Kaltinamieji Sausio 13-osios byloje gali būti teisiami už akių, nusprendė teismas
Ka­ro nu­si­kal­ti­mais ir nu­si­kal­ti­mais žmo­niš­ku­mui Sau­sio 13-osios by­lo­je kal­ti­na­mi Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Ukrai­nos pi­lie­čiai ga­li bū­ti tei­sia­mi už akių, penk­ta­die­nį pa­skel­bė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas.

Tei­sė­ja Ai­no­ra Kor­ne­li­ja Ma­ce­vi­čie­nė pra­ne­šė, kad by­la pra­de­da­ma nag­ri­nė­ti iš es­mės, iš­nau­do­jus vi­sas ga­li­my­bes su­si­siek­ti su kal­ti­na­mai­siais ir pra­neš­ti apie by­lą.

Teis­mo pro­ce­se Vil­niu­je da­ly­vau­ja tik du Ru­si­jos pi­lie­čiai, bu­vę so­vie­tų ka­ri­nin­kai, dau­giau kaip 60 yra už­sie­ny­je, dau­giau­sia Ru­si­jo­je. Tarp jų yra ir bu­vęs So­vie­tų Są­jun­gos gy­ny­bos mi­nis­tras Dmi­tri­jus Ja­zo­vas.

Tei­sė­jos tei­gi­mu, pro­ku­ra­tū­ra iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu krei­pė­si į Ru­si­ją, Bal­ta­ru­si­ją ir Ukrai­ną, pra­šy­da­ma įteik­ti kal­ti­na­mie­siems pra­ne­ši­mus apie įta­ri­mus ir Eu­ro­pos areš­to or­de­rius, ta­čiau tei­gia­mų at­sa­ky­mų su­lauk­ta tik iš Ukrai­nos.

„Pra­šy­mai bu­vo siųs­tu Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Ukrai­nos ge­ne­ra­li­nėms pro­ku­ra­tū­roms. Tik Ukrai­nos pro­ku­ra­tū­ra įvyk­dė to­kius tei­si­nius pa­gal­bos pra­šy­mus“, – po­sė­dy­je sa­kė tei­sė­ja.

Kal­ti­na­mie­siems by­lo­je at­sto­vau­ja de­šim­tys ad­vo­ka­tų.

Penk­ta­die­nį teis­mo po­sė­dy­je pra­dė­tas skai­ty­ti kal­ti­na­ma­sis ak­tas.

1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį So­vie­tų są­jun­gos ka­ri­niams da­li­niams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą bei Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to pa­sta­tą žu­vo 14 žmo­nių.

1999 me­tais Sau­sio 13-osios by­lo­je dėl an­ti­vals­ty­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų kū­ri­mo ir ki­tų nu­si­kal­ti­mų ka­lė­ti bu­vo nu­teis­ti še­ši as­me­nys. By­la dėl ka­ro nu­si­kal­ti­mų ir nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui pir­myn pa­sis­tū­mė­jo pri­ėmus įsta­ty­mo pa­tai­sas dėl teis­mo pro­ce­so už akių.