Kalėjimų departamento direktorė Živilė Mikėnaitė skundžia jos nušalinimą
Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ži­vi­lė Mi­kė­nai­tė aps­kun­dė teis­mui prieš mė­ne­sį tei­sin­gu­mo mi­nis­trės pri­im­tą spren­di­mą nu­ša­lin­ti ją nuo par­ei­gų.

„Mū­sų įsi­ti­ki­ni­mu, nu­ša­li­ni­mas (...) yra at­lik­tas ne­tei­sė­tai ir ne­pag­rįs­tai. Ir taip pat no­rė­čiau pa­žy­mė­ti ir kar­tu jus in­for­muo­ti, kad dėl to, jog, mū­sų ma­ny­mu, mi­nė­tas Ž.Mi­kė­nai­tės nu­ša­li­ni­mas yra at­lik­tas ne­tin­ka­mai, ne­tei­sė­tai ir ne­pag­rįs­tai, dėl to Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nia­me teis­me yra pa­teik­tas skun­das, ku­riuo ir pra­šo­ma teis­mo pa­nai­kin­ti tei­sin­gu­mo mi­nis­trės (...) įsa­ky­mą dėl Ž.Mi­kė­nai­tės nu­ša­li­ni­mo“, – žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį sa­kė Ž.Mi­kė­nai­tės ad­vo­ka­tas Pra­nas Ma­kaus­kas.

Jis tei­gė, kad įsa­ky­me dėl Ž.Mi­kė­nai­tės nu­ša­li­ni­mo nė­ra nei fak­ti­nių, nei tei­si­nių ar­gu­men­tų nė­ra. Skun­de teis­mui su­for­mu­luo­tas rei­ka­la­vi­mas Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rę grą­žin­ti į par­ei­gas ir pri­teis­ti ne­gau­tą dar­bo už­mo­kes­tį.

Jos skun­dą Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas ga­vo ket­vir­ta­die­nį, BNS pa­tvir­ti­no teis­mo at­sto­vė Si­gi­ta Ja­ci­ne­vi­čie­nė – Bal­ta­duo­nė.

Ž.Mi­kė­nai­tė nuo par­ei­gų nu­ša­lin­ta, kol Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja vyk­do ty­ri­mą dėl pa­žei­di­mų Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je.

„Prak­tiš­kai su­nku nu­ma­ny­ti, dėl ko­kių kon­kre­čių prie­žas­čių ji bu­vo nuo tų par­ei­gų nu­ša­lin­ta“, – sa­kė ad­vo­ka­tas.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­trė Mil­da Vai­niu­tė ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams ne­ko­men­ta­vo šių tei­gi­nių ir pa­ti­ki­no, jog į vi­sus klau­si­mus bus at­sa­ky­ta pa­si­bai­gus ty­ri­mui. Jis bus baig­tas iki ba­lan­džio 7 die­nos.

Anot tei­sin­gu­mo mi­nis­trės, Ž.Mi­kė­nai­tė nu­ša­lin­ta nuo par­ei­gų, kad ne­truk­dy­tų Tei­sin­gu­mo min­si­te­ri­jos vyk­do­mam ty­ri­mui.

Vyks­tant šiam ty­ri­mui nuo par­ei­gų nu­ša­lin­tas ir Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus lai­ki­na­sis va­do­vas E.Kviat­kaus­kas. Ž.Mi­kė­nai­tė sa­kė iš jo gir­dė­ju­si, kad par­ei­gū­nas taip pat ža­da skųs­ti to­kį spren­di­mą.

Ne­igia kaltinimus

Ž.Mi­kė­nai­tė ket­vir­ta­die­nį ne­ati­tin­kan­čia ti­kro­vės pa­va­di­no pa­sta­ruo­ju me­tu ži­niask­lai­do­je skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją apie ją ir jos dar­bą ka­lė­ji­mų sis­te­mo­je.

