Kandidatui ant kulnų lipa violetinė praeitis
Pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus tei­sė­sau­gą nuo­lat kri­ti­kuo­jan­tis Sei­mo na­rys Po­vi­las Gy­lys ga­li tap­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru. Ne­vie­na­reikš­miš­kai ver­ti­na­mas „tvar­kie­čių“ par­ink­tas kan­di­da­tas la­biau­siai kliū­va dėl drau­gys­tės su „Drą­sos ke­lio“ par­ti­ja, at­ve­du­sia jį į Sei­mą.

Li­kus pus­me­čiui iki Sei­mo ka­den­ci­jos pa­bai­gos val­dan­tie­ji vėl pri­vers­ti bras­to­je keis­ti ark­lius. „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­ja (TTP) į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) va­do­vus par­in­ko ne­par­ti­nį sa­vo frak­ci­jos na­rį 68 me­tų eko­no­mi­kos pro­fe­so­rių Po­vi­lą Gy­lį. Pre­ten­den­to su­skub­ta ieš­ko­ti, kai pra­ėju­sią sa­vai­tę apie bi­čiu­lys­tę su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga pra­ne­šė da­bar­ti­nis „tvar­kie­čių“ de­le­guo­tas vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis. Kri­ti­kos Me­la­gių die­ną pa­siū­ly­tam kan­di­da­tui ne­gai­li Sei­mo opo­zi­ci­ja, san­tū­rus ir val­dan­čių­jų flan­gas. Vi­si su­ta­ria, kad dau­giau­sia abe­jo­nių ke­lia pa­skui po­li­ti­ką tįs­tan­tis va­di­na­mo­sios Gar­lia­vos is­to­ri­jos šlei­fas bei iš­ti­ki­my­bė „Drą­sos ke­lio“ ly­de­rei Ne­rin­gai Venc­kie­nei, nuo tei­sė­sau­gos be­sis­laps­tan­čiai JAV.

Ne­ap­si­me­ta esąs Die­vas

„Ne, ne­si­gai­liu, aš ge­rai to­kius da­ly­kus ap­gal­vo­ju. Į nie­ką ne­pre­ten­da­vau, į ly­de­rius ne­si­ver­žiau, bet už tei­sin­gu­mą ko­vo­jau, kiek jė­gos lei­do“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ va­kar sa­kė P. Gy­lys, pa­klaus­tas, ar ne­si­gai­li su­si­dė­jęs su „Drą­sos ke­liu“. Jis ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad sky­ri­mą į mi­nis­tro pos­tą ga­li ap­kar­tin­ti įvai­rios „po­van­de­ni­nės sro­vės“, ta­čiau vy­lė­si in­tri­goms, šmeiž­tui bei pa­že­mi­ni­mams įga­vęs im­uni­te­tą. „Vi­są am­žių sten­giau­si gy­ven­ti tei­sin­gai. Jei kas ir iš­kil­tų, ži­no­ki­te, kad di­de­lė ti­ki­my­bė, jog tai – „iš­mis­las“. Bet aš ne­ap­si­me­tu, kad esu Die­vas ir nie­ka­da ne­su kly­dęs“, – pri­si­pa­ži­no kan­di­da­tas.

Ga­vęs TTP siū­ly­mą ei­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas P. Gy­lys tei­gė mąs­tęs ke­le­tą die­nų. Jis ti­ki­si, kad nau­ja­ja­me pos­te jam pra­vers po­li­ti­nė, pro­fe­si­nė bei žmo­giš­ko­ji pa­tir­tis. „I­ki ka­den­ci­jos pa­bai­gos li­ko ne­daug lai­ko. Da­bar svar­biau­sia iš­lai­ky­ti sta­bi­lu­mą. Jei ką nors dar ga­li­ma pa­keis­ti į ge­ra, mes tai pa­da­ry­si­me. Vi­liuo­si, kad kai ku­riais klau­si­mais ga­lė­siu pri­si­dė­ti prie Vy­riau­sy­bės pri­ima­mų spren­di­mų ko­ky­bės. Bet aš ne­pre­ten­duo­ju į ly­de­rys­tę, su­pran­tu, kad dir­bu ko­man­do­je, o jos ly­de­ris – prem­je­ras“, – sa­kė P. Gy­lys.

