Kalėdų vakarėlių sulauks ne visi valdininkai
Pa­grin­di­nė­se vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se jau pla­nuo­ja­ma, kaip pa­mi­nė­ti di­džią­sias me­tų šven­tes. Kai ku­rios įstai­gos ke­ti­na reng­ti trum­pus ko­lek­ty­vų pa­si­bu­vi­mus, kon­cer­tus, teik­ti do­va­nas vai­kams. Ta­čiau ne­ma­ža da­lis val­di­nin­kų už tai tu­rės su­si­mo­kė­ti.

Svar­biau­sio­se vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se ar­tė­jan­čias Ka­lė­das ir Nau­juo­sius me­tus ke­ti­na­ma pa­mi­nė­ti kuk­liai. Nors da­lis įstai­gų pla­nuo­ja vie­no­kius ar ki­to­kius ren­gi­nius, tam ke­ti­na­ma skir­ti ne­daug lė­šų. Ki­tų ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jai tu­rės „su­si­mes­ti“ šven­ti­niams va­ka­rė­liams ir vai­kų do­va­noms.

Dos­niau­si – mažiesiems

Pre­zi­den­tū­ros dar­buo­to­jams ka­lė­di­niai ren­gi­niai ne­or­ga­ni­zuo­ja­mi. Pla­nuo­ja­ma, kad šie­met jie tra­di­ciš­kai su­si­rinks pre­zi­den­tū­ros rū­mų Bal­to­jo­je sa­lė­je prie Ka­lė­dų eg­lu­tės, už­degs po žva­kę nuo Bet­lie­jaus tai­kos lieps­ne­lės ir vie­ni ki­tiems pa­lin­kės gra­žių ar­tė­jan­čių šven­čių. „Pre­zi­den­tū­ros dar­buo­to­jų vai­kams ren­gia­ma Ka­lė­dų šven­tė, ku­rios iš­lai­das pa­den­gia pa­tys tė­vai“, – in­for­ma­vo pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jai prieš Ka­lė­das pa­kvie­čia­mi į sa­lę par­la­men­to rū­muo­se. Čia Sei­mo pir­mi­nin­kas ir kanc­le­ris pa­svei­ki­na juos ar­tė­jan­čių šven­čių pro­ga ir pa­dė­ko­ja už dar­bą. „Ti­ki­ma­si, kad įtemp­ta par­la­men­to dar­bot­var­kė to­kiam su­si­ti­ki­mui leis įvyk­ti ir šie­met. O jei­gu kils dar­buo­to­jų ini­cia­ty­va kar­tu pa­bū­ti il­giau, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos va­do­vy­bė tam pri­tars. Lė­šų po­rei­kis pri­klau­sys nuo ren­gi­nio idė­jos“, – aiš­ki­no Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus ve­dė­jas Ar­tū­ras Ze­le­nia­kas.

Jau ta­po tra­di­ci­ja par­la­men­ta­rų ir Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jų vai­kams ro­dy­ti mu­zi­ki­nį spek­tak­lį. Pa­pras­tai per šį ren­gi­nį ma­žie­siems tei­kia­mos do­va­nė­lės – sal­dai­nių rin­ki­niai. „Vai­kų iki 10 me­tų do­va­nė­lės taip pat yra tra­di­ci­ja. Vie­nai jų šie­met nu­ma­ty­ta skir­ti 5 eu­rus. Ren­gi­nio są­ma­ta ir ja­me da­ly­vau­sian­čių vai­kų skai­čius dar tiks­li­na­mi“, – sa­kė A. Ze­le­nia­kas.

Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja pla­nuo­ja reng­ti dar­buo­to­jų va­ka­rė­lį. Šiuo me­tu kaip tik ieš­ko­ma vie­tos, kur bū­tų ga­li­ma su­si­rink­ti. „Jau ne pir­mus me­tus dar­buo­to­jai pa­tys pa­den­gia va­ka­rė­lio iš­lai­das. Ti­ki­ma­si, kad šven­tė kai­nuos apie 15 eu­rų vie­nam žmo­gui. Dar­buo­to­jų vai­kai tra­di­ciš­kai bus pa­kvies­ti į ka­lė­di­nį spek­tak­lį, po ku­rio ma­žų­jų lauks su­si­ti­ki­mas su Ka­lė­dų Se­ne­liu ir sal­džios do­va­nė­lės. Šiam ren­gi­niui pla­nuo­ja­ma skir­ti apie 1–1,5 tūkst. eu­rų“, – kal­bė­jo Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos Spau­dos ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius.

