Kandidatuoti į Seimą siūlo SMS žinutėmis
Nykš­tu­ki­nės Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos at­sto­vai, gel­bė­da­mi prie lik­vi­da­vi­mo slenks­čio at­si­dū­ru­sią po­li­ti­nę jė­gą, grie­bė­si šiau­do – nau­jus na­rius ban­do vi­lio­ti SMS ži­nu­tė­mis su siū­ly­mais kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą.

To­kios ne­pra­šy­tos SMS ži­nu­tės bir­že­lį ir šį mė­ne­sį ke­lia­vo ir į as­me­ni­nį „Lie­tu­vos ži­nių“ žur­na­lis­to te­le­fo­ną, nors As­mens duo­me­nų tei­si­nės ap­sau­gos įsta­ty­mas nu­ma­to, kad to­kių duo­me­nų, įskai­tant ir te­le­fo­no nu­me­rį, nau­do­ji­mas rin­ki­mų agi­ta­ci­jai ga­li­mas tik as­me­niui su­ti­kus.

Vi­lio­nės telefonu

Ži­nu­tės, kvie­čian­čios pri­si­dė­ti prie men­kai ži­no­mos Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos, į as­me­ni­nį te­le­fo­ną pra­dė­jo plauk­ti dar bir­že­lio 19 die­ną. Jų bū­ta ke­lių. Šios SMS gal ir ne­bū­tų la­bai at­krei­pu­sios dė­me­sio, jei­gu ne lie­pos 8-osios ry­tą at­skrie­ju­si dar vie­na in­tri­guo­ja­mo tu­ri­nio ži­nu­tė. „Res­pub­li­ko­nų par­ti­jai rei­ka­lin­gi ste­bė­to­jai, skra­ju­čių pla­tin­to­jai, in­for­ma­ci­jos pla­tin­to­jai te­le­fo­nu ir in­ter­ne­tu. Taip pat kvie­čia­me at­si­liep­ti no­rin­čiuo­sius kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą“, – ra­šo­ma jo­je.

Vi­sos į as­me­ni­nį žur­na­lis­to te­le­fo­ną siųs­tos ži­nu­tės at­ke­lia­vo iš to pa­ties nu­me­rio. Su­ras­ti, kas juo nau­do­ja­si, ne­bu­vo su­nku. Pa­aiš­kė­jo, kad tai Jur­bar­ko ra­jo­ne, Rau­do­nė­je, ūki­nin­kau­jan­čio Al­gir­do Ma­čiu­lai­čio mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­no nu­me­ris. To ne­nei­gė ir jis pats, pa­skam­bi­nus į te­le­fo­ną, iš ku­rio bu­vo siun­ti­nė­ja­mos ži­nu­tės. Ta­čiau A. Ma­čiu­lai­tis ti­ki­no, kad SMS siun­ti­nė­jo ne jis, nors ir pri­pa­ži­no lai­kąs sa­ve Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos na­riu ir dėl to re­miąs šią jė­gą.

A. Mačiulaitis

„Ki­tas žmo­gus tu­ri pri­si­jun­gi­mą in­ter­ne­tu prie ma­no nu­me­rio pa­sky­ros ir iš­siun­ti­nė­jo ži­nu­tes“, – aiš­ki­no A. Ma­čiu­lai­tis. Jis ne­bu­vo lin­kęs ma­ny­ti, kad siun­ti­nė­tos po­li­ti­nio po­bū­džio ži­nu­tės yra rin­ki­mų agi­ta­ci­ja.

A. Ma­čiu­lai­tis ne­slė­pė, kad ieš­ko po­li­tiš­kai ir pi­lie­tiš­kai ak­ty­vių žmo­nių, no­rin­čių kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą. Ta­čiau jis ne­atsk­lei­dė, kie­no pra­šy­mu tai da­ro. Tik mi­nė­jo, kad jau at­si­ra­do ke­le­tas žmo­nių, ku­rie iš tie­sų no­rė­tų da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se.

As­me­ni­nė iniciatyva

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tas Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos pir­mi­nin­kas, Bir­žų ra­jo­no me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas ne­igė, kad šiai po­li­ti­nei jė­gai, pra­ėju­sių me­tų spa­lio 1 die­ną tu­rė­ju­siai 1294 na­rius, gre­sia lik­vi­da­vi­mas. „Mums iki rei­ka­lau­ja­mų 2 tūkst. na­rių kiek trūks­ta, tad nau­jų na­rių iš tie­sų lau­kia­me, bet da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se mū­sų par­ti­ja ne­nu­ma­čiu­si“, – tvir­ti­no jis.

Anot V. Val­kiū­no, tai jau ga­lu­ti­nai nu­spręs­ta, to­dėl ir no­rin­čių kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą pa­ti par­ti­ja ne­ieš­ko. „Nors A. Ma­čiu­lai­tis yra mū­sų par­ti­jos na­rys, jis ti­krai ne­įpa­rei­go­tas ieš­ko­ti jai kan­di­da­tų į Sei­mą. Gal tai jis da­ro sa­vo ini­cia­ty­va“, – aiš­ki­no jis. V. Val­kiū­nas ti­ki­no, jog jam ži­no­ma, kad A. Ma­čiu­lai­tis bend­ra­dar­biau­ja ir su ki­to­mis par­ti­jo­mis, tai gal šis pa­de­da jų at­sto­vams, no­rin­tiems da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se.

