Kaltinimai šnipinėjimu pateikti aukštam Rusijos žvalgybos pareigūnui
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra per­da­vė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je Ru­si­jos pi­lie­čiui pa­teik­ti kal­ti­ni­mai šni­pi­nė­jus prieš Lie­tu­vą.

Kal­ti­ni­mai šni­pi­nė­ji­mu, do­ku­men­tų klas­to­ji­mu, su­klas­to­tų do­ku­men­tų pa­nau­do­ji­mu ir daug­kar­ti­niu ne­tei­sė­tu vals­ty­bės sie­nos kir­ti­mu pa­teik­ti Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pi­lie­čiui N. F., ku­ris nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­da­ry­mo me­tu dir­bo Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos Fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bos Ka­li­ning­ra­do sri­ties val­dy­bos Žval­gy­bos sky­riaus vy­res­niuo­ju ope­ra­ty­vi­niu įga­lio­ti­niu ypa­tin­gai svar­biems rei­ka­lams.

Kaip pra­ne­ša Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, N. F. kal­ti­na­mas tuo, kad bū­da­mas už­sie­nio vals­ty­bės žval­gy­bos par­ei­gū­nu bei veik­da­mas or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je su ki­tu Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pi­lie­čiu – Fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bos Ka­li­ning­ra­do sri­ties val­dy­bos Žval­gy­bos sky­riaus vir­ši­nin­ku I. G. bei vie­nu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiu V. S., ku­rių at­žvil­giu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas šiuo me­tu yra dar tę­sia­mas, nuo 2011 m. spa­lio iki 2014 m. pa­bai­gos ke­lio­se už­sie­nio vals­ty­bė­se vy­ku­sių su­si­ti­ki­mų su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiais me­tu, kurs­tė, ver­ba­vo šiuos as­me­nis šni­pi­nė­ti prieš Lie­tu­vos Res­pub­li­ką – rink­ti ir per­duo­ti už­sie­nio vals­ty­bės žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jai ją do­mi­nan­čią in­for­ma­ci­ją, ki­taip ak­ty­viai da­ly­va­vo to­kios veik­los or­ga­ni­za­vi­me ir mo­kė­da­vo už to­kią in­for­ma­ci­ją.

Į teis­mą per­duo­tos by­los duo­me­ni­mis, at­ski­rai vie­nas nuo ki­to ir skir­tin­gu me­tu šni­pi­nė­ti bu­vo ver­buo­ja­mi ke­li Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai, ku­rie Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos Fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bą su­do­mi­no dėl anks­čiau tu­rė­tos dar­bi­nės pa­tir­ties ir tu­ri­mų pla­čių ry­šių su bu­vu­siais ir esa­mais įvai­rių Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų tar­nau­to­jais. Jiems bu­vo for­mu­luo­ja­mos už­duo­tys už pi­ni­gi­nį at­ly­gį rink­ti ir teik­ti in­for­ma­ci­ją, su­si­ju­sią su Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to dar­buo­to­jais, jų dar­bo or­ga­ni­za­vi­mu, de­ta­lia kon­tak­ti­ne in­for­ma­ci­ja, pro­fe­si­nė­mis bei as­me­ni­nė­mis cha­rak­te­ris­ti­ko­mis, taip pat – Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to sau­go­mų vals­ty­bės va­do­vų as­me­ni­ne bei pa­tal­pų ap­sau­ga, nau­do­ja­ma tam tech­ni­ne įran­ga bei ki­ta to­kio po­bū­džio in­for­ma­ci­ja.

Ypa­tin­gas dė­me­sys bu­vo ski­ria­mas ga­li­my­bei gau­ti bet ko­kią pri­va­čią, tech­ni­nę ir ki­to­kią in­for­ma­ci­ją apie Lie­tu­vos pre­zi­den­tės as­me­ni­nę bei dar­bo, gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų ap­sau­gą ir už­megz­ti ry­šius su be­tar­piš­kai tai vyk­dan­čiais ir sau­gu­mo sis­te­mas pri­žiū­rin­čiais par­ei­gū­nais. Juos bu­vo ti­ki­mą­si už­ver­buo­ti sie­kiant slap­ta Lie­tu­vos Pre­zi­den­tū­ro­je bei pre­zi­den­tės gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se įreng­ti spe­cia­lias pa­sik­lau­sy­mo prie­mo­nes, pra­ne­ša pro­ku­ra­tu­ros.lt.

Ty­ri­mo me­tu taip pat gau­ti duo­me­nys apie tai, kad kal­ti­na­ma­sis bei su juo kar­tu nu­si­kals­ta­mais tiks­lais vei­kę as­me­nys ak­ty­viais veiks­mais sie­kė gau­ti kuo iš­sa­mes­nę in­for­ma­ci­ją apie esa­mus ir bu­vu­sius Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to par­ei­gū­nus, juos cha­rak­te­ri­zuo­jan­čius, ga­li­mai komp­ro­mi­tuo­jan­čius, duo­me­nis, kon­kre­čius tam ti­krų ins­ti­tu­ci­jų bu­vu­sius va­do­vus, par­ei­gū­nus vie­ni­jan­čių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų na­rius ar su jais su­si­ju­sius as­me­nis.

Siek­da­mas gau­ti to­kio po­bū­džio in­for­ma­ci­ją, pro­ku­ro­rų tu­ri­mais duo­me­ni­mis, kal­ti­na­ma­sis su ki­tais as­me­ni­mis tei­kė jų ver­buo­ja­miems Lie­tu­vos pi­lie­čiams tech­ni­nes ir ki­tas prie­mo­nes, kon­sul­ta­ci­jas, ins­truk­ci­jas, nu­ro­dy­mus bei pi­ni­gus ry­šio bei ki­toms prie­mo­nėms, tre­čių­jų ša­lių vi­zoms įsi­gy­ti. Vyk­dy­da­mas nu­si­kals­ta­mas vei­kas, ku­rio­mis yra kal­ti­na­mas, N. F. ne kar­tą nau­do­jo­si su­klas­to­tais as­mens ir ki­tais do­ku­men­tais, pa­lai­kė ry­šį su ver­buo­ja­mais as­me­ni­mis spe­cia­liai su­kur­to­mis so­cia­li­nių tink­lų bei nuo­to­li­niam bend­ra­vi­mui skir­tų kom­piu­te­ri­nių prog­ra­mų pa­sky­ro­mis ne­ti­krais var­dais ir iš­gal­vo­tais pa­va­di­ni­mais.

Kal­ti­na­ma­sis bu­vo su­lai­ky­tas vyks­tan­tis tran­zi­ti­niu trau­ki­niu per Lie­tu­vą iš Ka­li­ning­ra­do sri­ties į Bal­ta­ru­si­ją ir nuo pra­ėju­sių me­tų ba­lan­džio 29 d. lai­ko­mas Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je – ka­lė­ji­me.

Šis iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas ga­vus iš Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to Žval­gy­bos ir Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­muo­se nu­ma­ty­to­mis prie­mo­nė­mis su­rink­tą me­džia­gą.

Lie­tu­vos pi­lie­čiai, ku­riuos bu­vo sie­kia­ma už­ver­buo­ti, veik­da­mi pi­lie­tiš­kai ir at­sa­kin­gai, ženk­liai pri­si­dė­jo prie to, kad mū­sų vals­ty­bė bū­tų ap­sau­go­ta nuo grės­mių, ku­rias ga­li su­kel­ti už­sie­nio šni­pų veik­la, pa­žy­mi­ma Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me.