KAM apklausa: lietuviai teigiamai vertina šauktinių tarnybą
Lie­tu­vos gy­ven­to­jai tei­gia­mai ver­ti­na šauk­ti­nių tar­ny­bą, ro­do per­nai gruo­dį Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) už­sa­ky­mu at­lik­ta rep­re­zen­ta­ty­vi gy­ven­to­jų apk­lau­sa.

Kaip pra­ne­šė KAM, vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ty­ri­mų bend­ro­vės RAIT apk­lau­sos duo­me­ni­mis, 75 pro­cen­tai apk­laus­tų­jų pri­ta­ria jiems ar­ti­mo žmo­gaus spren­di­mui sa­va­no­riš­kai at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą. Tam ne­pri­tar­tų 19 proc., o dar 6 proc. apk­laus­tų­jų nuo­mo­nės šiuo klau­si­mu ne­tu­rė­jo.

Taip pat, šios apk­lau­sos duo­me­ni­mis, 68 pro­cen­tai res­pon­den­tų nu­ro­dė pa­lai­kan­tys spren­di­mą su­grą­žin­ti šauk­ti­nių ka­riuo­me­nę. Prieš­in­gai tei­gė apie 26 proc. apk­laus­tų­jų. Dar 6 proc. pi­lie­čių ne­ži­no tiks­laus at­sa­ky­mo į šį klau­si­mą.

Kaip BNS sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, net ir esant pa­lan­kiam vi­suo­me­nės po­žiū­riui į šauk­ti­nius, su il­ga­lai­kiais spren­di­mais dėl šauk­ti­nių ka­riuo­me­nės po pen­ke­rių me­tų dar rei­kė­tų pa­lauk­ti.

„Kad ga­lė­tu­me tiks­liai pri­im­ti spren­di­mą, aš ma­nau, kad mums rei­kė­tų tu­rė­ti bent vie­ne­rių-dve­jų me­tų duo­me­nis, kaip po de­vy­nių mė­ne­sių tar­ny­bos jau­ni­mas rink­sis to­liau tar­nau­ti ka­riuo­me­nė­je kaip pro­fe­sio­na­lai ir ta­da ma­ty­si­me, ko rei­kia: ar rei­kia keis­ti for­mas, ar lai­ką, ar pa­lik­ti taip, kaip yra, to­dėl aš siū­lau įvyk­dy­ti tą spren­di­mą, ku­ris da­bar yra pri­im­tas ir to­liau žiū­rė­ti“, – sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras.

2015 me­tais de­vy­nių mė­ne­sių nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą pra­dė­jo 3010 ka­rių, iš jų 2133 – sa­vo no­ru tar­ny­bą at­lik­ti už­si­ra­šę jau­nuo­liai ir 877 – į 2015 me­tų šau­ki­mo są­ra­šus pa­te­kę ir no­rą tar­ny­bą pir­mu­mo tvar­ka at­lik­ti par­eiš­kę ka­ro prie­vo­li­nin­kai.

Pa­sak mi­nis­tro, jei­gu sa­va­no­riš­kai ka­ro tar­ny­bą at­lik­ti no­rin­čių­jų skai­čius ir to­liau iš­liks pa­na­šus, pri­va­lo­mo šau­ki­mo ga­li ir ne­be­rei­kė­ti.

„Džiau­giuo­si, kad mums ga­na sėk­min­gai se­ka­si ir pra­ei­tais me­tais dau­giau ne­gu rei­kė­jo už­pil­dy­ti šauk­ti­niais su­si­rin­ko sa­va­no­rių ka­rių – tiek vai­ki­nų, tiek mer­gi­nų. Ir šiais me­tais mes ge­rai ren­ka­me – da­bar tu­ri­me maž­daug pu­sę to, ką rei­kė­tų su­rink­ti ir dar tik va­sa­rio vi­du­rys, tai aš ma­nau, kad ir šiais me­tais tu­rė­si­me pa­kan­ka­mai sa­va­no­rių. Jei­gu taip bus, pri­va­lo­mu­mo ne­be­rei­kės to­liau – už­teks jau­ni­mo su­pra­ti­mo“, – kal­bė­jo J.Ole­kas.

Šių me­tų va­sa­rio 15 die­nos duo­me­ni­mis, 2016 me­tais tar­ny­bą at­lik­ti už­si­re­gis­tra­vo 1158 sa­va­no­riai ir 559 ka­ro prie­vo­li­nin­kai, ku­rie pa­te­ko į šau­ki­mo są­ra­šą ir no­ri šią tar­ny­bą at­lik­ti pir­mu­mo tvar­ka.

Rep­re­zen­ta­ty­vią Lie­tu­vos gy­ven­to­jų apk­lau­są Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu 2015 me­tų gruo­džio 5 –16 die­no­mis at­li­ko bend­ro­vė RAIT. Šio ty­ri­mo me­tu bu­vo apk­laus­ti 1038 18–74 me­tų am­žiaus nuo­la­ti­niai Lie­tu­vos gy­ven­to­jai. Sta­tis­ti­nė ty­ri­mo duo­me­nų pa­klai­da ne­vir­ši­ja 3 pro­cen­tų.

Pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą Sei­mas Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos siū­ly­mu grą­ži­no 2015 me­tų pa­va­sa­rį. Spren­di­mas pri­im­tas at­siž­vel­giant į geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją – Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je ir iš­au­gu­sį ka­ri­nį ak­ty­vu­mą Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne. Kiek­vie­nais me­tais į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę pa­šau­kia­mi apie 3 tūkst. ka­ro prie­vo­li­nin­kų.

Nors 2014 me­tais skelb­ta, kad šau­ki­mas į ka­riuo­me­nę grą­ži­na­mas pen­ke­riems me­tams, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ir ka­riuo­me­nės va­do­vy­bė tei­gia, kad jis tu­rė­tų bū­ti pra­tę­sia­mas at­siž­vel­giant į iš Ru­si­jos ky­lan­čias grės­mes ir bū­ti­ny­bę nuo­sek­liai for­muo­ti re­zer­vą.

Tuo me­tu kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ra­gi­na ne­sku­bė­ti pri­im­ti il­ga­lai­kių spren­di­mų dėl šauk­ti­nių ka­riuo­me­nės kol ne­bus iš­siaiš­kin­ta, kaip to­liau sek­sis ver­buo­ti žmo­nes į pro­fe­si­nę ka­ro tar­ny­bą.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja lin­ku­si 2020 me­tais nai­kin­ti šau­ki­mą į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą ir at­nau­jin­ti ba­zi­nius ka­ri­nius mo­ky­mus, ku­rie, grą­ži­nus šauk­ti­nius, bu­vo su­stab­dy­ti.

Šiuo me­tu kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je tar­nau­ja apie 8,2 tūkst. pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių, apie 3 tūkst. šauk­ti­nių, maž­daug 4,6 tūkst. ka­rių sa­va­no­rių ir apie 2,4 tūkst. ci­vi­lių.