Kanalizacijos pelkė
Sa­vi­val­dy­bėms sku­bant iki me­tų vi­du­rio įgy­ven­din­ti mi­li­jo­nus eu­rų kai­nuo­jan­čius van­dent­var­kos pro­jek­tus, me­ri­jų val­di­nin­kai pi­ni­gi­nė­mis bau­do­mis ėmė bau­gin­ti žmo­nes, ne­su­tin­kan­čius sa­vo lė­šo­mis nu­ties­ti van­den­tie­kio ir nuo­te­kų li­ni­jų nuo skly­po ri­bos iki na­mo.

Nors tei­si­nin­kai ra­mi­na, kad gy­ven­to­jams, tu­rin­tiems le­ga­lius šu­li­nius ir tvar­kan­tiems nuo­te­kas ne­ter­šiant ap­lin­kos, bai­min­tis vie­tos val­džios at­sto­vų gra­si­ni­mų nė­ra jo­kio pa­grin­do, tai dar ne­reiš­kia, kad žmo­nėms ne­teks min­ti teis­mų slenks­čių, jei val­di­nin­kai sa­vaip in­terp­re­tuos įsta­ty­mus.

Profesorius Valentinas Mikelėnas: „Abejoju, ar savivaldybės darytų tai, kas prieštarautų teisės aktams. Jei jau taip atsitiktų, gyventojai valdininkus galėtų skųsti administraciniams teismams.“/"Baltic Legal Solutions Lietuva" nuotrauka

Daug kam jau ne­be­rei­kia

Nuo 2007 me­tų pra­dė­jus įgy­ven­din­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mus van­dent­var­kos pro­jek­tus, at­lik­ti van­den­tie­kio ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo tink­lų tie­si­mo bei re­kons­truk­ci­jos dar­bai Ša­kių ra­jo­no Ša­kių, Luk­šių, Iš­da­gų, Gi­rė­nų, Gied­ru­čių, Ku­dir­kos Nau­mies­čio, Bub­le­lių, Le­kė­čių, Kriū­kų, Ki­du­lių, Plokš­čių, Griš­ka­bū­džio vie­to­vė­se, o šiuo me­tu dar­bai vyk­do­mi Gel­gau­diš­kio mies­te­ly­je.

Vie­na pa­grin­di­nių šių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo są­ly­gų, su ku­ria su­ti­ko Ša­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kar­tu su pro­jek­to vyk­dy­to­ja UAB „Ša­kių van­de­nys“, kad prie nu­ties­tų tink­lų tu­ri pri­si­jung­ti ati­tin­ka­mas gy­ven­to­jų skai­čius. Vie­to­vė­se, ku­rio­se įgy­ven­din­ti van­dent­var­kos pro­jek­tai, ga­li­my­bė pri­si­jung­ti prie nau­jai įreng­tų nuo­te­kų ša­li­ni­mo tink­lų su­teik­ta 2040 var­to­to­jų, prie van­den­tie­kio tink­lų - 616 var­to­to­jų. Ta­čiau iki šios die­nos prie nuo­te­kų tink­lų dar ne­pri­si­jun­gė 762 var­to­to­jai, prie van­den­tie­kio tink­lų - 388. To­dėl bai­mi­na­ma­si, kad ne­įvyk­džius mi­nė­tos są­ly­gos ga­li tek­ti grą­žin­ti pro­jek­tams su­teik­tus eu­ro­pi­nius pi­ni­gus. Bend­ra pro­jek­tų, įskai­tant įgy­ven­di­na­mą Gel­gau­diš­ky­je, ver­tė sie­kia 27,5 mln. eu­rų.

„Ti­krai ne­be­no­riu tų tink­lų, nes ne­tu­rė­siu pi­ni­gų už juos su­mo­kė­ti. Pen­si­jos gau­nu vos kiek dau­giau nei 200 eu­rų. Tu­riu šu­li­nį, ki­ta­me kie­mo ga­le - nuo­te­kų duo­bę, man to vi­sai pa­kan­ka. Kai bu­vo gy­vas vy­ras ir duk­tė su šei­ma gy­ve­no mū­sų na­muo­se, cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mas van­duo ir nuo­te­kų sis­te­ma bu­vo rei­ka­lin­gi. Da­bar, man li­kus vie­nai, to ne­be­rei­kia“, - LŽ skun­dė­si Ku­dir­kos Nau­mies­ty­je gy­ve­nan­ti Ire­na L.

