KAM paskelbė 2016 metų šauktinių sąrašus
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) pir­ma­die­nį pa­skel­bė 2016 me­tų šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą są­ra­šus, į ku­riuos įtrauk­ti 30228 jau­nuo­liai.

Są­ra­šuo­se skel­bia­mi šauk­ti­nių var­do pir­mo­ji rai­dė, pa­var­dė gi­mi­mo me­tai bei te­ri­to­ri­nis pa­da­li­nys, ku­riam šauk­ti­nis pri­skir­tas. Są­ra­šai su­gru­puo­ti pa­gal Aly­taus, Kau­no, Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių ir Vil­niaus re­gio­nus.

Są­ra­šai pa­skelb­ti in­ter­ne­to svetainėje.

In­ter­ne­to sve­tai­nė­je vei­kia ir pa­ieš­kos sis­te­ma, lei­džian­ti ka­ro prie­vo­li­nin­kams pa­si­ti­krin­ti, ar jie yra įtrauk­ti į są­ra­šus.

Šie­met šau­ki­mo nu­ro­dy­mai pa­šauk­tie­siems bus siun­čia­mi ne vi­siems iš kar­to, o da­li­mis, pri­klau­so­mai nuo tar­ny­bos pra­džios lai­ko. Ka­ro prie­vo­li­nin­kai, ga­vę šau­ki­mo nu­ro­dy­mus, pri­va­lo per šau­ki­me nu­ro­dy­tą lai­ką kreip­tis į re­gio­ni­nius Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rius. Į ko­kį sky­rių ka­ro prie­vo­li­nin­kas pri­va­lės at­vyk­ti, bus par­ašy­ta šau­ki­mo nu­ro­dy­me. Pa­tiks­li­nus an­ke­ti­nius duo­me­nis, ka­ro prie­vo­li­nin­kai bus or­ga­ni­zuo­tai siun­čia­mi svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mui į Ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­bą.

Ka­ro prie­vo­li­nin­kams, esan­tiems ka­ro prie­vo­li­nin­kų šau­ki­mo są­ra­šuo­se, bet ne­ga­vu­siems šau­ki­mo nu­ro­dy­mų, per 20 dar­bo die­nų nuo ka­ro prie­vo­li­nin­kų šau­ki­mo są­ra­šų pa­skel­bi­mo die­nos, re­ko­men­duo­ja­ma su­si­siek­ti ar­ba at­vyk­ti į ar­ti­miau­sią Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rių.

Pa­vie­ši­nus šių me­tų šau­ki­mo są­ra­šus į juos ne­pa­te­kę vai­ki­nai ir mer­gi­nos nuo 18 iki 38 me­tų ra­gi­na­mi ir to­liau re­gis­truo­tis re­gio­ni­niuo­se Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riuo­se ir par­eikš­ti sa­vo no­rą at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą. Sa­va­no­riai į šauk­ti­nius ga­li pa­si­rink­ti no­ri­mą tar­ny­bos vie­tą ir gaus di­des­nes so­cia­li­nes iš­mo­kas.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, ku­ris yra pro­fe­sio­na­lios ka­riuo­me­nės ša­li­nin­kas, ti­ki­si, kad šie­met, kaip ir per­nai, vi­si at­lie­kan­tys pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą tai da­rys sa­vo no­ru.

„Iš tos pa­tir­ties, ku­rią mes da­bar tu­ri­me su pra­ei­tų me­tų šau­ki­mu, ti­kė­ti­na, kad (šau­ki­mo są­ra­šo) aps­kri­tai ga­li ir ne­rei­kė­ti“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.

„Tu­ri­me virš 600 sa­va­no­rių jau da­bar, o to­kį skai­čių tu­rė­jo­me per­nai ba­lan­dį – tai reiš­kia, kad mes tu­ri­me dar pa­pil­do­mus tris mė­ne­sius jau­nuo­lių kvie­ti­mui“, – pri­dū­rė J.Ole­kas.

Dėl tech­ni­nės klai­dos Vil­niaus re­gio­no šauk­ti­nių są­ra­šą pir­ma­die­nį spe­cia­lis­tams te­ko tiks­lin­ti. Dėl klai­dos į Vil­niaus re­gio­no 2016 me­tų šau­ki­mo są­ra­šą bu­vo ne­pa­te­kę nau­jai įsteig­tų Tra­kų, Ig­na­li­nos ir Šal­či­nin­kų ka­ro prie­vo­lės te­ri­to­ri­niams pa­da­li­niams pri­skir­ti ka­ro prie­vo­li­nin­kai. Dėl to šau­ki­me ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti apie 4 tūkst. jau­nuo­lių, ta­čiau pir­ma­die­nį klai­da bu­vo iš­tai­sy­ta.

Nuo 2014-ųjų kiek­vie­nais me­tais į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę pa­šau­kia­mi apie 3 tūkst. ka­ro prie­vo­li­nin­kų. Pir­mie­ji šauk­ti­niai tar­ny­bą pra­dės 2016 ba­lan­džio 4 die­ną. Pa­sku­ti­niai šau­ki­mo eta­pai įvyks spa­lį.