Kandidato tariamas nuodėmes įvertino teismas
Vals­ty­bi­nė­je kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jo­je (VKPK) pri­bren­do va­do­vų kai­ta. Il­ga­me­tė VKPK pir­mi­nin­kė ži­no­ma pa­vel­do­sau­gi­nin­kė Gra­ži­na Drė­mai­tė įstai­gos vai­rą ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų per­leis­ti is­to­ri­kui ir tei­si­nin­kui Dei­vy­dui Rim­ke­vi­čiui.

Kad 45 me­tų D. Rim­ke­vi­čius ga­lė­tų ei­ti VKPK pir­mi­nin­ko par­ei­gas, pri­ta­rė ir pa­ti ko­mi­si­ja, ir Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tas (ŠMKK). Ga­lu­ti­nį žo­dį dėl kan­di­da­to ar­ti­miau­siu me­tu tars Sei­mas. Kai ku­rie ŠMKK na­riai abe­jo­jo, ar vos dau­giau nei mė­ne­sį VKPK dir­ban­tis D.Rim­ke­vi­čius pa­jėgs pa­kel­ti to­kią ne­leng­vą naš­tą. Ta­čiau be­veik du de­šimt­me­čius VKPK va­do­vau­jan­ti G. Drė­mai­tė ti­ki­no bet ka­da esan­ti pa­si­ren­gu­si ko­le­gai iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ką. Sei­mū­nams ne­ma­žai krau­jo pa­ga­di­nu­si pri­nci­pin­ga pir­mi­nin­kė liks ko­mi­si­jos na­re.

Ne­abe­jo­ja­ma, kad Sei­me svars­tant D. Rim­ke­vi­čiaus kan­di­da­tū­rą bus pri­si­min­tos kai ku­rios jo stu­di­jų Vil­niaus uni­ver­si­te­te pe­ri­pe­ti­jos, prieš pen­ke­rius me­tus su­truk­džiu­sios at­si­sės­ti į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pir­mi­nin­ko kė­dę. D. Rim­ke­vi­čius ti­ki­no dėl pra­ei­ties esą ra­mus, nes taš­ką šio­je is­to­ri­jo­je yra pa­dė­jęs teis­mas.

Krei­pė­si į teis­mą

2010-ai­siais tuo­me­ti­nė Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė D. Rim­ke­vi­čių ke­ti­no siū­ly­ti į VTEK va­do­vus. Ta­čiau ži­niask­lai­dai už­si­mi­nus apie ne­va stu­di­jų me­tais pa­da­ry­tą “nuo­dė­mę” – gal­būt nu­pla­gi­juo­tą ba­ka­lau­ro dar­bą, par­la­men­to va­do­vė ap­si­gal­vo­jo ir šios kan­di­da­tū­ros ne­be­tei­kė. “Tai yra pik­ty­bi­nis ne­pag­rįs­tų fak­tų vo­lio­ji­mas ir po­li­ti­nis žai­di­mas. Aš ne­su po­li­ti­kas ir ne­no­riu šių žai­di­mų žais­ti”, - LŽ va­kar sa­kė D. Rim­ke­vi­čius. Jis pa­sa­ko­jo, kad dėl šio ži­niask­lai­dos pa­vie­šin­to fak­to krei­pė­si į teis­mą. “Gal aš tie­siog kaž­ko apie sa­ve ne­ži­no­jau? Per dve­jus me­tus pe­rė­jau vi­sas teis­mų ins­tan­ci­jas. Teis­mas aiš­kiai pa­sa­kė, kad to­kio fak­to ne­bu­vo. Jis ne­bu­vo nei nu­sta­ti­nė­ja­mas, nei nu­sta­ty­tas, to­dėl ir ver­tin­ti ne­bu­vo ko”, - tei­gė pre­ten­den­tas į VKPK pir­mi­nin­kus.

Pa­sak ži­niask­lai­dos, Vil­niaus uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jams bu­vo ki­lę abe­jo­nių dėl tuo­me­ti­nio Is­to­ri­jos fa­kul­te­to stu­den­to D. Rim­ke­vi­čiaus ba­ka­lau­ri­nio dar­bo, ku­rį šis tu­rė­jo gin­ti 1998 me­tais. Dar­bas esą bu­vo įteik­tas pa­vė­luo­tai, jo juo­draš­čio nie­kas ne­ma­tė. Ki­lus įta­ri­mui, kad kū­ri­nys ga­lė­jo bū­ti par­ašy­tas ne­sa­va­ran­kiš­kai, stu­den­tas dar­bą at­siė­mė. D. Rim­ke­vi­čius ba­ka­lau­ro dar­bą ap­si­gy­nė po me­tų. “Tie­siog ne­spė­jau tais me­tais už­baig­ti dar­bo, to­dėl ir ne­tei­kiau gy­ni­mui. Ele­men­ta­ri stu­den­tiš­ka si­tua­ci­ja. O ki­tais me­tais grį­žau, už­bai­giau ir ap­si­gy­niau, ga­vau dip­lo­mą. Ir nie­kas jo­kių pre­ten­zi­jų man ne­tu­ri”, - pen­kio­li­kos me­tų se­nu­mo įvy­kius va­kar pa­ko­men­ta­vo D. Rim­ke­vi­čius.