Pri­vers baudomis

UAB „Ša­kių van­de­nys“ di­rek­to­rius Vai­das Li­tins­kas LŽ tei­gė pa­ste­bė­jęs ten­den­ci­ją, kad so­dy­bo­se, ku­rio­se prieš ke­le­tą me­tų gy­ve­no ne tik gar­baus am­žiaus žmo­nės, bet ir jų vai­kai, vai­kai­čiai, da­bar be­li­kę tik se­no­liai, ne­su­krapš­tan­tys 300-500 eu­rų van­den­tie­kiui ar ka­na­li­za­ci­jai įsi­ves­ti. Be to, pri­si­jun­gus prie tink­lų kas mė­ne­sį tek­tų mo­kė­ti už su­nau­do­tą van­de­nį ir iš­leis­tas nuo­te­kas.

„Kai­muo­se ir mies­te­liuo­se la­bai ma­žė­ja gy­ven­to­jų, kai ku­rie na­mai sto­vi už­kal­to­mis du­ri­mis ir lan­gais. Kas juos jungs prie nau­jai nu­ties­tų tink­lų?“ - svars­tė V. Li­tins­kas.

Ta­čiau net ir esant to­kiai si­tua­ci­jai sa­vi­val­dy­bei rei­kia vyk­dy­ti pri­siim­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus. To­dėl Ša­kių me­ri­ja iki ge­gu­žės dar ke­ti­na lauk­ti gy­ven­to­jų pra­šy­mų pri­jung­ti jų so­dy­bas prie cen­tra­li­zuo­tų nuo­te­kų ša­li­ni­mo ar van­den­tie­kio tink­lų. Jei to ne­bus, val­di­nin­kai ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ža­da ti­krin­ti, kaip žmo­nės tvar­ko nuo­te­kas, ar jie ne­ter­šia ap­lin­kos. Už pa­žei­di­mus grės ad­mi­nis­tra­ci­nės bau­dos iki 579 eu­rų.

Svar­biau­sia - lai­ky­tis įstatymų

Ad­vo­ka­tas, ci­vi­li­nės tei­sės pro­fe­so­rius Va­len­ti­nas Mi­ke­lė­nas LŽ ti­ki­no, kad gy­ven­to­jai, ku­rie tu­ri le­ga­lius šu­li­nius ir nuo­te­kas tvar­ko ne­terš­da­mi ap­lin­kos, ne­tu­rė­tų bai­min­tis to­kių ti­kri­ni­mų. „A­be­jo­ju, ar sa­vi­val­dy­bės da­ry­tų tai, kas prieš­ta­rau­tų tei­sės ak­tams. Jei jau taip at­si­tik­tų, gy­ven­to­jai val­di­nin­kus ga­lė­tų skųs­ti ad­mi­nis­tra­ci­niams teis­mams“, - sa­kė jis.

Anot jo, jei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ja el­gia­si pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus, gin­čo ga­li­my­bė taip pat eg­zis­tuo­ja - gy­ven­to­jai ga­li skųs­ti įsta­ty­mo nor­mų tai­ky­mą. Teis­mi­nis pro­ce­sas ga­li­mas ir tuo at­ve­ju, jei ma­no­ma, kad tei­sės nor­ma prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. Tuo­met ga­li­ma pra­šy­ti, kad ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas kreip­tų­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą dėl įsta­ty­mo nor­mų kons­ti­tu­cin­gu­mo.

„Šio­je si­tua­ci­jo­je ves­čiau par­ale­lę su cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mu šil­dy­mu. Yra ga­lio­jan­ti tvar­ka, pa­gal ku­rią gy­ven­to­jai, ne­no­rin­tys gau­ti cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos, ga­li jos at­si­sa­ky­ti. Pa­na­šiai tu­rė­tų bū­ti ir van­dent­var­kos sri­ty­je“, - kal­bė­jo V. Mi­ke­lė­nas.

Vis­kas vyks­ta sklandžiai

Dau­giau kaip 10 mln. eu­rų ver­tės van­dent­var­kos pro­jek­tas įgy­ven­di­na­mas ir Kai­šia­do­rių ra­jo­ne - Avi­liuo­se, Vla­di­kiš­kė­se, Sta­siū­nuo­se, Kai­šia­do­ry­se, Gu­die­no­je, Žas­liuo­se ir Žiež­ma­riuo­se. Iki šių me­tų vi­du­rio pla­nuo­ja­ma nu­ties­ti apie 30 ki­lo­me­trų van­den­tie­kio tink­lų, pa­klo­ti apie 42 ki­lo­me­trus nuo­te­kų tink­lų ir Žas­liuo­se pa­sta­ty­ti nau­jus nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nius. Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, apie 1250 gy­ven­to­jų bus su­teik­ta ga­li­my­bė pa­si­nau­do­ti ko­ky­biš­ko ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mu ir apie 1620 gy­ven­to­jų - nuo­te­kų tvar­ky­mu.