Ab­sur­diš­kiau­siu kal­ti­ni­mu par­ei­gū­nė va­di­no duo­me­nis, kad ji gy­do dan­tis Kau­no tar­dy­mo izoliatoriuje

„Dėl ši­to fak­to aš jau 2016 me­tų pa­va­sa­rį (tei­sin­gu­mo) mi­nis­trui ra­šiau pa­siaiš­ki­ni­mą ir ta­da nu­sta­ty­ta, kad tą die­ną aš net ne­bu­vau Kau­ne. Ir la­bai nuo­šir­džiai ir at­sa­kin­gai vi­siems par­eiš­kiu – nei dan­tų, nei ki­tų li­gų aš nė vie­no­je įstai­go­je, svei­ka­tos prie­žiū­ros tar­ny­bo­je, ne­su gy­džiu­sis“, – sa­kė Ž.Mi­kė­nai­tė.

Ji taip pat ne­igė, kad nu­teis­tų­jų su­kur­ti va­zo­nai yra jos 2015 me­tais įsi­gy­to­je so­dy­bo­je. Pa­sak nu­ša­lin­to­sios Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vės, tie va­zo­nai yra eks­po­nuo­ja­mi de­par­ta­men­te an­trus me­tus vei­kian­čio­je nu­teis­tų­jų dar­bų par­odo­je.

Ž.Mi­kė­nai­tė tei­gė, kad to­je pa­čio­je so­dy­bo­je nu­teis­tie­ji ne­dir­bo, ta­čiau pa­tvir­ti­no, jog ten lais­va­lai­kiu dir­ba Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­rius Ūkio sky­riaus ve­dė­jas Pra­nas Vaš­kys ir pir­ties ve­dė­ja Lai­ma Kur­šai­ty­tė.

Ji šiuos žmo­nes va­di­na sa­vo drau­gais.

„Tai bu­vo ne vie­nin­te­liai žmo­nės, ku­rie man pa­dė­jo. La­bai daug drau­gų man pa­dė­jo vež­ti smė­lį, griau­ti, drau­gių vy­rai, vai­kai, nes aš ne­tu­riu ar­ti­mų žmo­nių. Bet drau­gų aš tu­riu“, – kal­bė­jo par­ei­gū­nė.

Ž.Mi­kė­nai­tė taip pat pa­tvir­ti­no, kad Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je nė­ra pir­ties, ta­čiau 2004 me­tais ten įsteig­tas pir­ties ve­dė­jos eta­tas.

Pa­sak jos, toks par­ei­gy­bės pa­va­di­ni­mas grei­čiau­siai su­si­jęs su tra­di­ci­jo­mis ka­lė­ji­mų sis­te­mo­je, eta­to pa­va­di­ni­mą pla­nuo­ja­ma keis­ti.

„Nu­teis­tie­ji die­ną, ka­da jie ei­na pra­us­tis, dar nuo se­nų lai­kų va­di­na pir­ties die­na. (...) Pats par­ei­gy­bės pa­va­di­ni­mas, aiš­ku, yra ab­sur­diš­kas, ga­li­ma bu­vo ini­ci­juo­ti jį ir pa­keis­ti, bet jau nau­juo­se ti­pi­niuo­se eta­tuo­se, ku­rie yra par­eng­ti, ši­tos par­ei­gy­bės nė­ra“, – sa­kė par­ei­gū­nė.

Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vės tei­gi­mu, pir­ties ve­dė­ja Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je yra at­sa­kin­ga už skal­byk­los, kir­pyk­los, de­zin­fek­ci­nės ka­me­ros prie­žiū­rą ir ki­tus su hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mais su­si­ju­sius dar­bus.

Ž.Mi­kė­nai­tė taip pat aiš­ki­no­si dėl in­for­ma­ci­jos, kad Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­rius kai ku­rias pre­kes ir pa­slau­gas ga­lė­jo įsi­gy­ti už ke­lis ar ke­lio­li­ka kar­tų di­des­nę nei rin­kos kai­na. Be to, tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nams apie pa­žei­di­mus pra­ne­šu­si izo­lia­to­riaus dar­buo­to­ja Ra­sa Ka­zė­nie­nė tei­gė, jog pre­kės ir pa­slau­gos čia per­ka­mos iš įmo­nių, gal­būt su­si­ju­sių su izo­lia­to­riaus dar­buo­to­jais.

