Kaltinamieji Sausio 13-osios byloje nori dalyvauti procese
Ru­si­jo­je gy­ve­nan­tys kal­ti­na­mie­ji Sau­sio 13-osios by­lo­je no­ri da­ly­vau­ti pro­ce­se, ta­čiau sa­vo ga­lu­ti­nio ap­sisp­ren­di­mo dar nė­ra iš­reiš­kę.

Su­im­to Ru­si­jos pi­lie­čio Ju­ri­jaus Me­lio gy­nė­ja Ga­li­na Kar­da­novs­ka­ja žur­na­lis­tams sa­kė, kad į ją krei­pė­si Ka­ra­liau­čiu­je gy­ve­nan­tys as­me­nys, ku­rie yra kal­ti­na­mie­ji Sau­sio 13-osios by­lo­je.

„Į ma­ne krei­pė­si dėl da­ly­va­vi­mo pro­ce­se. Aš da­bar ne­no­riu apie tai kal­bė­ti“, – žur­na­lis­tams sa­kė kal­ti­na­mo­jo J.Me­lio gy­nė­ja, pa­klaus­ta, kas dar iš kal­ti­na­mų­jų no­rė­tų, kad ji jiems at­sto­vau­tų pro­ce­se. Pa­sak jos, apie tų kal­ti­na­mų­jų at­vy­ki­mą į pro­ce­są Lie­tu­vo­je „kal­bos nė­ra, ta­čiau jie su­in­te­re­suo­ti da­ly­vau­ti“.

Gy­nė­ja tei­gė, kad jai bū­tų ne­ko­rek­tiš­ka pa­skelb­ti apie į ją be­si­krei­pu­sius as­me­nis.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas jau anks­čiau yra skel­bęs, jog tiems kal­ti­na­mie­siems, ku­rie pra­neš, kad pa­tys nu­spren­džia at­vyk­ti į teis­mą Vil­niu­je ir da­ly­vaus by­los nag­ri­nė­ji­me, bus su­stab­dy­tas Eu­ro­pos areš­to ga­lio­ji­mas Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. Tei­sė­ja Ai­no­ra Kor­ne­li­ja Ma­ce­vi­čie­nė šį pa­ža­dą teis­mo po­sė­dy­je pa­kar­to­jo.

Tuo me­tu J.Me­lis teis­mo pa­pra­šė at­nau­jin­ti teis­mo po­sė­džių trans­lia­ci­jas in­ter­ne­tu. To­kios trans­lia­ci­jos vy­ko, kai by­la tik bu­vo pra­dė­ta nag­ri­nė­ti.

„Ob­jek­ty­viai ty­ri­mo ei­gai ir tie­sos nu­sta­ty­mui pa­si­tar­nau­tų“, – sa­kė J.Me­lis. Jam pri­ta­rė ir gy­nė­ja.

Tuo me­tu nu­ken­tė­ju­sio­jo Ro­ber­to Po­vi­lai­čio ad­vo­ka­tas Al­ber­tas Bu­ta pri­mi­nė pra­šy­mą by­lo­je apk­laus­ti bu­vu­sį So­vie­tų Są­jun­gos va­do­vą Mi­chai­lą Gor­ba­čio­vą.

„Liu­dy­to­jų apk­lau­sa už­truks dar ku­rį lai­ką. Pra­šy­tu­me svars­ty­ti pra­šy­mą“, – sa­kė ad­vo­ka­tas.

Vie­nas iš by­lo­je ne­da­ly­vau­jan­čių ad­vo­ka­tų teis­mo pa­pra­šė ga­li­my­bės tu­rė­ti by­los me­džia­gos elek­tro­ni­nę ver­si­ją.

„Tai yra nu­sta­ty­ta įsta­ty­me, jo­kių nau­jo­vių nė­ra. Aš tu­riu pa­nau­do­ti by­los me­džia­gą gy­ny­bos tiks­lams, tai nu­ma­to įsta­ty­mas, kad aš tu­riu tei­sę tu­rė­ti by­los ko­pi­ją. Da­bar įsi­vaiz­duo­kit, kaip aš ga­liu pa­da­ry­ti by­los po­pie­ri­nį va­rian­tą, jei­gu by­los me­džia­gos yra per 700 to­mų“,– žur­na­lis­tams sa­kė kal­ti­na­mo­jo Vla­di­mi­ro Di­mi­do­vo gy­nė­jas Ser­ge­jus Chi­mi­nas.

