Kandidatui – švelni kritika ir linkėjimai turėti stuburą
So­cial­de­mo­kra­tams kan­di­da­tu į svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trus nu­ma­tant par­la­men­ta­rą Ju­rą Po­že­lą, su­in­te­re­suo­tos ša­lys šią kan­di­da­tū­rą ver­ti­na san­tū­riai. Pa­žy­mi­ma, kad jau­na­sis kai­rių­jų vei­kė­jas su­lauk­tų ge­ro­kai aš­tres­nės kri­ti­kos, jei toks pos­tas jam bū­tų siū­lo­mas li­kus dau­giau lai­ko iki Sei­mo rin­ki­mų.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) va­do­vų kai­ta rin­ki­mų me­tais – nei nau­ja, nei ne­ti­kė­ta. Pa­vyz­džiui, Ge­di­mi­no Kir­ki­lo va­do­vau­ja­mo­je Vy­riau­sy­bė­je so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Čer­niaus­kas at­sis­ta­ty­di­nu­sį mi­nis­trą Rim­vy­dą Tur­čins­ką pa­kei­tė li­kus ke­tu­riems mė­ne­siams iki rin­ki­mų. To­kiais at­ve­jais ir rei­ka­la­vi­mai kan­di­da­tui – ma­žes­ni.

33-ejų J. Po­že­lai iš vi­sų pu­sių skam­ba vie­nin­te­lis pa­ta­ri­mas – jei taps mi­nis­tru, bent ne­pa­si­duo­ti įta­kin­gų SAM kler­kų spau­di­mui.

Įspė­ja dėl SAM klerkų

So­cial­de­mo­kra­tų pa­siū­ly­ta kan­di­da­tū­ra me­di­kus nei la­bai nu­ste­bi­no, nei nu­vy­lė. J. Po­že­la bū­tų jau sep­ty­nio­lik­tas SAM va­do­vas per 25 me­tus. Skai­čiuo­jant vi­dur­kį, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras pos­te iš­si­lai­ko apie pu­san­trų me­tų.

LŽ kal­bin­tas Lie­tu­vos me­di­ci­nos dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos va­do­vas Al­gir­das Rad­vi­la pa­kar­to­jo tai, ką yra sa­kęs anks­čiau: iš kiek­vie­no nau­jo mi­nis­tro lau­kia­ma kons­truk­ty­vių da­ly­kų. Ži­no­ma, me­di­kai šia­me pos­te bū­tų lin­kę ma­ty­ti me­di­ci­nos sri­ties iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tį po­li­ti­ką, o ne žur­na­lis­tą.

„Mi­nis­tras kei­čia­si, o mi­nis­te­ri­jos kler­kai – ne. Ne­si­kei­čia ir SAM pa­val­džių įstai­gų va­do­vai. Kai ku­rie jų pos­tuo­se yra už­si­sė­dė­ję. At­eis nau­jas mi­nis­tras, ku­ris vi­siš­kai ne­nu­tuo­kia apie me­di­ci­ną, tad jam bus su­nku su­si­gau­dy­ti, ko­kios po­van­de­ni­nės sro­vės vei­kia. Vis tiek tie kler­kai pa­da­ro sa­vo. Ir to­kios pa­tir­ties jau esa­ma ne vie­ną de­šimt­me­tį, taip yra ir, ma­tyt, dar bus. Tu­ri at­ei­ti mi­nis­tras, ku­ris kon­kre­čiai pa­sa­ky­tų – da­ro­me taip ir nie­kaip ki­taip“, – ver­ti­no A. Rad­vi­la.

Jis pri­dū­rė, kad ne tra­ge­di­ja, jei mi­nis­tras nė­ra svei­ka­tos sri­ties spe­cia­lis­tas, vi­sų pir­ma jis – po­li­ti­nė fi­gū­ra. Pa­sak A. Rad­vi­los, kiek­vie­nas nau­jas mi­nis­tras no­rė­da­vo pa­da­ry­ti ką nors nau­ja, ta­čiau re­tam tai pa­vy­ko. „Taip pa­pras­tai ne­bū­na. Ga­vai biu­dže­tą – nau­dok jį. Tik ne dau­giau, nei ga­vai, – štai ir prob­le­ma“, – apie tai, su kuo tek­tų su­si­dur­ti J. Po­že­lai, kal­bė­jo prof­są­jun­gos va­do­vas.