Me­to­dai – nenauji

Po­li­to­lo­gas Ber­na­ras Iva­no­vas tei­gė, jog ieš­ko­ti žmo­nių „iš gat­vės“ vien tam, kad jie kan­di­da­tuo­tų į Sei­mą, bū­tų per­ne­lyg aki­vaiz­dus ab­sur­das „Tai bū­tų ti­kras cir­kas. Ti­kiuo­si, kad iki to nė vie­na po­li­ti­nė par­ti­ja ne­priė­jo“, – vy­lė­si jis.

B. Iva­no­vas svars­tė, jog ga­li bū­ti, kad taip men­kai ži­no­mos par­ti­jos ban­do rink­tis po­li­ti­nius di­vi­den­dus – ieš­ko kon­ku­ren­tų bend­ra­pa­var­džių, kad šiais ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti per rin­ki­mus. To­kiu at­ve­ju, po­li­to­lo­go nuo­mo­ne, mo­ty­vai ieš­ko­ti no­rin­čių tap­ti kan­di­da­tais į Sei­mą siun­ti­nė­jant SMS ži­nu­tes vi­sai ne­pa­žįs­ta­miems as­me­nims tam­pa ga­na aiš­kūs.

„Gal par­ti­ja taip ieš­ko But­ke­vi­čių, Ku­bi­lių, Grau­ži­nie­nių ar ki­to­kių ži­no­mas pa­var­des tu­rin­čių žmo­nių. Ga­li­ma tik įtar­ti, kad tie žmo­nės bus pa­nau­do­ja­mi ko­kioms nors rin­ki­mų tech­no­lo­gi­joms, kad rin­kė­jai ne­la­bai ga­lė­tų su­pras­ti, kas yra kas. To­kie me­to­dai Lie­tu­vo­je ir anks­čiau nau­do­ti“, – kal­bė­jo B. Iva­no­vas.

Gre­sia baudos

Vals­ty­bi­nė duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja (VDAI) ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams jau ne kar­tą at­krei­pė dė­me­sį, ko­kiu at­ve­ju rin­ki­mų agi­ta­ci­ja yra tei­sė­ta as­mens duo­me­nų ir pri­va­tu­mo ap­sau­gos as­pek­tu. Mat lai­ko­tar­piu prieš rin­ki­mus as­me­nims ne­re­tai siun­čia­mi laiš­kai pa­štu, skam­bi­na­ma, siun­čia­mi elek­tro­ni­nio pa­što pra­ne­ši­mai ar trum­po­sios SMS ži­nu­tės, agi­tuo­jant bal­suo­ti už vie­ną ar ki­tą kan­di­da­tą.

„As­mens duo­me­nų – var­do, pa­var­dės, ad­re­so, te­le­fo­no ry­šio nu­me­rio, elek­tro­ni­nio pa­što ad­re­so ir ki­tų – nau­do­ji­mas lai­ko­mas tei­sė­tu tik tuo at­ve­ju, jei­gu as­mens duo­me­nys tvar­ko­mi esant iš anks­to apib­rėž­tam bei tei­sė­tam as­mens duo­me­nų tvar­ky­mo tiks­lui ir tik to­kios apim­ties, ku­rios rei­kia šiam tiks­lui pa­siek­ti“, – tei­gė VDAI di­rek­to­rius Al­gir­das Kun­či­nas.

As­mens duo­me­nų rin­ki­mas ir to­les­nis nau­do­ji­mas rin­ki­mų agi­ta­ci­jai tu­rė­tų ati­tik­ti bent vie­ną tei­sė­to to­kių duo­me­nų tvar­ky­mo kri­te­ri­jų, pa­vyz­džiui, bū­tų gau­tas as­mens su­ti­ki­mas. Su­ti­ki­mą gau­ti agi­ta­ci­nius krei­pi­mu­sis as­muo ga­lė­tų duo­ti įvai­rių su­si­ti­ki­mų me­tu, in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ir ki­tais tei­sė­tais bū­dais.

„As­me­nys, ma­nan­tys, jog jų, kaip duo­me­nų su­bjek­tų, tei­sės į duo­me­nų ap­sau­gą ir pri­va­tu­mą ga­lė­jo bū­ti pa­žeis­tos, ga­li kreip­tis į VDAI pa­si­kon­sul­tuo­ti ar pa­teik­ti skun­dą“, – pa­brė­žė A. Kun­či­nas.

Ins­pek­ci­ja, iš­nag­ri­nė­ju­si skun­dą ir nu­sta­čiu­si pa­žei­di­mų, ga­li su­ra­šy­ti ad­mi­nis­tra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą, ku­ria­me įra­šo­mas ad­mi­nis­tra­ci­nis nu­ro­dy­mas. Jei as­muo jo ne­įvyk­do, me­džia­ga per­duo­da­ma teis­mui. Už pa­žei­di­mą gre­sia 144–289 eu­rų bau­dą. Už pa­kar­to­ti­nį – 289–579 eu­rų bau­da.