Kandidatu į generalinius prokurorus pasiūlytas N. Meilutis
Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ko Ne­ri­jaus Mei­lu­čio kan­di­da­tū­ra į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus yra pa­teik­ta pre­zi­den­tei, pa­tvir­ti­no tei­sė­jo pa­dė­jė­ja. Pa­sak jos, N.Mei­lu­tį pa­siū­lė pro­fe­si­nė są­jun­ga.

„Pir­mi­nin­kas pra­šė per­duo­ti, kad jis ži­no, kad jį pa­siū­lė pro­fe­si­nė są­jun­ga, ta­čiau ka­dan­gi jis dar ne­bend­ra­vo su pre­zi­den­te, nie­ko ko­men­tuo­ti ne­ga­li“, - BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė pir­mi­nin­ko pa­dė­jė­ja ry­šiams su vi­suo­me­ne Gin­ta­rė Ve­že­ly­tė.

Nerijus Meilutis /teismai.lt nuotrauka

Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Da­riaus Va­lio ka­den­ci­ja bai­gia­si bir­že­lio 15 die­ną. Jis pro­ku­ro­ru pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai pa­skir­tas 2010-ai­siais.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė dėl nau­jo­jo ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro ke­ti­na ap­sisp­ręs­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

„Spren­di­mas dar ne­priim­tas. Kan­di­da­tas bus pa­teik­tas ar­ti­miau­siu me­tu“, - BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė ša­lies va­do­vės at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, pre­zi­den­tas ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą ski­ria ir at­lei­džia Sei­mo pri­ta­ri­mu.