Kandidatui į „tvarkiečių“ pirmininkus primenami pasisakymai apie Krymą
Šeš­ta­die­nį vyk­sian­čia­me ne­ei­li­nia­me kong­re­se par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TT) rinks nau­ją par­ti­jos va­do­vą. Kol kas vie­nin­te­lis pre­ten­den­tas į šį pos­tą – par­la­men­ta­ras Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis, prieš ke­le­rius me­tus pa­gar­sė­jęs dau­ge­lį pa­pik­ti­nu­siais tei­gi­niais apie Kry­mo anek­si­ją.

„Tie, ku­rie pik­ti­na­si tais ma­no pa­si­sa­ky­mais, te­gu pa­žiū­ri į ma­no kal­bas. Ta­da jie su­pras, kas ten par­ašy­ta. Siū­ly­čiau per­žiū­rė­ti, koks bu­vo vi­sas in­ter­viu, ir kas iš jo bu­vo iš­kirp­ta. To­kių žo­džių jie ne­ras, tos fra­zės iš­trauk­tos iš kon­teks­to“, – dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ por­ta­lui lzi­nios.lt tvir­ti­no R. Že­mai­tai­tis.

2014-ųjų pa­va­sa­rį, po to, kai Ru­si­ja oku­pa­vo Ukrai­nai pri­klau­san­tį Kry­mo re­gio­ną, Lie­tu­vos Sei­mas nu­spren­dė pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją dėl Ru­si­jos ke­lia­mų grės­mių Ukrai­nos ir Eu­ro­pos sau­gu­mui. Nors par­la­men­ta­rai dek­la­ra­vo, kad re­zo­liu­ci­ją rei­kia pri­im­ti vie­nin­gai, po­sė­džių sa­lė­je at­si­ra­do skir­tin­gų si­tua­ci­jos ver­ti­ni­mų. Bal­suo­jant su­si­lai­kė ke­tu­ri par­la­men­ta­rai, tarp jų ir R. Že­mai­tai­tis.

Tuo me­tu jis pa­siū­lė iš re­zo­liu­ci­jos teks­to iš­brauk­ti nuo­sta­tą, ku­ria Lie­tu­va pri­ta­ria Ukrai­nos po­zi­ci­jai, kad Kry­mo par­la­men­to spren­di­mas skelb­ti re­fe­ren­du­mą dėl įsto­ji­mo į Ru­si­ją, tei­si­niu po­žiū­riu, yra nie­ki­nis. Ne­tru­kus R. Že­mai­tai­tis ne­ti­kė­tai ėmė­si įgar­sin­ti Krem­liaus po­zi­ci­ją – esą tei­siš­kai Kry­mo par­la­men­to spren­di­mas pa­skelb­ti re­fe­ren­du­mą dėl at­sis­ky­ri­mo nuo Ukrai­nos yra tei­sė­tas, o į te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­čią Ru­si­jos ka­riuo­me­nę ne­rei­kė­tų kreip­ti dė­me­sio.

„Dėl re­fe­ren­du­mo nu­spren­dė Kry­mo par­la­men­tas, ku­ris yra tei­sė­tai iš­rink­tas. Ne­mai­šy­ki­me tei­si­nių da­ly­kų. Tarp­tau­ti­nė­je tei­sė­je jie ne­ga­li bū­ti su­mai­šy­ti. Kaip po­li­ti­kas, ga­lė­čiau bal­ba­tuo­ti tą pa­tį, ką bal­ba­tuo­ja ma­no ko­le­gos. Tai – tei­si­nis da­ly­kas. Kry­mo par­la­men­tas bu­vo iš­rink­tas tei­sė­tai, nau­ja­sis lai­ki­nai pa­skir­tas Ukrai­nos pre­zi­den­tas ir Ki­je­vo val­džia ne­pa­nai­ki­no jiems įga­lio­ji­mų, ne­pas­kel­bė nau­jų rin­ki­mų, o tai reiš­kia, kad iš­rink­tas par­la­men­tas tu­ri tei­sę rink­tis. Tai, ką da­rė, jei pri­si­min­si­me, ir mū­sų par­la­men­tas“, – 2014-ai­siais aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Šian­dien R. Že­mai­tai­tis aiš­ki­no, kad jo pa­si­sa­ky­mo kon­teks­tas bu­vęs la­bai pa­pras­tas. „Aš sa­kiau, kad bu­vo užim­ta tam ti­kra te­ri­to­ri­jos da­lis, jo­je vy­ko bal­sa­vi­mas. Ar jis bu­vo ge­ras, ar są­ži­nin­gas – nie­kas ne­už­gin­či­jo. Tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė nie­ko ab­so­liu­čiai ne­da­ro, kad prob­le­ma bū­tų spren­džia­ma, tik tryp­čio­ja vie­to­je“, – par­eiš­kė kan­di­da­tas į TT va­do­vus.

Kol kas jo­kio ki­to kan­di­da­to nei R. Že­mai­tai­tis „tvar­kie­čiai“ nė­ra iš­kė­lę. Pa­ties pre­ten­den­to į TT va­do­vus tei­gi­mu, ga­li bū­ti, kad kon­ku­ren­tai jam bus pa­siū­ly­ti vyks­tant kong­re­sui – esą tai ga­li bū­ti ir pos­to par­ti­jo­je at­si­sa­kęs TT kū­rė­jas Ro­lan­das Pa­ksas, ir par­la­men­ta­ras Pe­tras Gra­žu­lis.

„Tvar­kie­čiai“ be nuo­la­ti­nio va­do­vo li­ko, kai R. Pa­ksas iš TT pir­mi­nin­kų at­sis­ta­ty­di­no, pa­aiš­kė­jus Sei­mo pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro re­zul­ta­tams. R. Pa­ksas su per­trau­ko­mis par­ti­jai va­do­va­vo 14 me­tų.