Kanceliarijos reformą stebi profsąjungos akis
Nuo lie­pos vi­du­rio penk­ta­da­liu ma­žė­sian­ti Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja per me­tus su­tau­pys apie mi­li­jo­ną eu­rų. Ta­čiau kiek at­sieis iš­ei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos maž­daug 40 žmo­nių, ne­pra­ne­ša­ma. Sa­vo tei­sėms gin­ti kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jai įstei­gė prof­są­jun­gą.

Ket­vir­tą kar­tą per de­šimt­me­tį Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jai gre­sia pert­var­ka. Ža­da­ma, kad šį­syk vis­kas kei­sis iš pa­grin­dų – ne tik ma­žės dar­buo­to­jų, bet ir li­ku­siems dirb­ti bus pa­ti­kė­tos ki­to­kios funk­ci­jos. Su bū­si­mo­mis nau­jo­vė­mis kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jai su­pa­žin­din­ti va­kar. Tei­gia­ma, jog pa­ža­dai at­lei­džia­miems žmo­nėms pa­dė­ti su­si­ras­ti ki­tą dar­bą ne­pa­guo­dė, ne­su­ma­ži­no ir įtam­pos, ne­ri­mo bei bai­mės šiuo­se val­džios rū­muo­se.

„At­li­kus mi­nis­te­ri­jų struk­tū­ri­nes pert­var­kas, ma­no­me, kad Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja dar ga­lės trauk­tis“, – va­kar už­si­mi­nė prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis. Re­for­mos bū­ti­ny­bė grin­džia­ma ma­žu vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mu vie­šuo­ju sek­to­riu­mi, taip pat ak­cen­tuo­ja­mi il­gi biu­ro­kra­ti­niai pro­ce­sai, ne itin ko­ky­biš­kai tei­kia­mos vie­šo­sios pa­slau­gos ir ne­efek­ty­vus tam ski­ria­mų fi­nan­si­nių iš­tek­lių nau­do­ji­mas.

Ne­efek­ty­vi veikla

„Pert­var­ką pra­de­da­me nuo sa­vęs. Su­pa­žin­di­no­me kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jus su struk­tū­ri­ne re­for­ma, ku­rios tiks­las – efek­ty­vus ir į re­zul­ta­tus orien­tuo­tas val­dy­mas. Bus ma­žiau vi­di­nių pro­ce­sų, pa­što dė­žu­tės „val­dy­mo“. Dau­giau pro­jek­tų val­dy­mo, ana­li­ti­nių po­zi­ci­jų. Ma­žiau eta­tų“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pra­ne­šė Vy­riau­sy­bės kanc­le­rė Mil­da Dar­gu­žai­tė.

Milda Dargužaitė: "Bus daugiau projektų valdymo, analitinių pozicijų, mažiau etatų." LŽ archyvo nuotrauka

Tuo me­tu Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba in­for­ma­vo, kad įstai­gos par­ei­gy­bių skai­čius bus su­ma­žin­tas nuo 210 iki 170, t. y. apie 20 pro­cen­tų. At­ei­ty­je, kaip skai­čiuo­ja­ma, per mė­ne­sį tai leis su­tau­py­ti apie 65 tūkst. eu­rų dar­bo už­mo­kes­čio fon­do ir 12 tūkst. eu­rų dar­bo vie­toms iš­lai­ky­ti skir­tų lė­šų. Per me­tus dėl pert­var­kos bus su­tau­po­ma apie 924 tūkst. eu­rų.

