Kandidatė žadėjo netapti kišenine prokurore
Sei­mas eg­za­mi­nuo­ja nau­ją pre­ten­den­tą į ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro kė­dę. Sa­vą­ją pro­ku­ra­tū­ros vi­zi­ją va­kar par­la­men­to tri­bū­no­je iš­dės­tė tei­sė­ja Edi­ta Damb­raus­kie­nė. Ji pa­kei­tė bir­že­lį po­li­ti­kų tes­to ne­iš­lai­kiu­sį taip pat tei­sė­ją Ne­ri­jų Mei­lu­tį.

Sei­mas per sa­vai­tę tu­ri ap­sip­ręs­ti, ar 46-erių Kai­šia­do­rių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kė E. Damb­raus­kie­nė tin­ka va­do­vau­ti Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai. Va­kar ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je iš­klau­sę pre­ten­den­tės pri­sis­ta­ty­mo kal­bą par­la­men­ta­rai už­da­vė jai ne­ma­žai su­ktų klau­si­mų, ta­čiau la­bai skau­džiai “ne­kan­do”. Pa­ti E. Damb­raus­kie­nė vė­liau tuos klau­si­mus pa­va­di­no kons­truk­ty­viais. Kan­di­da­tė vy­lė­si su­lauk­sian­ti po­li­ti­kų pri­ta­ri­mo, ta­čiau vi­siš­kai ti­kra, ar ne­pa­kar­tos N. Mei­lu­čio li­ki­mo, pri­si­pa­ži­no ne­san­ti. Dar vie­ną mi­nų lau­ką E. Damb­raus­kie­nei teks įveik­ti su­si­ti­ki­muo­se su frak­ci­jų bei ko­mi­te­tų na­riais. Par­la­men­ta­rai ne­slė­pė įžvel­gę pre­ten­den­tės biog­ra­fi­jos dė­mių ir jas ke­ti­na kruopš­čiai stu­di­juo­ti.

Pa­brė­žė pro­fe­sio­na­lu­mą

Pri­sta­ty­da­ma pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės par­ink­tą kan­di­da­tę jos vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja Ra­sa Sve­ti­kai­tė ne­gai­lė­jo gra­žių žo­džių. Pa­sak jos, pa­si­rin­ki­mą pir­miau­sia lė­mė E. Damb­raus­kie­nės aukš­ta pro­fe­si­nė kva­li­fi­ka­ci­ja bei įvai­ria­pu­sė dar­bi­nė pa­tir­tis. “Per sa­vo, kaip tei­si­nin­kės, kar­je­rą kan­di­da­tė yra su­si­pa­ži­nu­si su vi­sų tei­sin­gu­mo vyk­dy­mo sis­te­mos gran­džių dar­bu, ir tai jai su­tei­kia ne­abe­jo­ti­ną pra­na­šu­mą kan­di­da­tuo­jant į pro­ku­ra­tū­ros va­do­vo po­zi­ci­ją. Kan­di­da­tė yra ne tik pro­fe­sio­na­li, pa­ty­ru­si tei­si­nin­kė, ta­čiau tu­ri ir va­do­vau­ja­mo dar­bo pa­tir­ties. Šias par­ei­gas jau pen­ke­rius me­tus vyk­do ne­prie­kaiš­tin­gai“, – pa­brė­žė R. Sve­ti­kai­tė.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja ak­cen­ta­vo E. Damb­raus­kie­nės dar­bą skaid­ri­nant Kai­šia­do­rių apy­lin­kės teis­mo veik­lą. R. Sve­ti­kai­tė ak­cen­ta­vo ir as­me­ni­nes pre­ten­den­tės sa­vy­bes: „Tvir­ta, san­tū­ri as­me­ny­bė, pa­si­žy­min­ti aukš­ta vi­di­ne kul­tū­ra ir ver­ty­bi­nė­mis po­zi­ci­jo­mis.“ Pa­ta­rė­jos tei­gi­mu, kan­di­da­tė iš­ma­no pro­ku­ra­tū­ros sis­te­mą ir ge­ba ją ver­tin­ti iš ša­lies.

Pa­si­ge­do skaid­ru­mo

E. Damb­raus­kie­nė pri­si­pa­ži­no, kad siū­ly­mas va­do­vau­ti Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai bu­vo ne­ti­kė­tas. „Ma­no ap­sisp­ren­di­mą lė­mė aiš­kus si­tua­ci­jos šio­je sis­te­mo­je su­vo­ki­mas ir ma­no, kaip Lie­tu­vos vals­ty­bės pi­lie­tės, sie­kis tu­rė­ti ne­prik­lau­so­mą ir ne­ša­liš­ką ins­ti­tu­ci­ją, ku­rio­je bū­tų ger­bia­mos žmo­gaus tei­sės, gi­na­mas vie­ša­sis in­te­re­sas, bū­tų už­ti­krin­tas ko­ky­biš­kas, sa­va­lai­kis, kva­li­fi­kuo­tas, tei­sės ak­tais pri­skir­tų funk­ci­jų at­li­ki­mas“, - su­ti­ki­mo prie­žas­tis įvar­di­jo kan­di­da­tė. Jei tap­tų ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ro­re, E. Damb­raus­kie­nė siek­tų iš­veng­ti per il­go by­lų nag­ri­nė­ji­mo, ne­pag­rįs­to klau­sy­mo­si prie­mo­nių nau­do­ji­mo, steng­tų­si ge­rin­ti pro­ku­ro­rų at­ran­ką ir ga­ran­tuo­ti jiems kar­je­ros ga­li­my­bes, už­ti­krin­ti aiš­kią ir skaid­rią ska­ti­ni­mo sis­te­mą. Iki šiol dau­ge­lis spren­di­mų dėl pro­ku­ro­rų kar­je­ros, pa­sak jos, bū­da­vo pri­ima­mi ne­skaid­riai.

„Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pri­ima­mi tei­sin­gi, są­ži­nin­gi, ap­gal­vo­ti, sie­kiant nu­ma­ty­ti ke­lis žings­nius į prie­kį, spren­di­mai, ma­nau, pa­dė­tų su­vie­ny­ti pro­ku­ro­rų bend­ruo­me­nę“, - tvir­ti­no E. Damb­raus­kie­nė. Ji ma­no, kad bū­ti­nas glau­des­nis bend­ra­vi­mas su vi­sų gran­džių ir vi­so­je vals­ty­bės te­ri­to­ri­jo­je dir­ban­čiais pro­ku­ro­rais. „Juk pro­ku­ra­tū­ros sis­te­ma pra­si­de­da ir bai­gia­si ne Vil­niu­je, di­džio­ji pro­ku­ro­rų da­lis dir­ba pro­vin­ci­jo­je, ma­žuo­se mies­te­liuo­se. To­dėl jų min­tys ne vi­suo­met pa­sie­kia pro­ku­ra­tū­ros va­do­vy­bę”, - sa­kė kan­di­da­tė. E. Damb­raus­kie­nė ti­ki­no esan­ti ti­kra, kad nie­ka­da ne­taps ki­še­ni­ne pro­ku­ro­re. „Jei ne­bū­čiau ti­kra, kad to­kia bū­ti ne­ga­lė­siu, šio pa­siū­ly­mo tie­siog bū­čiau ne­priė­mu­si”, - par­eiš­kė kan­di­da­tė. Mo­ty­vuo­da­ma, kad nė­ra su­si­pa­ži­nu­si su bu­vu­sio ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Da­riaus Va­lio spren­di­mais, ver­tin­ti jo veik­los kan­di­da­tė ne­no­rė­jo dėl eti­nių su­me­ti­mų. Dėl šių mo­ty­vų ji ne­atsk­lei­dė, ir ku­rio iš bu­vu­sių pro­ku­ra­tū­ros va­do­vų dar­bą ver­ti­na ge­riau­siai.

Nuo­mo­nės nevienareikšmės

Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė vy­lė­si, kad ko­le­gos pri­tars E.Damb­raus­kie­nės kan­di­da­tū­rai. „Ti­kiuo­si, kad nie­kas ne­pa­kiš ko­jos, ir kom­pe­ten­tin­ga kan­di­da­tė bus pa­tvir­tin­ta. Frak­ci­jos pa­pras­tai nuo­mo­nę su­si­da­ro po su­si­ti­ki­mų. Tai na­tū­ra­lu, nes tuo­met ga­li­ma pa­si­kal­bė­ti dau­giau, iš­sa­miau. Ir pa­ti kan­di­da­tė tu­ri lai­ko dau­giau pri­sta­ty­ti sa­vo po­žiū­rį ir prog­ra­mą, o Sei­mo na­riai - tie­sio­giai pa­bend­rau­ti“, - žur­na­lis­tams sa­kė L. Grau­ži­nie­nė. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kui so­cial­de­mo­kra­tui Al­gir­dui Sy­sui pa­ti­ko, kad, ki­taip nei N. Mei­lu­tis, E.Damb­raus­kie­nė ne­vai­di­no vi­sa­ži­nės ir ne­bu­vo ka­te­go­riš­ka anks­tes­nių pro­ku­ra­tū­ros va­do­vų dar­bo klau­si­mais.

Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys Vi­ta­li­jus Gai­lius iš kan­di­da­tės at­sa­ky­mų tei­gė ne­ga­lįs spręs­ti apie jos ge­bė­ji­mus “va­do­vau­ti to­kiai su­dė­tin­gai ins­ti­tu­ci­jai, ku­ri at­si­dū­ru­si kri­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je dėl to, kad ket­ve­rius me­tus bu­vę va­do­vai ją de­mo­ra­li­za­vo, įne­šė daug su­maiš­ties ir ne­skaid­rių pro­ce­sų. “Šiai sis­te­mai tu­ri va­do­vau­ti žmo­gus, tu­rin­tis ne tik tei­si­nių ži­nių, bet ir esan­tis au­to­ri­te­tu tai bend­ruo­me­nei, į ku­rią at­ei­na”, - LŽ sa­kė V. Gai­lius. Iš­anks­ti­nių nuo­sta­tų li­be­ra­las ti­ki­no ne­tu­rįs, ta­čiau mė­gins pa­si­do­mė­ti kai ku­riais pre­ten­den­tės biog­ra­fi­jos ir veik­los mo­men­tais. “Mė­gin­siu iš­siaiš­kin­ti, ar ti­krai jos kar­je­ro­je nė­ra še­šė­lių, ar ti­krai ji yra ne­prik­lau­so­ma ir ar ži­no at­sa­ky­mą, ko­dėl ei­na į šį pos­tą”, - tei­gė V. Gai­lius. “Da­ly­kiš­ka, ener­gin­ga, kom­pe­ten­tin­ga. Man as­me­niš­kai li­ko tei­gia­mas įspū­dis žmo­gaus, ku­ris ži­no, kur ei­na”, - LŽ sa­kė Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras. Ta­čiau prog­no­zuo­ti, ar Sei­mo spren­di­mas bus tei­gia­mas, po­li­ti­kas ne­si­ry­žo.