Kalėjimų departamentas pradėjo tyrimą Šiaulių Probacijos tarnyboje
Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas pra­dė­jo tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą, rea­guo­da­mas į in­for­ma­ci­ją, jog Kra­žių žu­dy­nė­mis įta­ria­mą Ri­man­tą Be­kin­tį pri­žiū­rė­ju­si Pro­ba­ci­jos tar­ny­ba ne­nus­ta­tė jo ga­li­mo pa­vo­jaus ap­lin­ki­niams.

Kaip in­for­ma­vo KD, in­for­ma­ci­ja apie tai, jog as­muo po teis­mo nuo­spren­džio dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je bu­vo įtrauk­tas į Šiau­lių apy­gar­dos pro­ba­ci­jos re­gis­trą, gau­ta ket­vir­ta­die­nį.

„Su­rin­kus in­for­ma­ci­ją apie šio as­mens at­žvil­giu vyk­dy­tą prie­žiū­ros prog­ra­mos vyk­dy­mą, ki­tą die­ną pra­dė­tas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas. Su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, į ku­rios su­dė­tį įtrauk­ti psi­cho­lo­gė, pro­ba­ci­jos ir im­uni­te­to par­ei­gū­nai, sie­kia vi­sa­pu­siš­kai iš­siaiš­kin­ti, ar Pro­ba­ci­jos tar­ny­bos par­ei­gū­nai tin­ka­mai už­ti­kri­no pri­žiū­ri­ma­jam teis­mo pa­skir­tų įpa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mą (...). Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to pra­dė­tu tar­ny­bi­niu pa­ti­kri­ni­mu sie­kia­ma iš­siaiš­kin­ti, ar Šiau­lių apy­gar­dos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos par­ei­gū­nai tin­ka­mai vyk­dė par­ei­gą“, – ra­šo­ma KD pra­ne­ši­me spau­dai.

KD pa­tiks­li­na, kad rugp­jū­čio 24 die­ną Kel­mės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo nuo­spren­džiu mi­nė­tam as­me­niui bu­vo skir­tas 7 mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mas, baus­mės vyk­dy­mą ati­de­dant me­tams. Per šį lai­ko­tar­pį jis tu­rė­jo da­ly­vau­ti smur­ti­nį el­ge­sį kei­čian­čio­je prog­ra­mo­je, ne­iš­vyk­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos ra­jo­no ri­bų be pro­ba­ci­jos tar­ny­bos lei­di­mo, ne­var­to­ti psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų.

Kaip BNS penk­ta­die­nį pa­tvir­ti­no Šiau­lių apy­gar­dos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius Re­gi­man­tas Mi­ka­liū­nas, R.Be­kin­tis į pro­buo­ja­mų­jų as­me­nų są­ra­šą įtrauk­tas rug­sė­jo 21-ąją. Jį tar­ny­bos par­ei­gū­nai na­muo­se lan­kė du kar­tus – rug­sė­jo 28 die­ną ir spa­lio 7 die­ną, ta­čiau ne­nus­ta­tė, jog jis var­to­tų al­ko­ho­lį ar kel­tų grės­mę ap­lin­ki­niams. Jis taip pat pa­tvir­ti­no, kad vė­liau bu­vo pa­si­ti­ki­ma R.Be­kin­čio te­le­fo­nu iš­sa­ky­tais tei­gi­niais, jog jis ne­ga­li at­vyk­ti į jam pri­skir­tas el­ge­sį kei­čian­čias prog­ra­mas dėl svei­ka­tos prob­le­mų, ta­čiau su se­niū­ni­jos dar­buo­to­jais ši in­for­ma­ci­ja ne­bu­vo ti­krin­ta.

„Ži­nant prob­le­mą, ko­kia iš­si­vys­tė, ma­no pa­sa­ky­mas skam­bės keis­tai, bet at­siž­vel­giant į vi­są tu­rė­tą in­for­ma­ci­ją par­ei­gū­nai ti­krai tai­kė vi­sas si­tua­ci­ją ati­tin­kan­čias prie­mo­nes“, – BNS sa­kė R.Mi­ka­liū­nas.

Tre­čia­die­nį Kra­žiuo­se apie 14 val. na­muo­se ras­ta 74 me­tų ne­gy­va mo­te­ris su dur­ti­nė­mis žaiz­do­mis kak­lo sri­ty­je. Tą pa­čią die­ną, apie 18 val. vos už 900 me­trų nuo au­kos na­mų 81 me­tų se­no­lės na­muo­se ap­tik­tos dar dvi nu­žu­dy­tos mo­te­rys: na­mo šei­mi­nin­kė ir se­no­lę lan­kiu­si 52 me­tų so­cia­li­nė dar­buo­to­ja. Vė­lų va­ka­rą, apie 22.30 val., ta­me pa­čia­me kai­me ap­tik­ta ir ket­vir­to­ji au­ka – 55-erių mo­te­ris su iš­ori­nė­mis smur­to žy­mė­mis.

Tą pa­tį va­ka­rą par­ei­gū­nai su­lai­kė nu­si­kal­ti­mais įta­ria­mą R.Be­kin­tį – ma­no­ma, kad jis au­kas žu­dy­ti pra­dė­jo dar pir­ma­die­nį. Teis­mas ket­vir­ta­die­nį lei­do jį su­im­ti trims mė­ne­siams.

R.Be­kin­tis anks­čiau jau bu­vo teis­tas 11 kar­tų. Kel­mės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pa­sta­ruo­ju me­tu nag­ri­nė­jo jo bau­džia­mą­ją by­lą dėl va­gys­tės, an­tra­die­nį kal­ti­na­ma­sis į po­sė­dį ne­at­vy­ko, tei­sė­jas bu­vo nu­spren­dęs jį at­ves­din­ti.

Šie­met rugp­jū­tį vy­ras bu­vo nu­teis­tas už fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mą sa­vo su­gy­ven­ti­nei, ta­čiau su ja su­si­tai­kė – teis­mas sky­rė de­vy­nių mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mė, jos vyk­dy­mą ati­de­dant.

Spa­lio 1 die­nos duo­me­ni­mis, Pro­ba­ci­jos tar­ny­bų prie­žiū­ro­je bu­vo 8633 as­me­nys, juos pri­žiū­rė­jo 235 dar­buo­to­jai.