Pra­ne­ši­me nu­ro­do­ma, kad da­bar Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos veik­la yra ne­efek­ty­vi: funk­ci­jos ne­re­tai dub­liuo­ja­si, orien­tuo­ja­ma­si į pro­ce­są, o ne į re­zul­ta­tą. Dėl to esą ne­už­ti­kri­na­ma tin­ka­ma pa­slau­gų ko­ky­bė, nė­ra val­dy­mo sis­te­mos po­ky­čių, trūks­ta no­va­to­riš­ku­mo. „Pla­nuo­ja­ma, jog įgy­ven­di­nus per­mai­nas iš­augs per­so­na­lo, pro­ce­sų ir sis­te­mų veiks­min­gu­mas bei efek­ty­vu­mas vi­suo­se pa­da­li­niuo­se, orien­tuo­jan­tis į nuo­la­ti­nį po­ky­čių val­dy­mą. Op­ti­mi­za­vus struk­tū­rą ir re­sur­sus spren­di­mai bus pri­ima­mi ma­žiau­sio­mis lai­ko ir žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių są­nau­do­mis. Nuo­sek­liai su­ma­ži­nus val­dy­mo iš­lai­das bus su­da­ry­tos są­ly­gos iš­lai­ky­ti ir pri­trauk­ti kom­pe­ten­tin­gą per­so­na­lą, nu­sta­tant kon­ku­ren­cin­ges­nį dar­bo už­mo­kes­tį. Nu­ma­to­ma, kad at­ei­ty­je Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je par­ei­gy­bių skai­čius tu­rė­tų ma­žė­ti dar la­biau“, – skel­bia­ma pra­ne­ši­me.

Mil­da Dar­gu­žai­tė: „Bus dau­giau pro­jek­tų val­dy­mo, ana­li­ti­nių po­zi­ci­jų, ma­žiau eta­tų.“

Es­mė – funk­ci­jų peržiūra

Ko­kia su­ma bus iš­leis­ta dar­buo­to­jų iš­ei­ti­nėms kom­pen­sa­ci­joms, kol kas ne­atsk­lei­džia­ma. „Ban­dy­si­me ne­vir­šy­ti biu­dže­to, ku­ris šiais me­tais skir­tas mums dar­bo už­mo­kes­čiui mo­kė­ti“, – pa­klaus­ta apie šias iš­mo­kas va­kar sa­kė M. Dar­gu­žai­tė.

Ji ti­ki­no, kad pert­var­kos es­mė – ne eta­tų ma­ži­ni­mas, o kan­ce­lia­ri­jos funk­ci­jų per­žiū­ra. „Nuo šiol orien­tuo­si­mės į re­zul­ta­tus, į pro­jek­ti­nį val­dy­mą, stra­te­gi­nio in­te­lek­to tu­rė­ji­mą“, – aiš­ki­no kanc­le­rė. Jos žo­džiais, vi­si spren­di­mai bus pa­grįs­ti ana­li­ze, dar­buo­to­jai bus at­sa­kin­gi už re­for­mų įgy­ven­di­ni­mą.

Spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­me ra­mi­na­ma, kad at­lei­džia­miems žmo­nėms par­eng­ta jų in­teg­ra­ci­jos į dar­bo rin­ką prog­ra­ma. Jiems ža­da­ma or­ga­ni­zuo­ti kon­sul­ta­ci­jas dėl kar­je­ros ga­li­my­bių, at­lik­ti kom­pe­ten­ci­jos ver­ti­ni­mą. Sie­kiant pa­leng­vin­ti nau­jos veik­los pa­ieš­kas, ke­ti­na­ma ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ti su po­ten­cia­liais darb­da­viais.

De­ta­lių nežino

Pra­ėju­sią sa­vai­tę įre­gis­truo­tos Vy­riau­sy­bės dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Aud­ro­nė Zda­ne­vi­čie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, jog kol kas prof­są­jun­ga ne­tu­ri re­for­ma­to­riams nei pa­sta­bų, nei rei­ka­la­vi­mų. „Nie­ko kon­kre­taus dar ne­ži­no­me, pri­sta­ty­ti tik struk­tū­ros met­me­nys, nu­ma­ty­ta daug nau­jo­vių. Vi­sos re­for­mos yra skaus­min­gos, bet iki šiol to­kio dras­tiš­ko ma­ži­ni­mo ne­bu­vo“, – pa­žy­mė­jo ji.

Anot A. Zda­ne­vi­čie­nės, kiek­vie­nas dar­buo­to­jas kvie­čia­mas in­di­vi­dua­liai pa­si­kal­bė­ti su spe­cia­liai su­da­ry­ta re­for­mą vyk­dan­čia gru­pe. „Ma­no­me, kad pir­miau­sia iš­ei­ti ga­li bū­ti pa­siū­ly­ta pen­si­jų ga­vė­jams, – spė­jo prof­są­jun­gos ly­de­rė. – Dar­bo ko­dek­sas leng­va­tų šiems as­me­nims ne­nu­ma­to, nes jie jau tu­ri so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas.“ Pir­mi­nin­kės ži­nio­mis, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je dir­ba maž­daug dvi de­šim­tys to­kių žmo­nių.

Nau­ja­jai prof­są­jun­gai šiuo me­tu pri­klau­so 47 kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jai. Vi­lia­ma­si, kad po re­for­mos jų pa­dau­gės. A. Zda­ne­vi­čie­nė už­si­mi­nė, jog prem­je­ras svei­ki­no įstei­gus prof­są­jun­gą. „Anks­tes­nės val­džios ne­la­bai pa­gei­da­vo, kad kan­ce­lia­ri­jo­je veik­tų to­kios or­ga­ni­za­ci­jos. Ga­lio­jo ne­ra­šy­ta tai­syk­lė, drau­džian­ti jas steig­ti“, – pa­žy­mė­jo prof­są­jun­gos va­do­vė.

Idė­jų bū­ta ir anksčiau

„Lie­tu­vos ži­nios“ jau ra­šė, kad „ban­dy­mų po­li­go­nu“ Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja tam­pa be­veik kas­kart, kai į sos­ti­nės Ge­di­mi­no pros­pek­to 11 nu­me­riu pa­žy­mė­tus rū­mus at­ei­na nau­jas šei­mi­nin­kas. Per de­šimt­me­tį bu­vo kei­čia­mas ir pa­čios įstai­gos, ir dar­buo­to­jų par­ei­gy­bių pa­va­di­ni­mai, stei­gia­mi, jun­gia­mi bei nai­ki­na­mi pa­da­li­niai, at­si­sa­ko­ma tų pa­čių funk­ci­jų ir jos vėl pri­sii­ma­mos. Tra­di­ciš­kai Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je dirb­da­vo nuo 250 iki 200 val­di­nin­kų.

Eks­per­tų nuo­mo­ne, lig­šio­li­niai mė­gi­ni­mai keis­ti Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos vei­dą bu­vo ne­sėk­min­gi. Ta­čiau re­for­mų po­rei­kis yra, jį le­mia nau­ji iš­šū­kiai.

2007 me­tais re­for­muo­ti Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ją ėmė­si tuo­me­tis prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. Vie­toj bu­vu­sių pen­kių de­par­ta­men­tų bu­vo įsteig­ti aš­tuo­ni, taip pat pa­lik­ti ke­li sky­riai. Su­stip­rin­tas Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tas pra­dė­jo teik­ti vi­sų tei­sės ak­tų pro­jek­tų ana­li­zę ir ver­ti­ni­mus. Iki tol šis pa­da­li­nys ver­ti­no tik Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų pro­jek­tus.

2009-ųjų va­sa­rą pert­var­ky­ti įstai­gą už­si­mo­jo prem­je­ras kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius. Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja vir­to Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko tar­ny­ba, o vie­toj Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio (kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jo) at­si­ra­do mi­nis­tro pir­mi­nin­ko kanc­le­rio – po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jo – par­ei­gy­bė. Vi­sų tei­sės ak­tų, iš­sky­rus Eu­ro­pos Są­jun­gos, pro­jek­tų ver­ti­ni­mas ir ga­lu­ti­nis ap­ro­ba­vi­mas bu­vo pa­ti­kė­tas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai. Po me­tų Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko tar­ny­bos struk­tū­rą nu­spręs­ta pa­ko­re­guo­ti.

Kai prem­je­ru ta­po so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius, Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko tar­ny­ba vėl vir­to Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja. At­kur­tam Tei­sės de­par­ta­men­tui bu­vo pa­ti­kė­ta ver­tin­ti tei­sės ak­tų pro­jek­tus. Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko kanc­le­ris vėl pra­dė­tas va­din­ti Vy­riau­sy­bės kanc­le­riu. At­si­sa­ky­ta de­par­ta­men­tų di­rek­to­rių kaip po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jų sta­tu­so, jie vėl ta­po kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jais.