Kaltina Vyriausybę delsimu
Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas kal­ti­na Vy­riau­sy­bę del­siant pri­im­ti tei­sės ak­tus, ku­rie grei­čiau už­kirs­tų ke­lią ne­pa­gei­dau­ja­miems už­sie­nie­čiams pa­tek­ti į ša­lį. 

"Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsta­ty­mą su svar­bio­mis pa­tai­so­mis pri­ėmė­me dar 2014 me­tų spa­lio pra­džio­je. Sei­mas ma­tė bū­ti­ny­bę tai­sy­ti tam ti­kras nuo­sta­tas, su­si­ju­sias su ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos kon­tro­lės stip­ri­ni­mu, ta­čiau Vy­riau­sy­bė­je šiuo klau­si­mu dau­giau kaip du mė­ne­sius nie­ko ne­bu­vo da­ro­ma", - va­kar par­eiš­kė A. Pa­ulaus­kas. Vy­riau­sy­bė ry­toj pla­nuo­ja svars­ty­ti Už­sie­nie­čių, ku­riems drau­džia­ma at­vyk­ti į Lie­tu­vą, na­cio­na­li­nio są­ra­šo su­da­ry­mo ir tvar­ky­mo tai­syk­lių pa­kei­ti­mą. Juo trum­pi­na­mas Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to ter­mi­nas dėl spren­di­mo užd­raus­ti (ne­užd­raus­ti) už­sie­nie­čiui at­vyk­ti į Lie­tu­vą, jei­gu pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja, kad jis ga­li kel­ti grės­mę vals­ty­bės sau­gu­mui.