Me­di­kų lū­kes­čiai ir prob­le­mos, anot A. Rad­vi­los, lie­ka tos pa­čios. „Sup­ran­ta­ma, kad tai vi­siems iki gy­vo kau­lo at­si­bo­do. Bet dar­bo už­mo­kes­tis – ak­tua­li prob­le­ma. Gy­dy­to­jų ir slau­gos per­so­na­lo emig­ra­ci­jos prob­le­mos – dėl at­ly­gi­ni­mų, ne dėl dar­bo są­ly­gų, ne dėl spe­cia­lis­tų ren­gi­mo. Tai­gi, rei­kia tai spręs­ti“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

A. Rad­vi­la ti­ki­si, kad į mi­nis­tro kė­dę gal­būt sė­sian­tis J. Po­že­la tęs pra­dė­tą dar­bą svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je sie­kiant pa­si­ra­šy­ti tri­ša­les su­tar­tis, nes iki šiol šis pro­ce­sas stri­go. „Ti­ki­mės, kad ši­tie dar­bai ne­bus už­leis­ti. Nes tri­ša­lė ta­ry­ba gal prieš pu­sę me­tų bu­vo su­si­rin­ku­si – vis­kas da­ro­ma tik tam, kad bū­tų var­ne­lė, o kad bū­tų nau­da, kol kas ne­jus­ti“, – sa­kė jis.

Kas va­do­vaus – jo­kio skirtumo

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las so­cial­de­mo­kra­to J. Po­že­los kan­di­da­tū­rą įver­ti­no san­tū­riai, ta­čiau tei­gia­mai. „Spręs­da­mas pa­gal dar­bą ko­mi­te­te ma­nau, kad kan­di­da­tū­ra pri­im­ti­na. Tai jau­nas žmo­gus, bet ko­mi­te­te, re­gis, gi­li­no­si į klau­si­mus, da­rė tai rim­tai. Li­kus ne tiek daug lai­ko iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, ne­tu­riu iš­anks­ti­nės nuo­mo­nės, kad jis ne­tik­tų. Nė­ra di­de­lio skir­tu­mo, kas bus mi­nis­tras, nes es­mi­nių da­ly­kų prieš ka­den­ci­jos pa­bai­gą pa­da­ry­ti ne­ga­li­ma – tam tie­siog ne­bus lai­ko“, – svars­tė jis.

Po­li­ti­kas kur kas la­biau su­si­rū­pi­nęs, ko­dėl iš tie­sų at­sis­ta­ty­di­no Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė ir ko­dėl tarp pa­čių so­cial­de­mo­kra­tų dėl SAM va­do­vo pos­to už­vi­rė ko­va. „Vy­ko la­bai ak­ty­vios kau­ty­nės. Ga­li­ma ma­ny­ti, kad mi­nis­trę „su­val­gė“ pa­tys so­cial­de­mo­kra­tai, lau­kę jos pa­sly­di­mo. Pa­vyz­džiui, at­leis­tą vi­ce­mi­nis­trą Eri­ką Ma­čiū­ną la­bai pro­te­ga­vo vie­nas so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rių Al­gir­das Sy­sas“, – kal­bė­jo A. Ma­tu­las. Jį nu­ste­bi­no tai, kad so­cial­de­mo­kra­tai, tarp ku­rių – ne vie­nas aukš­tas par­ei­gas ėjęs me­di­kas, mi­nis­tro kan­di­da­tū­ros ieš­ko­jo tik ar­ti­miau­sių bend­ra­žy­gių ap­lin­ko­je.

At­nau­jins vei­dų ple­ja­dą?

Po­li­to­lo­gas Al­gis Kru­pa­vi­čius dėl J. Po­že­los kan­di­da­tū­ros ma­to dau­giau pliu­sų nei mi­nu­sų. Vi­sų pir­ma, anot jo, so­cial­de­mo­kra­tai ne­del­sė ir pa­ly­gin­ti grei­tai pa­si­rin­ko kan­di­da­tą, ku­ris nuo pat Sei­mo ka­den­ci­jos pra­džios dir­ba Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te. An­tra, J. Po­že­la nė­ra nau­jo­kas po­li­ti­ko­je. Esą tai lei­džia ma­ny­ti, kad kan­di­da­tas yra ne­blo­gai su­si­pa­ži­nęs su svei­ka­tos po­li­ti­kos dar­bot­var­ke.