„Kol kas di­de­lių prob­le­mų dėl pri­si­jun­gi­mo prie tink­lų mums ne­ky­la. Jau­čia­me gy­ven­to­jų ge­ra­no­riš­ku­mą, o kai ku­rio­se vie­to­vė­se - Kai­šia­do­ry­se, Rum­šiš­kė­se - žmo­nės net lau­kia, ka­da ga­lės pri­si­jung­ti“, - LŽ tei­gė UAB „Kai­šia­do­rių van­de­nys“ di­rek­to­rius Gin­ta­ras Pe­tru­šis. Anot jo, prie sklan­daus pro­ce­so pri­si­de­da ir tai, kad Kai­šia­do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra nu­ma­čiu­si skir­ti lė­šų so­cia­liai rem­ti­niems gy­ven­to­jams - kom­pen­suo­ti da­lį iš­lai­dų.

Grą­žin­ti dar nereikėjo

Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros Van­dent­var­kos pro­jek­tų sky­riaus ve­dė­jas Vi­das Sta­šaus­kas LŽ ti­ki­no, kad sa­vi­val­dy­bių nuo­gąs­ta­vi­mai, kad joms ga­li tek­ti grą­žin­ti ES lė­šas, jei ne­pa­vyks pa­siek­ti nu­ma­ty­to var­to­to­jų skai­čiaus, pa­grįs­ti tik iš da­lies. „Siek­ti­na, kad įsi­pa­rei­go­ji­mai bū­tų įvyk­dy­ti“, - sa­kė jis.

Ta­čiau V. Sta­šaus­kas pa­žy­mė­jo, kad ne vi­sa­da pro­jek­tų vyk­dy­to­jai tu­ri bū­ti at­sa­kin­gi už tai, kad tre­čio­ji ša­lis - gy­ven­to­jai - ne­su­tin­ka nau­do­tis nau­ja inf­ras­truk­tū­ra. Be to, pro­jek­tams įgy­ven­din­ti įta­kos ga­li tu­rė­ti ki­tos ap­lin­ky­bės, ku­rios ne­prik­lau­so nuo pro­jek­tų vyk­dy­to­jų va­lios: tai ir dar­bų kai­nų pa­di­dė­ji­mas, ir gy­ven­to­jų emig­ra­ci­ja iš mies­te­lių bei kai­mų.

„Vi­sos pro­jek­tų vyk­dy­to­jų pa­teik­tos prie­žas­tys ana­li­zuo­ja­mos ir ver­ti­na­mos, į jas at­siž­vel­gia­ma“, - ti­ki­no V. Sta­šaus­kas. Jis pri­pa­ži­no, kad kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės, prieš pra­dė­da­mos vyk­dy­ti van­dent­var­kos pro­jek­tus, tin­ka­mai ne­įver­ti­no gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių pers­pek­ty­vų. To­dėl at­ski­ro­se vie­to­vė­se su­sik­los­tė skir­tin­ga si­tua­ci­ja: kai kur žmo­nės la­bai lau­kia nau­jų van­dent­var­kos tink­lų, ki­tur - ne­no­ri prie jų jung­tis.

Prieš ke­le­tą me­tų Lie­tu­vo­je bu­vo ki­lu­si pa­na­ši bai­mė, kai net 39 iš 46 sa­vi­val­dy­bių ne­pa­vy­ko te­sė­ti duo­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų. Bu­vo ki­lu­si grės­mė, kad sa­vi­val­dy­bėms teks ES grą­žin­ti apie 200 mln. li­tų (apie 58 mln. eu­rų). Ta­čiau kol kas ne­bu­vo nė vie­no at­ve­jo, kad mi­li­jo­ni­nes su­mas pa­nau­do­ju­sioms sa­vi­val­dy­bėms ES bū­tų te­kę grą­žin­ti lė­šas dėl to, kad prie nu­ties­tų tink­lų pri­si­jun­gė ma­žiau var­to­to­jų, nei bu­vo nu­ma­ty­ta.