Po­li­ti­ko tei­gi­mu, koa­li­ci­jos, ki­taip nei šei­ma, ku­ria­mos ne iš mei­lės. „Kai ku­riais klau­si­mais tu­riu sa­vo nuo­mo­nę, bet jei bus pri­im­ti ki­to­kie spren­di­mai, tu­rė­siu pa­klus­ti ir vyk­dy­ti. Jei at­ski­ro po­li­ti­ko am­bi­ci­jos aukš­čiau už vals­ty­bės, yra ne­ge­rai, ta­da ei­na­ma į chao­są“, – tei­gė P. Gy­lys. Pa­klaus­tas, ar ne­ke­ti­na sto­ti į ku­rią nors par­ti­ją, po­li­ti­kas tie­siai ne­at­sa­kė. „Kam to­kie anks­ty­vi klau­si­mai? Aš pri­klau­siau tik vie­nai par­ti­jai, ku­ri tu­rė­jo pra­tę­si­mą, – Ko­mu­nis­tų ir vė­liau Lie­tu­vos de­mo­kra­ti­nei dar­bo. Tai ta pa­ti par­ti­ja, ku­ri da­ly­va­vo at­ku­riant Ne­prik­lau­so­my­bę. Gai­la, kad ši­tas epi­zo­das Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je pri­mirš­tas“, – ap­gai­les­ta­vo kan­di­da­tas.

Pa­ty­ręs po­li­ti­kas

P. Gy­lys – se­nas prem­je­ro so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­žįs­ta­mas. Vy­riau­sy­bės va­do­vo nuo­mo­ne, tai – pa­ty­ręs po­li­ti­kas, jis prieš po­rą de­šimt­me­čių bu­vo už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras. „Kan­di­da­tū­ra bus pa­teik­ta tei­sė­sau­gos tar­ny­boms, kad at­lik­tų ty­ri­mą, ta­da kal­bė­si­me su pre­zi­den­te“, – va­kar sa­kė prem­je­ras. Rim­tes­nio po­kal­bio su kan­di­da­tu jis ža­da su­sės­ti ki­tą sa­vai­tę. TTP ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Ro­lan­das Pa­ksas ne­abe­jo­jo, kad P. Gy­lys – vi­sa­pu­siš­kai tin­ka­mas kan­di­da­tas ei­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas. „Nu­si­tei­ki­mas, ži­no­ji­mas, kom­pe­ten­ci­ja, pa­tir­tis už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pos­te, ge­bė­ji­mas ko­mu­ni­kuo­ti, iš­klau­sy­ti įvai­rias nuo­mo­nes. Dar vie­na pa­sa­ky­siu – ka­dai­se jis mū­sų pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę pri­ėmė į dar­bą. Ti­kiuo­si, kad pre­zi­den­tė at­sa­kys tuo pa­čiu“, – va­kar ži­niask­lai­dai sa­kė R. Pa­ksas. Kaip ži­no­ma, D. Gry­baus­kai­tė dir­bo dip­lo­ma­te, kai P.Gy­lys de­šim­tą­jį de­šimt­me­tį bu­vo už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru. R. Pa­kso tei­gi­mu, frak­ci­jos na­rio kan­di­da­tū­rai pri­ta­rė par­ti­jos pre­zi­diu­mas.

Ne­tin­ka­mas pa­si­rin­ki­mas

Sei­mo opo­zi­ci­jos nuo­mo­ne, TTP pa­si­rin­ki­mas liu­di­ja, kad ši par­ti­ja ne­be­tu­ri kom­pe­ten­tin­gų žmo­nių, ga­lin­čių ei­ti mi­nis­tro par­ei­gas. „Bū­tų ge­rai, kad ne­be­bū­tų juo­ki­na­ma Lie­tu­va šio­je at­lei­di­mų ir sky­ri­mų ka­ru­se­lė­je. Ma­ny­čiau, kad bū­tų ga­li­ma ras­ti to­kių spren­di­mų, ku­rie vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos ne­pa­vers­tų pa­juo­kos ob­jek­tu“, – tei­gė opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius.

Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­no Eli­gi­jaus Ma­siu­lio nuo­mo­ne, „tvar­kie­čių“ pa­si­rin­ki­mas su­men­kins VRM pa­jė­gu­mus. „Aiš­ku, iki rin­ki­mų li­kus pus­me­čiui di­de­lių spren­di­mų, ma­tyt, ne­bus pa­da­ry­ta. Ta­čiau vie­na­reikš­miš­kai ga­li­ma sa­ky­ti, kad po­nas P. Gy­lys nė­ra tin­ka­miau­sias kan­di­da­tas ei­ti šias par­ei­gas“, – sa­kė li­be­ra­las. Val­dan­čių­jų frak­ci­jų at­sto­vai ak­cen­ta­vo kan­di­da­to pa­tir­tį va­do­vau­jant Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai. Ta­čiau su­ti­ko, kad vi­daus rei­ka­lų sri­tis – vi­sai kas ki­ta. „Kaip jam sek­tų­si šio­je sri­ty­je, man la­bai su­nku pa­sa­ky­ti. Vis dėl­to jis yra Sei­mo na­rys, ku­ris ma­to ir ak­cen­tuo­ja vi­suo­me­nės in­te­re­są. Tai la­bai svar­bu“, – tvir­ti­no Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas. Ki­ta ver­tus, po­li­ti­kas pri­pa­ži­no, kad P. Gy­lys bu­vo ir te­bė­ra an­ga­žuo­tas Gar­lia­vos is­to­ri­jo­je.

