KAM pristatytas naujas iliustruotas leidinys apie pasirengimą karui
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja at­nau­ji­no šių me­tų pa­va­sa­rį iš­leis­tą ir daug dė­me­sio vi­suo­me­nė­je su­lau­ku­sį lei­di­nį „Ką tu­ri­me ži­no­ti apie pa­si­ren­gi­mą eks­tre­ma­lioms si­tua­ci­joms ir ka­ro me­tui“. Su­trum­pin­tas ir šmaikš­čio­mis ilius­tra­ci­jo­mis pa­pil­dy­tas lei­di­nys gruo­džio 18 die­ną bu­vo pri­sta­to­mas Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je.

Lei­di­nio „Ką tu­ri­me ži­no­ti apie pa­si­ren­gi­mą eks­tre­ma­lioms si­tua­ci­joms ir ka­ro me­tui: rim­ti pa­ta­ri­mai links­mai“ pri­sta­ty­me da­ly­vaus kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, lei­di­nį ilius­tra­vęs dai­li­nin­kas Il­ja Be­rez­nic­kas ir at­sa­kin­ga­sis re­dak­to­rius Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Gy­ny­bos po­li­ti­kos ir pla­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ka­ro­lis Alek­sa.

Nau­ja­sis lei­di­nys par­eng­tas at­siž­vel­gus į pa­sta­bas, ko­men­ta­rus ir pa­siū­ly­mus, gau­tus po pir­mo­jo vie­šų 2015 m. pra­džio­je pa­si­ro­džiu­sio lei­di­nio pri­sta­ty­mų, – pra­ne­ša kam.lt.

An­tra­sis kny­ge­lės lei­di­mas yra ge­ro­kai trum­pes­nis, ja­me pa­tei­kia­mi tik pra­kti­niai pa­ta­ri­mai ir su jais su­si­ju­si in­for­ma­ci­ja.

Nau­jo­ji kny­ge­lė yra ma­žes­nio, leng­vai į ki­še­nę tel­pan­čio for­ma­to. Teks­tas ilius­truo­tas links­mais pa­veiks­lė­liais, ku­rių au­to­rius – ži­no­mas Lie­tu­vos ani­ma­ci­nio ki­no re­ži­sie­rius, dai­li­nin­kas I. Be­rez­nic­kas.

Kny­ge­lė iš­leis­ta 30 tūkst. eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu. Di­džiau­sia jo da­lis bus per­duo­ta Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) Ka­ro prie­vo­lės komp­lek­ta­vi­mo pa­da­li­niams, ku­rie da­lins lei­di­nius įvai­riuo­se su­si­ti­ki­muo­se su vi­suo­me­ne.

Pa­gei­dau­jan­tys įsi­gy­ti kny­ge­lę taip pat ga­lės kreip­tis į ar­ti­miau­sią KASP ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rių.

Po ke­le­tą lei­di­nio vie­ne­tų gaus ir vi­sų sa­vi­val­dy­bių mo­bi­li­za­ci­jos spe­cia­lis­tai, bend­ro­jo ir pro­fe­si­nio ug­dy­mo įstai­gos, vie­šo­sios ir aukš­tų­jų mo­kyk­lų ir ko­le­gi­jų bib­lio­te­kos.

Lei­di­nio „Ką tu­ri­me ži­no­ti apie pa­si­ren­gi­mą eks­tre­ma­lioms si­tua­ci­joms ir ka­ro me­tui: rim­ti pa­ta­ri­mai links­mai“ pri­sta­ty­me da­ly­va­vo kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, lei­di­nį ilius­tra­vęs dai­li­nin­kas Il­ja Be­rez­nic­kas ir at­sa­kin­ga­sis re­dak­to­rius Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Gy­ny­bos po­li­ti­kos ir pla­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ka­ro­lis Alek­sa.