Kalėjimo grotos pakeistos bauda
Prieš 15 me­tų į Lie­tu­vos po­li­ti­kos olim­pą žen­gęs su­vi­rin­to­jas iš Ur­do­mos gy­ven­vie­tės Ru­si­jo­je Vik­to­ras Us­pas­ki­chas ka­lė­ji­mo bent kol kas iš­vengs, jam te­rei­kės su­mo­kė­ti tūks­tan­ti­nę bau­dą. Taip nu­spren­dė Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jai, pa­skel­bę ver­dik­tą jo įkur­tos Dar­bo par­ti­jos (DP) „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je. Ta­čiau de­šimt­me­tį trun­kan­čios is­to­ri­jos at­omaz­ga ne­ti­kė­ta ne vi­siems.

V. Us­pas­ki­chas bus iš­tei­sin­tas ar­ba rea­li lais­vės at­ėmi­mo baus­mė jam bus pa­keis­ta lyg­ti­ne, ta­čiau mai­nais už tai „knia­zius“ vi­sam lai­kui pa­si­trauks iš po­li­ti­kos. To­kia ver­si­ja jau ke­le­rius me­tus sklan­dė Sei­mo ku­lua­ruo­se. Ka­lė­ji­mo gro­tų iš­ven­gęs po­li­ti­kas jau be­veik me­tus, bent jau for­ma­liai, iš tie­sų tols­ta nuo sa­vo įkur­tos par­ti­jos – apie po­li­ti­ką kal­ba vis ma­žiau, ka­rin­gą jo iro­ni­ją vie­šo­jo­je erd­vė­je kei­čia kiek nuo­sai­kes­nė po­zi­ci­ja.

Skel­bė „bezp­re­die­lo“ pabaigą

Kai 2013-ai­siais po pus­tre­čių me­tų tru­ku­sio Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) ir Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros ty­ri­mo ir pen­ke­rių me­tų nag­ri­nė­ji­mo Vil­niaus apy­gar­dos teis­me ket­ve­riems me­tams už gro­tų bu­vo pa­siųs­tas V. Us­pas­ki­chas, tre­jiems – Vi­ta­li­ja Von­žu­tai­tė, o par­ti­jos iž­di­nin­kė Ma­ri­na Liut­ke­vi­čie­nė – me­tams, po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kai ne­ven­gė skam­bių fra­zių. „Šis ver­dik­tas – ženk­las, kad vals­ty­bė tu­ri in­ten­ci­jų ap­si­va­ly­ti“, – skam­bė­jo aukš­tos na­tos. Jos daž­nai baig­da­vo­si klau­si­mu: „A­tei­na po­li­ti­nio „bezp­re­die­lo“ pa­bai­ga?“ Tuo­met svars­ty­ta, esą Ape­lia­ci­nis teis­mas spręs ne tik kon­kre­čių tei­sia­mų­jų, bet ir vi­sos teis­mų sis­te­mos ne­prik­lau­so­mu­mo bei Lie­tu­vos de­mo­kra­ti­jos at­ei­tį.

DP 2004–2006 me­tais iš tie­sų gy­ve­no iš mil­ži­niš­kų ne­aiš­kios kil­mės lė­šų, ku­rios bu­vo ne­įtrau­kia­mos į aps­kai­tą ir ne­dek­la­ruo­ja­mos, pi­ni­gų su­mos sie­kė apie 7 mln. eu­rų. Nors va­kar teis­mas dar kar­tą pa­kar­to­jo, kad kal­ti­na­mie­ji DP bu­hal­te­ri­nę aps­kai­tą tvar­kė ap­gau­lin­gai, V. Us­pas­ki­chas dėl di­de­lės ver­tės mo­kes­ti­nių prie­vo­lių ven­gi­mo iš­tei­sin­tas. Už ki­tą nu­si­kal­ti­mą – ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą – jam skir­ta 6,8 tūkst. eu­rų bau­da.

Teisėja Violeta Ražinskaitė pažymėjo, kad nusikalstamas veikas nuteistieji padarė veikdami organizuotoje grupėje.

Ki­ti DP kal­ti­na­mie­ji taip pat iš­tei­sin­ti dėl su­kčia­vi­mo, o dėl „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ jiems skir­tos pi­ni­gi­nės bau­dos. „Dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys nu­baus­tas 3,6 tūkst. eu­rų,o Ma­ri­na Liut­ke­vi­čie­nė – 5,7 tūkst. eu­rų bau­da. Tei­sė­ja Vio­le­ta Ra­žins­kai­tė, pa­žy­mė­jo, kad nu­si­kals­ta­mas vei­kas nu­teis­tie­ji pa­da­rė veik­da­mi or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je. Be­je, pro­ku­ro­ras Sau­lius Ver­sec­kas iš­kart po teis­mo po­sė­džio už­si­mi­nė, kad to­kį spren­di­mą skųs Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

