KAM pareigūnas dėl sraigtasparnių remonto Rusijoje gavo pastabą
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis pa­sky­rė pa­sta­bą aukš­to ran­go mi­nis­te­ri­jos par­ei­gū­nui Ar­tu­rui Plokš­to dėl to, kad jis per­nai pri­ta­rė sraig­tas­par­nių re­mon­tui Ru­si­jo­je.

„Ko­mi­si­ja kons­ta­ta­vo, jog A.Plokš­to dėl ap­lai­du­mo ne­at­siž­vel­gė į Stra­te­gi­nių pre­kių kon­tro­lės įsta­ty­mo nuo­sta­tą ir taip ne­at­li­ko sa­vo, kaip vals­ty­bės tar­nau­to­jo, par­ei­gos lai­ky­tis vi­sų Lie­tu­vos tei­sės ak­tų ir už­ti­krin­ti jų vyk­dy­mą. Už pa­da­ry­tą tar­ny­bi­nį nu­si­žen­gi­mą (vals­ty­bės tar­nau­to­jo par­ei­gų ne­at­li­ki­mas ar­ba ne­tin­ka­mas at­li­ki­mas) skir­ta tar­ny­bi­nė nuo­bau­da – pa­sta­ba“, – BNS sa­kė mi­nis­tro at­sto­vė Vi­ta Ra­ma­naus­kai­tė.

A.Plokš­to ei­na Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Gink­luo­tės ir val­dy­mo sis­te­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus par­ei­gas.

Per­nai lap­kri­tį jis pa­si­ra­šė raš­tą, jog Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja „ne­tu­ri in­for­ma­ci­jos, prieš­ta­rau­jan­čios li­cen­ci­jų iš­da­vi­mui“ re­mon­tuo­ti sraig­tas­par­nius Ru­si­jo­je. Jis šį do­ku­men­tą pa­si­ra­šė kaip pa­jė­gu­mų ir gink­luo­tės ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių pa­va­duo­jan­tis par­ei­gū­nas.

Po ke­lių sa­vai­čių Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pers­pė­jo, jog li­cen­ci­jų iš­da­vi­mas prieš­ta­rau­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) sank­ci­joms Ru­si­jai ir Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­kos in­te­re­sams. Šį raš­tą pa­si­ra­šė R.Ka­rob­lis, tuo­met ėjęs už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas. Dar po ke­lių die­nų su­tar­tys dėl sraig­tas­par­nių re­mon­to Ru­si­jo­je bu­vo su­stab­dy­tos.

Pa­sak V.Ra­ma­naus­kai­tės, tar­ny­bi­nis ty­ri­mas dėl A.Plokš­to veiks­mų bu­vo baig­tas ko­vo 22 die­ną, o pa­sta­bą mi­nis­tras jam pa­sky­rė ba­lan­džio 5 die­ną. Apie šią nuo­bau­dą mi­nis­te­ri­ja vie­šai ne­skel­bė.

Su­tar­tį su įmo­ne „He­li­so­ta“ dėl sraig­tas­par­nių re­mon­to Ru­si­jo­je pa­si­ra­šęs tuo­me­ti­nis Ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­das pul­ki­nin­kas Aud­ro­nis Na­vic­kas ne­te­ko par­ei­gų. Po tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo jis bu­vo įtrauk­tas į lai­ki­ną­jį re­zer­vą, o pra­ei­tą sa­vai­tę at­leis­tas iš par­ei­gų, re­mian­tis ka­ri­nės žval­gy­bos in­for­ma­ci­ja, jog nu­ša­li­ni­mo nuo par­ei­gų me­tu jis men­ki­no kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trą ir ka­riuo­me­nės va­dą.

A.Plokš­to 1992 – 2004 me­tais bu­vo Sei­mo na­riu. Jis yra bu­vęs Lie­tu­vos len­kų są­jun­gos, Lie­tu­vos de­mo­kra­ti­nės dar­bo par­ti­jos, so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos na­riu. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je A.Plokš­to dir­ba nuo 2007 me­tų.