Jis pa­skai­čia­vo, kad po­pie­ri­nės by­los ko­pi­jos vals­ty­bei kai­nuo­tų 15 tūkst. eu­rų.

Ad­vo­ka­tas ar­gu­men­ta­vo, elek­tro­ni­ne by­los ko­pi­ja nau­do­ja­si by­lo­je da­ly­vau­jan­tys Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rai. Pa­sta­rie­ji ne­pri­ta­rė ad­vo­ka­to pra­šy­mui sa­ky­da­mi, kad daug pro­to­ko­lų ra­šy­ta ga­lio­jant se­na­jam Bau­džia­ma­jam ko­dek­sui, kai pro­to­ko­luo­se bu­vo nu­ro­do­ma daug as­mens duo­me­nų. Pro­ku­ro­rai taip pat ste­bė­jo­si, ko­dėl ad­vo­ka­tas tik da­bar tei­kia to­kį pra­šy­mą, nes kol by­la bu­vo pro­ku­ra­tū­ro­je, bu­vo nu­ma­ty­tas spe­cia­lus dar­buo­to­jas, ku­ris už­tu­šuo­da­vo by­lo­je esan­čius as­mens duo­me­nis, jei pro­ce­so da­ly­viams pri­reik­da­vo by­los me­džia­gos ko­pi­jos.

S.Chi­mi­nas sa­kė, kad sa­vo klien­to „nė­ra aky­se ma­tęs“ ir jis iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me ne­da­ly­va­vo.

„Į­si­vaiz­duo­kit, 700 to­mų – šian­dien skai­to kaž­ko­kio žmo­gaus par­ody­mus. Aš tu­riu juos iš­trauk­ti iš sa­vo port­fe­lio, at­vers­ti ir ste­bė­ti. Bet aš ne­tu­riu jo­kios ga­li­my­bės, bū­tų laik­me­no­je – aš at­si­vers­čiau ir skai­ty­čiau“ ,– tei­gė gy­nė­jas. Jis ti­ki­no, kad ne­tu­rė­da­mas elek­tro­ni­nės ver­si­jos, ne­sio­rien­tuo­ja to­kios apim­ties ty­ri­me. Jis sa­ko, kad to­kios elek­tro­ni­nės by­los ko­pi­jos no­rė­tų ir ki­ti gy­nė­jai. To­kio kie­kio by­los per­ra­šy­mas į laik­me­ną už­truk­tų 3–4 va­lan­das. S.Chi­mi­nas sa­ko, kad pa­teik­tų sa­vo as­me­ni­nę laik­me­ną, iš vals­ty­bės jis jos ne­pra­šo.

Dėl pa­teik­tų pra­šy­mų teis­mas nu­tar­tį pa­skelbs spa­lio 17 die­ną.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pir­ma­die­nį po ke­tu­rių mė­ne­sių per­trau­kos at­nau­ji­no Sau­sio 13-osios by­los nag­ri­nė­ji­mą.

By­lo­je dėl ka­ro nu­si­kal­ti­mų ir nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui tei­sia­ma per 60 kal­ti­na­mų­jų, dau­gu­ma iš jų tei­sia­mi už akių, nes slaps­to­si Ru­si­jo­je ar­ba Bal­ta­ru­si­jo­je. Teis­mo po­sė­džiuo­se da­ly­vau­ja tik du kal­ti­na­mie­ji.

Ši by­la sa­vo apim­ti­mi ir kal­ti­na­mų­jų skai­čiu­mi yra vie­na di­džiau­sių bau­džia­mų­jų by­lų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos teis­mų is­to­ri­jo­je. Nu­ken­tė­ju­sių­jų šio­je by­lo­je – be­veik 500, liu­dy­to­jų – apie 1 tūks­tan­tis. By­lą su­da­ro 709 to­mai, iš jų vien kal­ti­na­ma­sis ak­tas – 13 to­mų.

1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį So­vie­tų Są­jun­gos ka­ri­niams da­li­niams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą bei Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to pa­sta­tą žu­vo 14 žmo­nių.