Į teis­mo po­sė­dį va­kar ne­at­vy­kęs ir ku­rį lai­ką į žur­na­lis­tų skam­bu­čius ne­at­si­lie­pęs V. Us­pas­ki­chas pra­bi­lo tik va­kar po pie­tų. „Pa­ly­gin­ti su pir­mos ins­tan­ci­jos (teis­mo nuo­spren­džiu – aut.), tai ver­ti­nu kaip iš­tei­si­ni­mą ir len­kiu gal­vą prieš ši­tuos tei­sė­jus, kad jie at­lai­kė vi­sus spau­di­mus ir su­tei­kė vil­čių žmo­nėms – ne tik man, bet ir vi­siems žmo­nėms, kad Lie­tu­vo­je vis dėl­to ga­li įsi­ga­lė­ti tei­sin­gu­mas ne­pa­si­duo­dant spau­di­mui“, – BNS par­eiš­kė jis.

Su­si­ta­ri­mo ver­si­ja – tikėtina

Ta­čiau teis­mo ver­dik­tą iš­gir­dę opo­zi­ci­jos po­li­ti­kai dar kar­tą pri­si­mi­nė ku­rį lai­ką par­la­men­te sklan­džiu­sią V. Us­pas­ki­cho by­los baig­ties ver­si­ją. Esą V. Us­pas­ki­chas so­cial­de­mo­kra­tams bu­vo da­vęs „gar­bės žo­dį“, kad jei by­la baig­sis jo nau­dai, jis pa­si­trauks iš po­li­ti­kos. For­ma­liai V. Us­pas­ki­chas taip pa­siel­gė jau per­nai – jis pa­si­trau­kė ir iš Sei­mo, ir iš par­ti­jos, o par­ti­jai ėmė va­do­vau­ti vie­nas bu­vu­sių Ro­lan­do Pa­kso „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos ved­lių Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

„Ir man te­ko gir­dė­ti to­kią įvy­kių ver­si­ją, ji tu­ri tei­sę eg­zis­tuo­ti. Taip, ma­to­me, kad pa­gal tą ver­si­ją vis­kas ir vyks­ta. Ta­čiau jei­gu taip bū­tų iš ti­krų­jų, jei­gu ta ver­si­ja iš ti­krų­jų bū­tų rea­li, ma­ne skau­din­tų aukš­čiau­sio ran­go po­li­ti­kų ga­li­my­bė da­ry­ti įta­ką teis­mo spren­di­mams, pa­kreip­ti tei­sė­jų spren­di­mus taip, kaip kai kam bū­tų nau­din­ga. Štai šis da­ly­kas pa­vo­jin­giau­sias vals­ty­bei“, – LŽ va­kar sa­kė Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas Eli­gi­jus Ma­siu­lis.

Ki­ta ver­tus, įti­kė­ju­siems to­kia ver­si­ja jis pri­mi­nė, kad V. Us­pas­ki­chas – ne­nus­pė­ja­mas žmo­gus. „Jis ga­li dar su di­des­ne po­li­ti­nio kan­ki­nio au­reo­le grįž­ti į po­li­ti­ką. Kad ir kaip bū­tų, rea­li jo įta­ka par­ti­joms ne­be­jo­ti­nai iš­lie­ka per sta­ty­ti­nius“, – pa­brė­žė Li­be­ra­lų są­jū­džio ved­lys.

E. Ma­siu­lis taip pat pri­mi­nė, kad de­šimt me­tų tru­ku­si epo­pė­ja kai­na­vo mi­li­jo­nus mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šų. Va­ka­rykš­tis teis­mo spren­di­mas, jo po­žiū­riu, ro­do tei­si­nės sis­te­mos pa­žei­džia­mu­mą. Ta­čiau jis kė­lė klau­si­mą, ko­dėl taip ra­di­ka­liai ski­ria­si 2013 me­tų ir 2016 me­tų pri­im­ti teis­mų spren­di­mai. „Pats pro­ce­sas bu­vo tra­gi­ko­miš­kas“, – taip de­šim­tį me­tų tru­ku­sį teis­mų pro­ce­są įver­ti­no po­li­ti­kas.

