KAM tikisi, kad civiliai grąžins įsigytus M-14 ginklus
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ti­ki­si, kad as­me­nys įsi­gi­ję M-14 gink­lus, ku­rių ci­vi­li­nė apy­var­ta yra drau­džia­ma, ge­ra­no­riš­kai su­tiks juos grą­žin­ti. 

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kia ko­men­ta­rą dėl mi­ni­mų gink­lų: „Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė 1999 m. iš JAV yra ga­vu­si M-14 gink­lų. 2001 m. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM), ga­vu­si Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) pra­šy­mą, per­da­vė jam 10 vnt. šių gink­lų.“ KAM tei­gia, jog toks gink­lų per­da­vi­mas ne­pa­žei­dė Lie­tu­vos įsi­pa­rei­go­ji­mų dėl gink­lų apy­var­tos, ku­rie bu­vo nu­sta­ty­ti 2002 m. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir JAV su­si­ta­ri­me dėl gink­luo­tės ne­per­da­vi­mo tre­čio­sioms ša­lims.

„Per­nai KAM, ga­vu­si in­for­ma­ci­ją apie ga­li­mą su­si­ta­ri­mo su JAV pa­žei­di­mą ir gink­lų pa­te­ki­mą į ci­vi­li­nę apy­var­tą, krei­pė­si į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją pra­šy­da­ma pri­im­ti rei­kia­mus spren­di­mus dėl gink­lų su­grą­ži­ni­mo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei. Šiais me­tais pa­kar­to­ti­nai do­mė­ta­si gink­lų su­grą­ži­ni­mo pro­ce­so ei­ga ir 5 gink­lai bu­vo su­grą­žin­ti. Gink­lų fon­das in­for­ma­vo, kad dėl li­ku­sių 3 vnt. gink­lų bus krei­pia­ma­si į teis­mą dėl jų iš­rei­ka­la­vi­mo pri­vers­ti­ne tvar­ka. Pa­žy­mė­ti­na, kad in­for­ma­ci­ja apie pri­im­tus spren­di­mus bu­vo tei­kia­ma ir JAV am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je at­sto­vams.

Vie­šo­je erd­vė­je mi­ni­ma Tarp­ži­ny­bi­nė gink­lų tech­ni­nės būk­lės ir ver­tės nu­sta­ty­mo ko­mi­si­ja yra tech­ni­nio po­bū­džio ir ver­ti­na ne ga­li­my­bes gink­lus rea­li­zuo­ti, o jų tech­ni­nę būk­lę ir ver­tę. Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mą jo­je at­sto­va­vo gink­lų tech­ni­kas iš Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Lo­gis­ti­kos val­dy­bos Ma­te­ria­li­nių re­sur­sų de­par­ta­men­to.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ti­ki­si, kad as­me­nys įsi­gi­ję M-14 gink­lus, ku­rių ci­vi­li­nė apy­var­ta yra drau­džia­ma, ge­ra­no­riš­kai su­tiks juos grą­žin­ti. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ger­bia ir lai­ko­si pri­siim­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų mū­sų są­jun­gi­nin­kams dėl gink­luo­tės ne­per­da­vi­mo tre­čio­sioms ša­lims.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je au­to­ma­ti­nius šau­tu­vus M-14 rep­re­zen­ta­ci­niais tiks­lais ka­ri­nių ce­re­mo­ni­jų me­tu nau­do­ja Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­no Gar­bės sar­gy­bos kuo­pa, taip pat ki­tų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės da­li­nių ka­riai. Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­go­se šis gink­las dar nau­do­ja­mas ir ko­vi­niam ren­gi­mui, ta­čiau šio­se pa­jė­go­se pra­de­da­mas pe­rė­ji­mo prie mo­der­nių taik­lio­jo šau­lio gink­lų FN SCAR-H pro­ce­sas.“, ra­šo­ma pra­ne­ši­me.