KAM pasiekė Baltarusijos kvietimas stebėti pratybas „Zapad 2017“
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją (KAM) šian­dien, lie­pos 28 d. pa­sie­kė Bal­ta­ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos kvie­ti­mas, ad­re­suo­tas vi­siems Bal­ta­ru­si­jai akre­di­tuo­tiems už­sie­nio ša­lių gy­ny­bos at­ašė, da­ly­vau­ti bend­rų Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos stra­te­gi­nių pra­ty­bų „Za­pad 2017“ ste­bė­ji­mo prog­ra­mo­je. Prog­ra­mo­je nu­ma­ty­tas Bal­ta­ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos pra­ty­bų pri­sta­ty­mas, lan­ky­ma­sis pra­ty­bų po­li­go­ne ir ki­to­se su pra­ty­bo­mis su­si­ju­sio­se ins­ti­tu­ci­jo­se Mins­ke.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bė svei­ki­na šį Bal­ta­ru­si­jos ka­ri­nės va­do­vy­bės kvie­ti­mą – toks at­vi­ru­mas itin svar­bus kai­my­nys­tė­je esan­čioms ša­lims. Ti­ki­ma­si, kad ste­bė­to­jams bus su­da­ry­tos ga­li­my­bės su­si­pa­žin­ti su vi­sais svar­biau­siais „Za­pad 2017“ pra­ty­bų ele­men­tais, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Bal­ta­ru­si­ja anks­čiau yra in­for­ma­vu­si Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) for­ma­te apie pra­ty­bas „Za­pad 2017“ pa­gal Vie­nos do­ku­men­te nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, kaip di­džiau­sias Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je šiais me­tais vyk­sian­čias pra­ty­bas. Bal­ta­ru­si­ja yra ofi­cia­liai pa­skel­bu­si, kad bus per­duo­ti ir kvie­ti­mai kai­my­ni­nių vals­ty­bių ka­ri­niams eks­per­tams (Lie­tu­vos at­ve­ju – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Gink­luo­tės kon­tro­lės sky­riui) at­vyk­ti rug­sė­jo 14–20 d. ste­bė­ti pra­ty­bų ak­ty­vios fa­zės Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je. Pa­sta­ro­jo kvie­ti­mo Lie­tu­va dar nė­ra ga­vu­si, apie tai šian­dien ra­šė „Lie­tu­vos ži­nios“.

Ru­si­ja pra­ty­bų „Za­pad 2017“ at­ski­rai nė­ra dek­la­ra­vu­si. Ru­si­jos at­sto­vai lie­pos 13 d. NA­TO-Ru­si­jos Ta­ry­bos po­sė­dy­je Briu­se­ly­je yra su­ren­gę pri­sta­ty­mą apie pra­ty­bas, ta­čiau Ru­si­ja šiai die­nai nė­ra pa­skel­bu­si apie ke­ti­ni­mus kvies­ti ste­bė­to­jus į pra­ty­bų da­lį vyk­sian­čią jos te­ri­to­ri­jo­je.

Lie­tu­vos gy­ny­bos at­ašė, re­zi­duo­jan­tys Ru­si­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je, ste­bė­jo pra­ty­bas „Za­pad 2009“ ir „Za­pad 2013“, o Lie­tu­vos ka­ri­niai ve­ri­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tai bu­vo kvie­čia­mi ste­bė­ti Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je vy­ku­sių pra­ty­bų 2009 ir 2013 me­tais. Ga­vus kvie­ti­mus, Lie­tu­vos ka­ri­niai eks­per­tai vyk­tų ste­bė­ti pra­ty­bų ir šiais me­tais.