Kandidato į ministrus dairosi socialdemokratų „apačios“
Kol so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vy­bė vie­ną po ki­to tei­kia kan­di­da­tus į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus, ku­rie ne­tru­kus bū­na pri­vers­ti trauk­tis, ini­cia­ty­vos pa­siū­ly­ti aukš­tus at­ran­kos kri­te­ri­jus ati­tin­kan­čius pre­ten­den­tus jau im­asi par­ti­jos apa­čios.

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) Aly­taus sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ed­ga­ras Dim­ša so­cia­li­nia­me tink­le Facebook, kreip­da­ma­sis į LSDP pre­zi­diu­mo na­rius, kan­di­da­tu į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus pa­siū­lė tei­si­nin­ką Ry­tį Va­lū­ną.

„No­rė­tų­si šia­me pos­te ma­ty­ti kom­pe­te­tin­gą žmo­gų. R. Va­lū­nas nė­ra LSDP na­rys, ta­čiau tai mū­sų par­ti­jos rė­mė­jas. Jis tu­ri di­de­lę dar­bo pa­tir­tį, yra įgi­jęs la­bai ge­rą iš­si­la­vi­ni­mą, be to, yra jau­nas, cha­riz­ma­tiš­kas žmo­gus“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė E. Dim­ša.

Bend­ro­vės „Klai­pė­dos naf­ta“ Tei­sės sky­riaus va­do­vu dir­ban­tis R. Va­lū­nas 2015-ai­siais bu­vo pa­skelb­tas Me­tų tei­si­nin­ku. Šį ti­tu­lą jam su­tei­kė Bend­ro­vių ir ins­ti­tu­ci­jų tei­si­nin­kų aso­cia­ci­ja. R. Va­lū­nas yra dir­bęs prie Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo pro­jek­to, jis – vie­nas iš ke­lių idė­ji­nių Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­mo jau­ni­mo tink­lo „Glo­bal Sha­pers“ stei­gė­jų Lie­tu­vo­je.

E. Dim­ša sa­kė ne­ži­nan­tis, ar R. Va­lū­no kan­di­da­tū­ra ga­li bū­ti svars­to­ma LSDP va­do­vy­bės. „Ne­la­bai dis­ku­tuo­ja­me šiais klau­si­mais. Gal ga­lė­tų dau­giau ko­mu­ni­ka­ci­jos bū­ti“, – sa­kė jis, pa­klaus­tas, ar par­ti­jos va­do­vy­bė at­sik­lau­sia ei­li­nių na­rių nuo­mo­nės dėl kan­di­da­tų.

Į tink­le „Fa­ce­book“ par­tie­čio pa­teik­tą siū­ly­mą dėl kan­di­da­to su­rea­ga­vo tik LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas Juo­zas Ole­kas. „A­čiū už pa­siū­ly­mą, ap­tar­si­me. Ma­no kan­di­da­tas – Ju­lius Sa­ba­taus­kas“, – par­ašė jis.

Kaip ži­nia, J. Sa­ba­taus­kas šią sa­vai­tę bu­vo mi­ni­mas kaip LSDP kan­di­da­tas į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus, ta­čiau val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos di­džia­jai par­tne­rei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai (LVŽS), ku­rios at­sto­vas Sau­lius Skver­ne­lis bu­ria Vy­riau­sy­bę, jis ne­įti­ko. Esą 58 me­tų J. Sa­ba­taus­kas ne­ga­li bū­ti mi­nis­tru dėl am­žiaus ir po­li­ti­ka­vi­mo.

Pir­ma­sis so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tas į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus Da­rius Pe­tro­šius, anks­tes­nė­je Sei­mo ka­den­ci­jo­je va­do­va­vęs Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos par­la­men­ti­nės kon­tro­lės ko­mi­si­jai, at­si­sa­kė ei­ti šias par­ei­gas, vie­šu­mo­je pra­dė­jus es­ka­luo­ti ga­li­mas jo są­sa­jas su prieš­ta­rin­gos re­pu­ta­ci­jos Tau­ra­gės vers­li­nin­ku Arū­nu Pu­ke­liu, pra­var­de Švi­nius. Sa­vai­tės pra­džio­je į šį pos­tą bu­vo pa­siū­ly­tas 28 me­tų bu­vęs tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras Ju­lius Pa­go­jus. Jis bu­vo pa­skir­tas mi­nis­tru, ta­čiau jau ki­tą die­ną at­šauk­tas pa­aiš­kė­jus, kad per­nai po­li­ci­jos par­ei­gū­nams bu­vo įkliu­vęs vai­ruo­da­mas ne­blai­vus, be to, par­ei­gū­nų ne­in­for­ma­vo, jog tuo me­tu ėjo tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas.