Kanapių šalininkai rinksis į akciją prie Seimo
Ka­na­pių ša­li­nin­kai, kri­ti­kuo­jan­tys šių kvai­ša­lų kri­mi­na­li­za­vi­mą Lie­tu­vo­je, ket­vir­ta­die­nį ren­gia ak­ci­ją prie Sei­mo.

Bend­ra­min­čius ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je kvie­čian­ti su­si­bur­ti or­ga­ni­za­ci­ja „Ža­lio­jo Žie­do Drau­gi­ja“ ra­gi­na „at­kreip­ti mū­sų ša­lies gy­ven­to­jų dė­me­sį ir in­for­muo­ti apie ka­na­pės au­ga­lo pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bes“.

Or­ga­ni­za­to­riai pa­žy­mi, jog ka­na­pių de­mo­ni­za­vi­mas yra so­cia­li­nė prob­le­ma. Jie kri­ti­kuo­ja, jog už ne­di­de­lio kie­kio ka­na­pių tu­rė­ji­mą Lie­tu­vo­je nu­ma­ty­ta bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, o jau­nuo­liai, „pa­gau­ti su ka­na­pių su­kti­ne, tam­pa ne­pa­gei­dau­ja­mi dar­bo rin­kos da­ly­viai“, nes gau­na teis­tu­mą. Kri­ti­kuo­ja­ma ir tai, kad Lie­tu­va ig­no­ruo­ja nau­jau­sius moks­li­nius ty­ri­mus ir skir­tin­gai nei kai ku­rios ES bei ki­tos vals­ty­bės nė­ra nu­ma­čiu­si ga­li­my­bės nau­do­ti ka­na­pes me­di­ci­ni­nėms reik­mėms.

Ak­ci­jai ne­prieš­ta­rau­ja ir Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus pa­ta­rė­jas Alek­sand­ras Zub­ria­ko­vas sa­ko, kad ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai ga­vo lei­di­mą, nes, sa­vi­val­dy­bės nuo­mo­ne, tai­kios ak­ci­jos yra de­mo­kra­ti­nė tei­sė iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę.

„Me­ras pa­si­sa­ko už dis­ku­si­ją šiuo klau­si­mu, to­dėl jis ma­no, kad to­kie su­si­rin­ki­mai ne­ke­lia nei grės­mės, nei prieš­ta­rau­ja svei­kam pro­tui“, – tei­gė A.Zub­ria­ko­vas.

ES nar­ko­ti­kų ste­bė­se­nos agen­tū­ra (EMCD­DA) 2015-ai­siais skel­bė, jog Lie­tu­vos jau­ni­mas yra tarp ma­žiau­siai ka­na­pių pro­duk­tais be­sis­vai­gi­nan­čių­jų Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, per me­tus Lie­tu­vo­je šių kvai­ša­lų var­to­jo 5 proc. jau­ni­mo, ta­čiau bent kar­tą jų par­aga­vo penk­ta­da­lis pen­kio­lik­me­čių –še­šio­lik­me­čių.

Ma­ri­hua­na lai­ko­ma psi­cho­tro­pi­ne me­džia­ga, ji tu­ri veik­lio­sios me­džia­gos – te­tra­hid­ro­ka­na­bi­no­lio. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) nu­ro­do, kad ka­na­pės yra la­biau­siai pa­pli­tu­si ne­le­ga­liai par­duo­da­ma nar­ko­ti­nė me­džia­ga pa­sau­ly­je, ją pir­mą­kart iš­ban­do jau­nes­nio am­žiaus as­me­nys, nei ki­tus nar­ko­ti­kus. PSO nu­ro­do, kad il­ga­lai­kis ka­na­pių var­to­ji­mas su­ke­lia pri­klau­so­my­bę, ken­kia kog­ni­ty­vi­niams ge­bė­ji­mams, at­min­čiai ir in­for­ma­ci­jos įsi­sa­vi­ni­mui, su­ke­lia plau­čių li­gas, ga­li pa­sun­kin­ti ši­zof­re­ni­jos simp­to­mus.

Kar­tu PSO pa­žy­mi, jog ty­ri­mais yra įro­dy­ta, jog AIDS bei vė­žiu ser­gan­tiems pa­cien­tams ka­na­pės pa­de­da pa­leng­vin­ti py­ki­ni­mą ir ki­tus simp­to­mus, taip pat te­ra­pi­nės ka­na­bi­noi­dų sa­vy­bės bu­vo pa­de­mons­truo­tos glau­ko­mos ir ast­mos gy­dy­mo ty­ri­muo­se.

Lie­tu­vo­je nuo šių me­tų pra­džios įsi­ga­lio­ję tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mai už ka­na­pių lai­ky­mą lei­džia tai­ky­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga, Sei­mo li­be­ra­lai Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė ir Vi­ta­li­jus Gai­lius siū­lė grą­žin­ti nuo­sta­tas, jog ne­di­de­lis nar­ko­ti­nių me­džia­gų tu­rė­ji­mas be tiks­lo juos pla­tin­ti už­trauk­tų tik ad­mi­nis­tra­ci­nę at­sa­ko­my­bę – 60–300 eu­rų bau­dą, taip pat siū­ly­ta leis­ti ma­žą kie­kį me­džia­gų ati­duo­ti tei­sė­sau­gai be jo­kių sank­ci­jų. Ta­čiau ko­vo pa­bai­go­je Sei­mas po­li­ti­kų pa­tai­soms ne­pri­ta­rė.

Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se ka­na­pių par­da­vi­mas ir nau­do­ji­mas me­di­ci­ni­nėms ir re­krea­ci­nėms reik­mėms yra le­ga­li­zuo­tas aš­tuo­nio­se iš 50-ies vals­ti­jų, JAV sos­ti­nė­je Va­šing­to­ne ma­ri­hua­ną ga­li­ma nau­do­ti as­me­ni­nėms reik­mėms, bet ne par­duo­ti, dar be­veik dvi­de­šim­ty­je vals­ti­jų ka­na­pes ga­li­ma nau­do­ti me­di­ci­ni­nėms reik­mėms. Ka­na­pės yra įtei­sin­tos Urug­va­ju­je, me­di­ci­ni­nis jų nau­do­ji­mas lei­džia­mas Vo­kie­ti­jo­je, Ai­ri­jo­je, Ja­mai­ko­je, Aus­tra­li­jo­je. Ka­na­pių var­to­ji­mas de­kri­mi­na­li­zuo­tas Če­ki­jo­je, Ny­der­lan­duo­se, Aus­tri­jo­je, Da­ni­jo­je, Ai­ri­jo­je, Por­tu­ga­li­jo­je, Mek­si­ko­je, Kos­ta Ri­ko­je.