Ak­ty­vus vi­suo­me­ni­nin­kas

D. Rim­ke­vi­čius ti­ki­no, kad pa­vel­do­sau­gos rei­ka­lai jam nė­ra sve­ti­mi. “E­su bai­gęs is­to­ri­ją, ne­ma­žai dir­bęs su ar­cheo­lo­gais, ra­dęs vi­so­kių ra­di­nių, juos res­tau­ra­vęs”, - sa­kė jis. Kan­di­da­tas vy­lė­si, kad tie­sio­gi­niam dar­bui pa­gel­bės ir vi­suo­me­ni­nė veik­la, ku­ri sie­ja­si su kul­tū­ros bei is­to­ri­jos da­ly­kais. D. Rim­ke­vi­čius – ak­ty­vus vie­šo­sios įstai­gos “Mū­sų vė­lia­vos”, po­pu­lia­ri­nan­čios vals­ty­bės is­to­ri­ją ir jos sim­bo­lius, na­rys. Jau sep­ty­ne­rius me­tus kan­di­da­tas tei­gė ne­prik­lau­sąs jo­kiai par­ti­jai. Anks­čiau jis bu­vo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų na­rys. “Ne­si­ren­giu bū­ti par­ti­nis. Nes jei dir­bi vals­ty­bei, rei­kia pa­kil­ti aukš­čiau už par­ti­nius in­te­re­sus. Dar­bas - pa­grin­di­nis in­te­re­sas”, - pa­brė­žė D. Rim­ke­vi­čius. Ta­pęs VKPK va­do­vu pri­ori­te­tą jis tei­gė skir­siąs kul­tū­ros pa­vel­dui. “Y­ra ne­ma­žai ti­krai blo­gos būk­lės ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų. Rei­kia su­kur­ti kon­cep­ci­ją, kaip juos tin­ka­mai nau­do­ti, kad jie ne­griū­tų ir duo­tų vi­suo­me­nei nau­dą”, - sa­kė D. Rim­ke­vi­čius. Kan­di­da­tas ma­no, kad nau­jo­jo­je veik­lo­je jo iš­si­la­vi­ni­mas bū­siąs nau­din­gas, nes pa­vel­das – “pu­sė tei­sės, pu­sė – is­to­ri­jos”.

Sei­mo spren­di­mo neprognozavo

Sei­mo ŠMKK pir­mi­nin­kė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė ver­tin­ti D. Rim­ke­vi­čiaus per­pek­ty­vų tei­gė ne­no­rin­ti. “Ma­ty­ti, kad žmo­gus ak­ty­vus. Dau­ge­liui pa­da­rė tei­gia­mą įspū­dį. Kaip bus to­liau, ne­ži­nau, ge­riau­sia ver­tin­ti pa­gal nu­veik­tus dar­bus”, - LŽ sa­kė ko­mi­te­to va­do­vė. Ji su­ti­ko, kad D. Rim­ke­vi­čius ne­tu­ri dar­bo pa­tir­ties pa­vel­do­sau­gos sri­ty­je. Ta­čiau, pa­sak A. Pi­trė­nie­nės, pa­čio­je VKPK su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja, kai jau ku­ris lai­kas nė­ra no­rin­čių va­do­vau­ti ko­mi­si­jai. “Ne­ži­nau, kaip pa­si­žiū­rės Sei­mas, ko­mi­te­tas kan­di­da­tą jau pa­tei­kė”, - sa­kė par­la­men­ta­rė. Kar­tu pri­mi­nė, kad ne­pa­mirš­ti ir VKPK re­for­mos pro­jek­tai. “Man as­me­niš­kai pa­li­ko da­ly­kiš­ko, dirb­ti pa­si­ren­gu­sio žmo­gaus įspū­dį. Tu­ri sa­vo po­žiū­rį, ir tai nė­ra blo­gai”, - LŽ sa­kė ŠMKK na­rys Va­len­ti­nas Stun­dys. Jis pa­tvir­ti­no, kad su­ras­ti nau­ją VKPK pir­mi­nin­ką nė­ra pa­pras­ta, nes kan­di­da­tas tu­ri at­si­sa­ky­ti vi­sų ki­tų sa­vo par­ei­gų. “Da­liai ko­mi­si­jos na­rių tai ne­įma­no­ma, dėl šio pos­to jie ne­pa­si­ren­gę au­ko­ti aka­de­mi­nės ir ki­tos sa­vo veik­los”, - sa­kė V. Stun­dys. Prog­no­zuo­ti, ar D. Rim­ke­vi­čiaus kan­di­da­tū­ra įtiks Sei­mui, par­la­men­ta­ras pri­si­pa­ži­no ne­no­rin­tis. “Sei­me vis­ko bū­na”, - pri­mi­nė V. Stun­dys.

VKPK dir­ba 12 na­rių. ŠMKK tei­ki­mu ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką dve­jų me­tų ka­den­ci­jai ski­ria Sei­mas. Rug­sė­jį VKPK mi­nės veik­los 20-me­tį. Pir­mo­ji ko­mi­si­jos va­do­vė – G. Drė­mai­tė.