Pa­sak izo­lia­to­riaus Bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos sky­riaus va­do­vės, iš įmo­nės „Ar­vi­ri­ta“ pirk­tas guo­lis stak­lėms tai­sy­ti. Jo rin­kos ver­tė esą sie­kia maž­daug ke­tu­ris eu­rus, ta­čiau jis nu­pirk­tas už 700 eu­rų.

Ž.Mi­kė­nai­tė tei­gė, kad iš ti­krų­jų guo­lis su ag­re­ga­tais kai­na­vo apie 550 eu­rų.

„Ma­ne šiek tiek ste­bi­na pa­čios R.Ka­zė­nie­nės par­ašas ant šios sąs­kai­tos. (...) Jei­gu ji ti­krai ta­da įta­rė, kad guo­liai yra per bran­giai per­ka­mi, ji tu­rė­jo kaip par­ei­gū­nė, kaip dar­buo­to­ja pa­da­ry­ti vi­sus veiks­mus, kad šis pir­ki­mas ne­įvyk­tų, kiek tai lei­džia tei­sės ak­tai“, – sa­kė par­ei­gū­nė.

R.Ka­zė­nie­nė bu­vo pa­tei­ku­si ir dau­giau pa­vyz­džių – iš įmo­nės „Eu­roat­le­tas“ pirk­ti spor­tui skir­ti svar­me­nys be­veik dvi­gu­bai di­des­ne kai­na – už 111 eu­rų, nors pa­čios įmo­nės sve­tai­nė­je nu­ro­do­ma to­kių pa­čių svar­me­nų kai­na – 60 eu­rų.

Pa­sak Ž.Mi­kė­nai­tės, šie svar­me­nys bu­vo tik vie­na iš ke­lias­de­šim­ties pre­kių,iš „Eu­roat­le­to“ įsi­gy­tų vie­nu vie­šuo­ju pir­ki­mu.

Prieš­in­gai nei R.Ka­zė­nie­nė, 2011 – 2015 me­tais Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riui va­do­va­vu­si Ž.Mi­kė­nai­tė sa­ko, kad izo­lia­to­riaus bu­hal­te­rė į ją nie­ka­da ne­si­krei­pė dėl ga­li­mų pa­žei­di­mų.

„Į ma­ne ji nie­ka­da ne­si­krei­pė. Ak­cen­tuo­ju, kad mes 2012 me­tais dir­bo­me ne­pil­nus me­tus, po to žmo­gus iš­ėjo į de­kre­ti­nes (mo­ti­nys­tės at­os­to­gas) ir po vis­ko grį­žo į įstai­gą ta­da, kai aš bu­vau Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus va­do­ve. Pa­čiam de­par­ta­men­te nė­ra už­fik­suo­ta jo­kios in­for­ma­ci­jos ir žo­džiu į ma­ne ji ne­si­krei­pė“, – tei­gė Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vė.

Ji tvir­ti­no ne­tu­rin­ti duo­me­nų, ar Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je įsi­gi­jant pre­kes ir pa­slau­gas už jas ga­lė­jo bū­ti per­mo­ka­ma.

„Ši­to aš ne­ga­liu at­sa­ky­ti, aš to ne­ana­li­za­vau“, – sa­kė Ž.Mi­kė­nai­tė.

Par­ei­gū­nė ti­ki­no ne­ži­nan­ti, ko­dėl R.Ka­zė­nie­nė krei­pė­si į tei­sė­sau­gą, ta­čiau tei­gė, kad ji 2016 me­tų pus­me­tį tu­rė­jo ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą.

„Pra­si­dė­jus vi­siems tiems ty­ri­mams su­ži­no­jau tą in­for­ma­ci­ją iš įstai­gos va­do­vo, ku­ri pa­si­ro­dė įdo­mi, kad Ra­sa ne­dir­bo įstai­go­je tur­būt nuo ba­lan­džio pra­džios. Ji sir­go dau­giau nei 150 die­nų. Jai bu­vo pa­siū­ly­ta kreip­tis į Cen­tri­nę me­di­ci­ni­nės eks­per­ti­zės ko­mi­si­ją. Ta­da bu­vo pa­ti­krin­ta jos svei­ka­ta ir pa­sa­ky­ta, kad ji yra tin­ka­ma tar­ny­bai“, – tei­gė Ž.Mi­kė­nai­tė.

