sau­sio 9 d., įvy­kus pa­kar­to­ti­niam bal­sa­vi­mui – iki 2017 m. sau­sio 23 die­nos.