„Kai lai­ko iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos nė­ra daug, nau­ja­sis mi­nis­tras ga­lė­tų iš­kart už­siim­ti mi­nis­te­ri­jai pri­skir­tų rei­ka­lų tvar­ky­mu, o ne dels­ti do­mė­da­ma­sis ga­li­mais dar­bais“, – kal­bė­jo A. Kru­pa­vi­čius.

Kaip pri­va­lu­mą jis įvar­di­jo tai, kad J. Po­že­la yra jau­nos kar­tos po­li­ti­kas. „Vyk­do­mo­jo­je val­džio­je to­kių jau­nų vei­dų ne­ma­tė­me. Tai­gi prieš rin­ki­mus siū­ly­da­ma to­kį po­li­ti­ką par­ti­ja at­jau­ni­na va­do­vy­bę ir sa­vo vei­dų ple­ja­dą. Be to, J. Po­že­la nė­ra la­bai tie­sio­giai su­si­jęs nė su vie­na di­džią­ja in­te­re­sų gru­pe svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je. Tad tai lai­ky­čiau pri­va­lu­mu“, – ver­ti­no po­li­to­lo­gas.

Mi­nu­sas, ant jo, yra tai, kad kan­di­da­tas ne­tu­ri me­di­ci­nos sri­ties iš­si­la­vi­ni­mo. Ba­lų J. Po­že­lai ne­pri­de­da ir tai, kad jis nė­ra dir­bęs vyk­do­mo­jo­je val­džio­je.

Po­li­to­lo­gas svars­tė, kad J. Po­že­la bū­tų ver­ti­na­mas kiek ki­taip, jei jis pos­te keis­tų Vy­te­nį Po­vi­lą And­riu­kai­tį ar Juo­zą Ole­ką – ryš­kias po­li­ti­nes fi­gū­ras. „Jis kei­čia R. Ša­la­še­vi­čiū­tę, ku­ri ir po­li­ti­ko­je ne­bu­vo pa­ty­ru­si, ir ne­tu­rė­jo dar­bo vyk­do­mo­jo­je val­džio­je pa­tir­ties. Įver­ti­nus J. Po­že­los pri­va­lu­mus ir trū­ku­mus, jo pa­tir­tis at­ro­do ten­ki­nan­ti“, – re­ziu­ma­vo A. Kru­pa­vi­čius.

Pra­bi­lo apie par­ti­jų susitarimą

Apie tai, kad mi­nis­tras vi­sų pir­ma tu­rė­tų at­sis­pir­ti in­te­re­sų gru­pių įta­koms, va­kar par­eiš­kė ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius, psi­chia­tras Dai­nius Pū­ras. Jo nuo­mo­ne, per lai­ką, li­ku­sį iki Sei­mo rin­ki­mų, J.Po­že­lai svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je bū­tų ne­įma­no­ma iš­spręs­ti nė vie­nos rim­tos prob­le­mos. „Pus­me­čio pa­kak­tų, jei­gu at­ei­tų stu­bu­rą tu­rin­tis mi­nis­tras, ku­ris bent jau ne­ka­pi­tu­liuo­tų, ne­pa­tai­kau­tų stip­rioms jė­goms, ku­rios pa­lai­ko ydin­gą svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mą Lie­tu­vo­je“, – BNS kal­bė­jo D. Pū­ras.

Jo tei­gi­mu, tos jė­gos Lie­tu­vo­je at­sto­vau­ja „spe­cia­li­zuo­toms bran­giai kai­nuo­jan­čioms me­di­ci­nos pa­slau­goms ir su­ku­ria to­kią si­tua­ci­ją, tar­si tai bū­tų svei­ka­tos po­li­ti­kos es­mė“. Ta­čiau eks­per­tas rim­tu po­li­ti­niu J. Po­že­los už­nu­ga­riu pa­va­di­no So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ją.

Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl kan­di­da­to į SAM va­do­vus ki­tą sa­vai­tę pri­ims par­ti­jos pre­zi­diu­mas, ga­liau­siai žo­dį tars ša­lies pre­zi­den­tė. Pats J. Po­že­la jau pra­ne­šė, kad ta­pęs mi­nis­tru ren­gia­si ini­ci­juo­ti par­ti­jų su­si­ta­ri­mą dėl svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos stra­te­gi­jos.