„Va­do­vas (E.Kviat­kaus­kas) ta­da krei­pė­si į „Sod­rą“, ypač ta­da, (...) kai „Lie­tu­vos ry­te“ pa­si­ro­dė straips­nis, kaip Ra­sa sėk­min­gai su sa­vo vy­ru da­ro vers­lą“, – pri­dū­rė ji.

Dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“ 2016 me­tų lap­kri­tį skel­bė, kad R.Ka­zė­nie­nė su vy­ru įkū­rė įmo­nės biu­rą bu­vu­sia­me so­vie­ti­nia­me vie­ša­ja­me tua­le­te Kau­ne.

Ti­ria ir teisėsauga

Tei­sin­gu­mo mi­nis­trė M.Vai­niu­tė spren­di­mą pra­dė­ti tar­ny­bi­nį ty­ri­mą pri­ėmė prieš mė­ne­sį at­siž­vel­gu­si į tei­sė­sau­gos pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją apie ga­li­mus pa­žei­di­mus Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je. Ši in­for­ma­ci­ja re­mia­si izo­lia­to­riaus bu­hal­te­rės pa­teik­tais duo­me­ni­mis.

Be ki­tų da­ly­kų, R.Ka­zė­nie­nė nu­ro­do, jog Kai­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus pir­ties ve­dė­ja 2013 me­tais Ž.Mi­kė­nai­tės įsa­ky­mu bu­vo pa­pil­do­mai pri­im­ta ir į ki­tas par­ei­gas – So­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos sky­riaus bib­lio­te­ki­nin­kės. Anot jos, šiai dve­jas par­ei­gas de­ri­nan­čiai dar­buo­to­jai kas mė­ne­sį mo­ka­mas 90 proc. at­ly­gi­ni­mo prie­das.

Sa­vo par­eiš­ki­me tei­sė­sau­gai R.Ka­zė­nie­nė taip pat nu­ro­dė, kad įstai­go­je daug me­tų iš ei­lės vie­šuo­sius pir­ki­mus lai­mi tos pa­čios įmo­nės: „O­ro par­ame­trai“, „Nik­li­ta“, „Vi­pi­ta“, „Tis“, „Tis LT“, „Glo­bin­ta“, „Ar­vi­ri­ta“ ir „Gar­fus“. Ž.Mi­kė­nai­tė iš­sa­miau ne­paaiš­ki­no, ko­dėl taip yra.

Anot R.Ka­zė­nie­nės, kai ku­rios iš vie­šuo­sius pir­ki­mus nuo­lat lai­min­čių įmo­nių ga­li bū­ti su­si­ju­sios su aukš­tas par­ei­gas ei­nan­čiais Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus dar­buo­to­jais. Skun­de tei­sė­sau­gai ji nu­ro­dė, kad Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus Ūkio sky­riaus ve­dė­jas Pra­nas Vaš­kys yra įmo­nių „Vi­pi­ta“, „Tis“ ir „Tis LT“ ak­ci­nin­kas.

R.Ka­zė­nie­nė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai pa­tei­kė ir 2015 me­tais P.Vaš­kio pil­dy­tą vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ją, jo­je jis nu­ro­dė esan­tis bend­ro­vės „Vi­pi­ta“ ak­ci­nin­kas ir nu­si­ša­li­nan­tis nuo spren­di­mų su­si­ju­sių su mi­nė­ta įmo­ne.

R.Ka­zė­nie­nė taip pat tei­gia, jog ne vie­ne­rius me­tus izo­lia­to­riui mais­tą, dra­bu­žius, ūkio pre­kes tie­kian­čios įmo­nės „Glo­bin­ta“ sa­vi­nin­ko mo­ti­na dir­ba Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus Ūkio sky­riaus san­dė­lio ve­dė­jos ir bib­lio­te­ki­nin­kės par­ei­go­se.