Kon­cer­tui skirs 2 tūkst. eurų

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je prieš šven­tes ke­ti­na­ma su­reng­ti ka­lė­di­nius pus­ry­čius. Per juos mi­nis­te­ri­jos ir ka­riuo­me­nės kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jai, ka­riai da­ly­sis ka­lė­dai­čiu, au­kos pi­ni­gų su­žeis­tiems ka­riams ir jų šei­moms. Pus­ry­čių vai­šėms nu­ma­ty­ta apie 350 eu­rų.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja kar­tu su Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­ba ža­da su­reng­ti Ad­ven­to ryt­me­tį.

Vai­šės Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jo­je vyk­sian­čiai šven­tei bus per­ka­mos už dar­buo­to­jų, pa­gei­dau­sian­čių jo­je da­ly­vau­ti, lė­šas. Už kon­cer­tą, kai­nuo­sian­tį 2 tūkst. eu­rų, mi­nis­te­ri­ja su­mo­kės iš sa­vo ki­še­nės. Ins­ti­tu­ci­ja taip pat pa­si­rū­pins do­va­nė­lė­mis dar­buo­to­jų vai­kams.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­kvies dar­buo­to­jus į tra­di­ci­nį jau­nų­jų ta­len­tų pa­si­ro­dy­mą. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos ko­lek­ty­vas prieš šven­tes su­si­rinks pa­žiū­rė­ti nau­jo M. K. Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­los mo­ki­nių ba­le­to spek­tak­lio.

Ki­tų mi­nis­te­ri­jų dar­buo­to­jai ka­lė­di­nius pa­si­bu­vi­mus or­ga­ni­zuo­ja ir už juos su­si­mo­ka pa­tys. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos žmo­nių šven­ti­nis su­si­bū­ri­mas vyks ne dar­bo va­lan­do­mis, jam biu­dže­to lė­šų ne­bus skir­ta. „Mi­nis­tras ir dar­buo­to­jai šven­tės iš­lai­das pa­den­gia pa­tys“, – pa­ti­ki­no mi­nis­te­ri­jos Vie­šų­jų ry­šių sky­rius. Šven­ti­nius va­ka­rė­lius po dar­bo už sa­vo lė­šas pla­nuo­ja ir Ap­lin­kos, Fi­nan­sų bei ki­tų mi­nis­te­ri­jų dar­buo­to­jai.

Dip­lo­ma­tai ga­li su­lauk­ti pi­ni­gi­nio paskatinimo

Ke­lios mi­nis­te­ri­jos – Tei­sin­gu­mo, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo, Ener­ge­ti­kos – ne­pla­nuo­ja jo­kių ren­gi­nių šven­tėms pa­mi­nė­ti. Kai ku­rios ins­ti­tu­ci­jos ke­ti­na įsi­gy­ti ka­lė­di­nių at­vi­ru­kų ir smul­kių do­va­nė­lių. Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja at­vi­ru­kams, ku­rie bus siun­čia­mi mi­nis­tro var­du su­in­te­re­suo­toms įstai­goms, ža­da skir­ti 500–600 eu­rų. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja iš­leis­ti ka­len­do­rių ir įsi­gy­ti „smul­kių ka­lė­di­nių su­ve­ny­rų“: kon­di­te­ri­jos ga­mi­nių, vais­ta­žo­lių ar­ba­tos. Tam pri­reiks iki 6 tūkst. eu­rų.

Vi­sos pa­grin­di­nės ša­lies ins­ti­tu­ci­jos pa­žy­mi, kad jo­kių šven­ti­nių iš­mo­kų ir pre­mi­jų pa­sta­rai­siais me­tais ne­bu­vo ir ne­bus mo­ka­ma. Tik Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja kai ku­riems dip­lo­ma­tams ir vals­ty­bės tar­nau­to­jams už šie­met sėk­min­gai at­lik­tas ypa­tin­gos svar­bos už­duo­tis ga­li skir­ti ke­le­tą vien­kar­ti­nių iš­mo­kų.