Kandidatus egzaminuos Anglijos lietuviai
Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ini­cia­ty­va tę­sia­mas su­si­ti­ki­mų cik­las, ku­riuo­se už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys tau­tie­čiai ren­ka­si, už ką jiems bal­suo­ti spa­lį vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Šeš­ta­die­nį de­ba­tai vyks Lon­do­ne.

Į Lon­do­ną vyks gau­sus bū­rys Lie­tu­vos po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­vų, dau­giau­sia sos­ti­nės Nau­ja­mies­čio rin­ki­mų apy­gar­do­je kan­di­da­tuo­jan­tys po­li­ti­kai. Pa­gal dar­bot­var­kę kan­di­da­tai pri­sta­tys sa­vo par­ti­jų prog­ra­mą, at­sa­kys į su­si­rin­ku­sių klau­si­mus. Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je gy­ve­nan­tiems tau­tie­čiams ypač rū­pi­mas klau­si­mas – to­les­nis gy­ve­ni­mas po „Bre­xit“ re­fe­ren­du­mo. De­ba­tus Lon­do­ne mo­de­ruos žur­na­lis­tas Ed­mun­das Ja­ki­lai­tis.

Kaip ži­no­ma, Lie­tu­vos pi­lie­čiai, gy­ve­nan­tys ir bal­suo­jan­tys už­sie­ny­je, yra įra­šo­mi į Vil­niaus Nau­ja­mies­čio apy­gar­dos rin­kė­jų są­ra­šus. Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nė jau ne vie­ną kar­tą krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją, Sei­mo na­rius ir ki­tas ins­ti­tu­ci­jas, pra­šy­da­mi at­ski­ros apy­gar­dos pa­sau­lio lie­tu­viams.

Už­sie­ny­je gy­ve­na ne­ma­ža da­lis Lie­tu­vos pi­lie­čių, ta­čiau rin­ki­muo­se jie bal­suo­ja ne­gau­siai. To­dėl ti­ki­ma­si, kad to­kie de­ba­tai bus ne tik pui­ki pro­ga su­si­pa­žin­ti su kan­di­da­tais, jų ir jų par­ti­jų siū­lo­mo­mis idė­jo­mis, bet ir pa­ska­tins už­sie­ny­je gy­ve­nan­čius lie­tu­vius ak­ty­viau re­gis­truo­tis bal­suo­ti per Sei­mo rin­ki­mus spa­lio mė­ne­sį.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­las lzi­nios.lt jau ra­šė, pir­mie­ji rin­ki­mų de­ba­tai vy­ko Briu­se­ly­je. Ki­tos dis­ku­si­jos nu­ma­ty­tos Ber­ly­ne, Stok­hol­me ir Os­le.