Tuo me­tu dau­ge­lį me­tų mai­ti­ni­mo pa­slau­gas tie­kian­čios bend­ro­vės „Nik­li­ta“ sa­vi­nin­ko su­tuok­ti­nė, anot R.Ka­zė­nie­nės, dir­ba izo­lia­to­riaus Per­so­na­lo sky­riaus vir­ši­nin­ke.

Už įstai­gos bu­hal­te­ri­nę aps­kai­tą, fi­nan­sų kon­tro­lę, tei­sė­tu­mą at­sa­kin­ga dar­buo­to­ja BNS tei­gė, kad bend­ro­vė „Nik­li­ta“ jau dau­giau nei de­šim­tį me­tų be kon­ku­ren­ci­jos lai­mi mai­ti­ni­mo pa­slau­gų Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus pir­ki­mus. Be to, anot R. Ka­zė­nie­nės, bend­ro­vei su­da­ro­mos iš­skir­ti­nės, ypač pa­lan­kios pa­tal­pų ir įran­gos nuo­mos są­ly­gos, įmo­nė­je įdar­bin­ti ir pa­tys nu­teis­tie­ji.

Par­eiš­ki­me STT R.Ka­zė­nie­nė nu­ro­dė, kad prieš­ta­rau­jant su „Nik­li­ta“ pa­si­ra­šy­toms su­tar­ties są­ly­goms, nuo­mo­ja­mas įstai­gos in­ven­to­rius, ku­riuo nau­do­ja­si ma­ti­ni­mą tei­kian­ti bend­ro­vė, re­mon­tuo­ja­mas iš įstai­gai skir­tų lė­tų. 2016 me­tais at­lik­tas 12 tūkst. eu­rų kai­na­vęs šal­dy­mo įren­gi­mų, ku­riais nau­do­ja­si „Nik­li­ta“, pa­pras­ta­sis re­mon­tas, nors pa­čių įren­gi­mų ba­lan­si­nė ver­tė sie­kia 2 tūkst. eu­rų.

Anot R.Ka­zė­nie­nės, Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­rius yra vie­na ma­žiau­sių įka­li­ni­mo įstai­gų Lie­tu­vo­je, jo­je vi­du­ti­niš­kai lai­ko­mi 248 as­me­nys. Ta­čiau at­li­kus ana­li­zę ki­tų įka­li­ni­mo įstai­gų kon­teks­te ma­ty­ti, kad izo­lia­to­riaus pa­ti­ria­mos iš­lai­dos pre­kėms ir re­mon­to dar­bams įsi­gy­ti yra di­džiau­sios.

Nors STT per­nai gruo­dį bu­vo at­si­sa­kiu­si pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal šią R.Ka­zė­nie­nės in­for­ma­ci­ją, šiai nu­ta­ri­mą aps­kun­dus, ty­ri­mas pra­dė­tas Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros spren­di­mu.

Si­tua­ci­ją taip pat aiš­ki­na­si Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, Vals­ty­bės kon­tro­lė ir Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja.

R.Ka­zė­nie­nė anks­čiau sa­kė apie pa­žei­di­mus vi­sa­da in­for­ma­vu­si Ž.Mi­kė­nai­tę.

„Da­bar­ti­nę Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rę esu daug kar­tų in­for­ma­vu­si žo­džiu, ta­čiau jaus­da­vau, kad ma­no tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja ją er­zi­na, ji jos ne­prii­ma ir jo­kių veiks­mų dėl trū­ku­mų ša­li­ni­mo ne­prii­ma“, – sa­kė Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus dar­buo­to­ja.

Pa­skel­bus vi­są šią in­for­ma­ci­ją vie­šai Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja su­lau­kė ke­lias­de­šimt pa­tai­sos įstai­gų dar­buo­to­jų elek­tro­ni­nių laiš­kų apie ga­li­mus pa­žei­di­mus ki­to­se lais­vės at­ėmi­mo vie­to­se. Tar­ny­bi­nio ty­ri­mo ter­mi­nas bu­vo pra­tęs­tas mė­ne­siui.