Kalėdos su Romos lietuviais
Ita­li­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nė (ILB) Ro­mo­je kar­tu su Po­pie­žiš­ką­ja lie­tu­vių šv. Ka­zi­mie­ro ko­le­gi­ja ir am­ba­sa­da Ita­li­jo­je ma­lo­niai vi­sus kvie­čia į šv. Ka­lė­dų šven­tę gruo­džio 14 die­ną, sek­ma­die­nį, 14.30 val.

Nu­ma­to­ma prog­ra­ma:

14.30 val. Šv. Mi­šios.

15.30 val. ILB mo­kyk­lė­lės „Bi­tu­tė“ vai­kų spek­tak­lio prem­je­ra „Vo­ro ves­tu­vės“. Lie­tu­vos am­ba­sa­da Ita­li­jo­je pra­tęs šau­niau­sio mo­kyk­lė­lės „Bi­tu­tė“ mo­ki­nio kon­kur­są ir pa­kvies Ka­lė­dų se­ne­lį.

16.30 val. Ak­ci­ja „Ke­liau­jan­ti kny­ga“. At­si­neš­ki­te jau pers­kai­ty­tą lie­tu­viš­ką kny­gą, ga­lė­si­te ją keis­ti į nau­ją.

Lo­te­ri­ja. At­si­neš­ki­te sa­vo pa­ga­min­tą ar šiaip ne­di­de­lę do­va­nė­lę (pvz. žais­liu­ką, kny­ge­lę ar ki­tą).

18.00 val. Vai­šės. Lie­tu­vos am­ba­sa­da Ita­li­jo­je pa­vai­šins deš­re­lė­mis su ko­pūs­tais, o ki­tas vai­šes kvie­čia­me at­si­neš­ti pa­tiems.

Ad­re­sas: Sve­čių na­mai „Vil­la Li­tua­nia“, Piaz­za As­ti 25, Roma