Kalta ne sistema, o konkretūs žmonės
Sei­mo pir­ma­sis vi­ce­pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las, šio­mis die­no­mis pa­va­duo­jan­tis Ukrai­no­je vie­šin­čią par­la­men­to va­do­vę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę, si­tua­ci­ją va­di­na „la­bai ne­ma­lo­nia“.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu skan­da­lų po­li­ti­nia­me lau­ke iš tie­sų la­bai daug. Bet kol kas ne­da­ry­čiau kaž­ko­kių iš­va­dų. Tei­sė­sau­ga at­lie­ka sa­vo ty­ri­mą, pa­lau­ki­me. Yra gi ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­ja. Jei bus kaž­kas įro­dy­ta, bus vie­nas ver­ti­ni­mas, jei – ne, – ki­tas“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė V. Ged­vi­las. Su Sei­mo pir­mi­nin­ke jis sa­kė kol kas dar ne­bu­vo su­si­sie­kęs ir si­tua­ci­jos ne­ap­ta­ri­nė­jęs. Su par­ti­jos ko­le­go­mis apie tai ke­ti­na­ma kal­bė­ti šian­dien vyk­sian­čia­me pre­zi­diu­mo po­sė­dy­je. V. Ged­vi­lo nuo­mo­ne, dėl at­skir­tų fak­tų kal­tin­ti vi­są po­li­ti­nę sis­te­mą ne­ga­li­ma. „Vis­kas pri­klau­so nuo žmo­nių, ne­prik­lau­so­mai, kur jie dir­ba – Sei­me ar ki­tur, nuo jų po­žiū­rio“, – tei­gė V. Ged­vi­las. Jis pats ti­ki­no nie­ka­da ne­ju­tęs, kad jam mė­gi­ni­ma da­ry­ti įta­ką iš ša­lies. „Lie­tu­va ne­di­de­lė ša­lis, po­li­ti­kai tu­ri bend­rau­ti su vi­sais, tarp jų ir vers­lo žmo­nė­mis. Tik rei­kia pa­si­rink­ti bend­ra­vi­mo tu­ri­nį ir for­mą“, – ma­no par­la­men­ta­ras. Jis pri­si­pa­ži­no jau­triais rea­ga­vęs ir į li­be­ra­lų si­tua­ci­ją, nes „ne­ma­lo­nu, kai po­li­ti­kams taip nu­tin­ka“. Pa­sak V. Ged­vi­lo, Dar­bo par­ti­ja 10 me­tų bu­vo įta­ria­ma dėl va­di­na­mo­sios juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos. „Da­bar, kai tar­si at­si­ra­do aiš­ku­mo, at­ėjo pa­leng­vė­ji­mas, užg­riu­vo nau­ja bė­da“, – ap­gai­les­ta­vo „dar­bie­tis“. Ta­čiau V. Ged­vi­las vy­lė­si, kad V. Gap­šio is­to­ri­ja tu­rės lai­min­gą pa­bai­gą – įta­ri­mai ne­pa­sit­vir­tins.