Kandidatai į Seimą pasiklydo tarp deklaracijų
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), bend­ra­dar­biau­da­ma su Vy­riau­sia­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), pa­ly­gi­no, ko­kius pri­va­čius in­te­re­sus dek­la­ruo­ja kan­di­da­tai į Sei­mą šioms abiem ins­ti­tu­ci­joms. Be­veik pu­sės dek­la­ra­ci­jų duo­me­nys ne­su­ta­po.

Kaip tei­gia­ma abie­jų ins­ti­tu­ci­jų pra­ne­ši­me, at­lik­tos ana­li­zės me­tu bu­vo su­gre­tin­tas dau­giau nei 1500 dek­la­ra­ci­jų tu­ri­nys ir įver­tin­ti duo­me­nys apie kan­di­da­tų į Sei­mą nu­ro­dy­tus pri­va­čius in­te­re­sus.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ap­tik­ta apie 600 ne­ati­ti­ki­mų tarp pa­teik­tų dek­la­ra­ci­jų. To­dėl VTEK nu­spren­dė vi­sus kan­di­da­tus į Sei­mą pa­pil­do­mai in­for­muo­ti apie duo­me­nų ne­ati­ti­ki­mus ir par­agin­ti juos iš­tai­sy­ti. As­me­nims bus iš­siųs­ti pra­ne­ši­mai apie bū­ti­ny­bę ne­del­siant pa­tiks­lin­ti duo­me­nis.

Ga­li­my­bę pa­ly­gin­ti, ko­kius pri­va­čius in­te­re­sus dek­la­ruo­ja kan­di­da­tai į Sei­mą VRK ir ko­kius – VTEK, tu­ri ir vi­suo­me­nės at­sto­vai. Šie duo­me­nys yra vie­šai prie­ina­mi abie­jų ko­mi­si­jų tink­la­piuo­se in­ter­ne­te.