Lau­kia tei­sė­jų paaiškinimų

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris, vie­nas Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos va­do­vų And­rius Ku­bi­lius va­kar lai­kė­si nuo­sai­kes­nės po­zi­ci­jos. Ver­si­jų, anot jo, ga­li bū­ti įvai­rių, ir nė vie­na jų ne­ga­li bū­ti at­mes­ta. Jo tei­gi­mu, kai teis­mo ver­dik­te ket­ve­rių me­tų ka­lė­ji­mas virs­ta pi­ni­gi­ne bau­da, dau­giau nei ne­įp­ras­ta. „Ta­čiau tai tu­rės pa­aiš­kin­ti tei­si­nin­kai ir tei­sė­jai. Vi­si aiš­ki­no­mės, kaip yra – ge­rai ar blo­gai, kad ne­pa­so­di­no. Ta­čiau yra už­fik­suo­ta, kad 24 mln. li­tų ne­tei­sė­tai pa­nau­do­ta rin­ki­mų kam­pa­ni­joms. Tai­gi to­liau jau už­duo­tis po­li­ti­kams, kaip elg­tis, kaip tai ver­tin­ti“, – sa­kė A. Ku­bi­lius. Kon­ser­va­to­rius ne­siė­mė ver­tin­ti, kam toks spren­di­mas nau­din­giau­sias, ta­čiau pri­pa­ži­no, kad švęs­ti ga­li tik as­me­niš­kai V. Us­pas­ki­chas. „Vals­ty­bei tai ti­krai ne­nau­din­ga. Ga­li su­si­da­ry­ti vaiz­das, kad nu­si­kal­ti­mai de­mo­kra­ti­jai, kai jos pro­ce­dū­ro­se pa­nau­do­ja­mi de­šim­tys mi­li­jo­nai ne­tei­sė­tų lė­šų, lai­ko­mi vi­siš­kai ne­svar­biais“, – pa­brė­žė jis.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vas už­si­mi­nė apie ga­li­mą ap­kal­tą nu­teis­tam „dar­bie­čiui“ Sei­mo na­riui V. Gap­šiui. Ta­čiau, pa­sak A. Ku­bi­liaus, pir­miau­sia rei­kia su­rink­ti bent treč­da­lį Sei­mo na­rių par­ašų, kad bū­tų su­reng­ta ne­ei­li­nė par­la­men­to se­si­ja. O val­dan­tie­ji to­kia ga­li­my­be va­kar abe­jo­jo.

Rei­tin­gai ir by­la – nesietini

Kad ir kaip ten bū­tų, teis­muo­se nag­ri­nė­ja­ma by­la su DP rei­tin­gais ma­žai ką tu­ri bend­ra jau ku­ris lai­kas. Ga­lų ga­le vi­suo­me­nei jau dau­ge­lį me­tų ži­no­mos V. Us­pas­ki­chą ir šią par­ti­ją ly­dė­ju­sios „Jan­gi­los“, „vo­ke­lius“ ga­vu­sios Kre­ke­na­vos ag­ro­fir­mos dar­buo­to­jos Da­lios Bud­re­vi­čie­nės, su­klas­to­to aukš­to­jo moks­lo dip­lo­mo, bal­sų pir­ki­mo Sei­mo rin­ki­muo­se is­to­ri­jos. Vis dėl­to 2004 me­tais DP par­la­men­to rin­ki­muo­se iš­ko­vo­jo 39, 2008 me­tais – 10, o 2012 me­tais – 29 vie­tas.

Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ty­ri­mų bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ di­rek­to­rius Vla­das Gai­dys LŽ mi­nė­jo, kad per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus vi­siš­kai nau­jos in­for­ma­ci­jos apie ko­kius nors nau­jus DP nu­si­kal­ti­mus ar vei­kas ne­pa­si­ro­dė, tai­gi „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­la DP rin­kė­jų be­veik ne­pa­vei­kia. Sa­vo nuo­mo­nę, pa­sak V. Gai­džio, jie su­si­da­rė pa­čio­je pro­ce­so pra­džio­je. Apk­lau­sos ro­do, kad už DP bal­suo­ja vi­du­ti­nio am­žiaus be­dar­biai, na­mų šei­mi­nin­kės, pen­si­nin­kai, dar­bi­nin­kai iš ma­žes­nių mies­te­lių ir kai­mų.

Ki­ta ver­tus, po 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mų DP rei­tin­gai su­si­trau­kė ko­ne per­pus. Ta­čiau tai sie­ti­na ne su nag­ri­nė­ja­ma DP by­la, o su pa­sy­viu V. Us­pas­ki­cho vaid­me­niu. „Ki­tos par­ti­jos po rin­ki­mų tiek ne­pra­ra­do. Rei­tin­gų kri­ti­mas su­si­jęs ne su by­la, o su V. Us­pas­ki­cho pa­si­kei­ti­mu. Anks­čiau jis elg­da­vo­si kaip nu­ga­lė­to­jas, kal­bė­da­vo sar­kas­tiš­kai ir stai­ga tar­si pra­ra­do pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi. Bū­tent tai at­spin­dė­jo apk­lau­sų re­zul­ta­tai“, – sa­kė V. Gai­dys. Šiuo me­tu V. Us­pas­ki­chas, for­ma­liai at­si­ri­bo­jęs nuo DP, net ne­beį­trau­kia­mas į apk­lau­sų len­te­les.