Spjū­vis tei­sė­sau­gai

Mi­nis­tro pos­tą pa­lie­kan­tis S. Skver­ne­lis va­kar par­eiš­kė, kad siū­ly­ti į VRM va­do­vus as­me­nį, ku­ris į Sei­mą pa­te­ko su „Drą­sos ke­lio“ par­ti­ja, „y­ra spjū­vis tei­sė­sau­gai“. „Bet koks vei­kė­jas, ku­ris yra pa­te­kęs į val­džią vio­le­ti­nio ne­su­sip­ra­ti­mo bū­du, kai bu­vo žu­do­mi žmo­nės, luo­ši­na­mi jų li­ki­mai (at­kreip­ki­te dė­me­sį, ko­kio mas­to ten bu­vo pa­da­ry­ta afe­ra au­ko­jant ma­ža­me­tę mer­gai­tę), yra ma­žų ma­žiau­siai spjū­vis vi­suo­me­nei ir tei­sė­sau­gai į vei­dą“, – sa­kė S. Skver­ne­lis. Ta­čiau pa­tiks­li­no kal­bąs ne „a­pie pro­fe­so­rių P. Gy­lį, o apie is­to­ri­ją“. S. Skver­ne­lis abe­jo­jo, ar to­kiu kan­di­da­tu kaip siū­lo­ma­sis ga­lės pa­si­ti­kė­ti tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos. P. Gy­lys kar­tu su „Drą­sos ke­lio“ frak­ci­ja Sei­me 2013 me­tais ra­gi­no at­sta­ty­din­ti S. Skver­ne­lį, kai jis va­do­va­vo po­li­ci­jai. Frak­ci­ja tei­gė esan­ti įsi­ti­ki­nu­si, kad per Vil­niu­je vy­ku­sias sek­sua­li­nių ma­žu­mų ei­ty­nes po­li­ci­nin­kai ne­adek­va­čiai rea­ga­vo par­griau­da­mi ir su­lai­ky­da­mi „tvar­kie­tį“ Pe­trą Gra­žu­lį. „Da­ly­va­vi­mas vi­suo­se šiuo­se žai­di­muo­se prieš tei­sė­sau­gą, prieš pro­ku­ra­tū­rą, tai yra po­žiū­ris žmo­gaus, ku­ris ei­na į to­kias par­ei­gas“, – sa­kė S. Skver­ne­lis.

„Ap­gai­lė­ti­na“, – ži­nią apie ga­li­mą P. Gy­lio sky­ri­mą VRM va­do­vu LŽ pa­ko­men­ta­vo Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nų fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Soš­če­kie­nė. Pa­sak jos, šis žmo­gus ne­tu­ri kom­pe­ten­ci­jos va­do­vau­ti vi­daus rei­ka­lų sis­te­mai. „O jo kan­di­da­ta­vi­mas į Sei­mą su Ne­rin­gos Venc­kie­nės par­ti­ja ir­gi par­odo tam ti­kras jo pa­žiū­ras ir ver­ty­bes“, – tei­gė L. Soš­če­kie­nė.

Trūks­ta kad­rų

Po­li­to­lo­gės Li­di­jos Ša­ba­je­vai­tės tei­gi­mu, TTP spren­di­mas dėl P. Gy­lio – ne pats pra­sčiau­sias pa­si­rin­ki­mas. Jis tu­ri ne­ma­žai po­li­ti­nės, pro­fe­si­nės pa­tir­ties, jam pa­kan­ka ir kom­pe­ten­ci­jos. „Ki­ta ver­tus, tai aiš­kiai ro­do, kad TTP sa­vo gre­to­se ne­tu­ri žmo­nių, ga­lin­čių ei­ti to­kias par­ei­gas, to­dėl vėl siū­lo ne­par­ti­nį as­me­nį ir vėl ri­zi­kuo­ja. Kas ga­lė­tų ga­ran­tuo­ti, kad po ke­lių mė­ne­sių ir vėl ne­teks ieš­ko­ti nau­jo pre­ten­den­to, kai Sei­mo rin­ki­mams be­si­ruo­šian­tis P. Gy­lys pa­si­rinks ki­tą par­ti­ją? Kai nuo­lat rei­kia keis­ti po­li­ti­kus, vals­ty­bės po­žiū­riu yra blo­gai“, – LŽ sa­kė po­li­to­lo­gė. Jos nuo­mo­ne, su „vio­le­ti­ne par­ti­ja“ į Sei­mą at­ėju­siam P. Gy­liui vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pos­tas – „sa­vo­tiš­ka sa­tis­fak­ci­ja“ už vi­sas pa­sta­ro­jo me­to ne­sėk­mes.

P. Gy­lys Vil­niaus uni­ver­si­te­te įgi­jo eko­no­mis­to iš­si­la­vi­ni­mą, dės­tė šio­je aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je, M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­te. 1992–1996 me­tais ėjo už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas. Sei­mo na­riu bu­vo 1992–2000 me­tais, taip pat iš­rink­tas 2012-ai­siais.