Kalkutos universitete atidengta atminimo lenta keliautojui A. Poškai
Penk­ta­die­nį Kal­ku­tos uni­ver­si­te­te In­di­jo­je ati­deng­ta at­mi­ni­mo len­ta gar­siam lie­tu­vių ke­liau­to­jui An­ta­nui Pa­ške­vi­čiui-Poš­kai, pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

„Šian­dien už­bai­gia­me di­džiu­lį dar­bą – grą­ži­na­me is­to­ri­nę sko­lą gar­siam Lie­tu­vos ke­liau­to­jui, daug pri­si­dė­ju­siam mez­gant pir­muo­sius Lie­tu­vos ir In­di­jos sai­tus. Kas iš­kal­ta ak­me­ny­je – te­lie­ka am­žiams“, – su­si­rin­ku­sie­siems sa­kė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius In­di­jo­je Lai­mo­nas Ta­lat-Kelp­ša.

At­mi­ni­mo len­ta A.Poš­kai ati­deng­ta bend­ro­mis Kal­ku­tos uni­ver­si­te­to ir Lie­tu­vos am­ba­sa­dos In­di­jo­je pa­stan­go­mis.

Gar­bės dak­ta­ro var­dą po mir­ties A.Poš­kai Kal­ku­tos uni­ver­si­te­tas su­tei­kė 2014-ųjų lap­kri­tį. Gar­bės dak­ta­ro re­ga­li­jas at­siė­mė ke­liau­to­jo duk­tė Lai­mu­tė Ki­sie­lie­nė. Iš­kil­min­go­je ce­re­mo­ni­jo­je lap­kri­tį da­ly­va­vo In­di­jos pre­zi­den­tas Pra­na­bas Muk­her­jee.

A.Pa­ške­vi­čius-Poš­ka gi­mė 1903 me­tais Grip­ke­liuo­se, Pa­sva­lio vals­čiu­je. 1929 me­tais su bend­ra­žy­giu Ma­tu Šal­čiu­mi lei­do­si į ke­lio­nę mo­to­cik­lu ir 1931 me­tais pa­sie­kė In­di­ją. Kal­ku­to­je A.Poš­ka pra­lei­do be­veik ket­ve­rius me­tus, dir­bo Kal­ku­tos uni­ver­si­te­te bei In­di­jos mu­zie­jaus An­tro­po­lo­gi­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je.

1936 me­tais jis par­en­gė ir Kal­ku­tos uni­ver­si­te­tui pa­tei­kė dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją „Va­ka­rų Hi­ma­la­jų ši­na­kal­bių gy­ven­to­jų fi­zio­lo­gi­niai pa­na­šu­mai“. Vis dėl­to jos ap­si­gin­ti ne­spė­jo, nes 1937 me­tais bu­vo pri­vers­tas iš­vyk­ti iš In­di­jos ir į ją dau­giau ne­beg­rį­žo.

2013 me­tais mi­nint A.Poš­kos gi­mi­mo šimt­me­tį, Lie­tu­vos am­ba­sa­da In­di­jo­je su­ren­gė moks­li­nę kon­fe­ren­ci­ją gar­saus ke­liau­to­jo veik­lai In­di­jo­je. Šis ren­gi­nys su­ža­di­no uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nės su­si­do­mė­ji­mą ir pa­ska­ti­no įam­žin­ti sa­vo gar­baus auk­lė­ti­nio at­mi­ni­mą.