KAM pristato trečią leidinį pilietinio pasipriešinimo tema
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja par­en­gė ir penk­ta­die­nį, spa­lio 28 die­ną, vi­suo­me­nei pri­sta­tys jau tre­čią­jį lei­di­nį pi­lie­ti­nio pa­sip­rie­ši­ni­mo te­ma­ti­ka po 2014 m. Ru­si­jos pra­dė­tos ag­re­si­jos prieš Ukrai­ną.

Pir­mie­ji du lei­di­niai šia te­ma bu­vo skir­ti ne­smur­ti­nės gy­ny­bos te­ma­ti­kai ir pra­kti­nėms re­ko­men­da­ci­joms ir pa­ta­ri­mams dėl veiks­mų eks­tre­ma­lių si­tua­ci­jų me­tu ar pra­si­dė­jus ka­rui. Nau­ja­ja­me lei­di­ny­je „Ką tu­ri­me ži­no­ti apie pa­sip­rie­ši­ni­mą: ak­ty­vių veiks­mų gai­rės“ pa­brė­žia­ma anks­tes­niuo­se lei­di­niuo­se ne­ap­rėp­ta itin svar­bi te­ma – ak­ty­vus pi­lie­čių, at­si­dū­ru­sių ag­re­so­riaus oku­puo­to­je te­ri­to­ri­jo­je, pa­sip­rie­ši­ni­mas, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Kny­ge­lę pri­sta­tys KAM mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas drau­ge su lei­di­nio at­sa­kin­guo­ju re­dak­to­riu­mi KAM Tarp­tau­ti­nių ry­šių ir ope­ra­ci­jų de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi dr. Ka­ro­liu Alek­sa ir vie­nu iš jos ren­gė­jų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to In­for­ma­ci­nių ope­ra­ci­jų sky­riaus vir­ši­nin­ku ma­jo­ru Li­nu Idze­liu.

Nau­ja­ja­me lei­di­ny­je ap­ta­ria­mi ga­li­mi po­ten­cia­laus ag­re­so­riaus vei­ki­mo bū­dai, pa­tei­kia­mi ar­gu­men­tai, ko­kiems po­ten­cia­laus ag­re­so­riaus veiks­mams rei­kia bū­ti pa­si­ruo­šus. Skai­ty­to­jai čia taip pat ga­lės su­si­pa­žin­ti su da­ly­va­vi­mo ša­lies gink­luo­to­je gy­ny­bo­je pri­nci­pais ren­kan­tis tie­sio­gi­nę gink­luo­tą ko­vą, o taip pat ir ki­tais pa­sip­rie­ši­ni­mo bū­dais, kai ko­vo­ja­ma ne tie­sio­giai gink­lu, kt. Ypač daug dė­me­sio kny­ge­lė­je skir­ta iš­gy­ve­ni­mo te­mai.

Kny­ge­lės au­to­riai pa­brė­žia, kad jo­je pa­teik­ti pa­ta­ri­mai, pvz., dėl iš­gy­ve­ni­mo, yra nau­din­gi vi­siems ša­lies gy­ven­to­jams net ir tai­kos me­tu.

Lei­di­nys par­eng­tas bend­ra­dar­biau­jant su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga.

Nau­jo­ji kny­ge­lė iš­leis­ta 30 000 egz. ti­ra­žu. Kaip ir anks­tes­nių lei­di­nių di­džiau­sia nau­jo­jo lei­di­nio ti­ra­žo da­lis bus per­duo­ta pla­ti­ni­mui Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Ka­ro prie­vo­lės komp­lek­ta­vi­mo sky­riams ir pos­ky­riams, po ke­le­tą jos vie­ne­tų gaus vi­sų bend­ro­jo ir pro­fe­si­nio ug­dy­mo įstai­gos, vie­šo­sios ir aukš­tų­jų mo­kyk­lų bei ko­le­gi­jų bib­lio­te­kos, sa­vi­val­dy­bės. Taip pat par­eng­ta ir elek­tro­ni­nė lei­di­nio ver­si­ja.