Kalbos komisija nepritarė Seimo komiteto siūlymui dėl asmenvardžių rašybos
Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) ne­pa­kei­tė nuo­mo­nės ir to­liau siū­lo as­mens do­ku­men­tuo­se var­dus ir pa­var­des ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis leis­ti ra­šy­ti tik su už­sie­nie­čiais su­si­tuo­ku­siems Lie­tu­vos pi­lie­čiams ir jų vai­kams bei už­sie­nie­čiams, įgi­ju­siems Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę.

„Jo­kios nau­jie­nos pa­sa­ky­ti ne­ga­lė­čiau, nes ko­mi­si­ja lai­kė­si to­kių pa­čių nuo­sta­tų, ku­rios bu­vo iš­dės­ty­tos 2014 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį teik­to­je iš­va­do­je: ko­mi­si­ja sa­vo nuo­mo­nės ne­kei­čia ir nuo­sek­liai lai­ko­si tos po­zi­ci­jos“, - tre­čia­die­nį BNS sa­kė VLKK pir­mi­nin­kė Dai­va Vaiš­nie­nė.

Anot jos, ko­mi­si­ja po­sė­dy­je iš nau­jo ne­dis­ku­ta­vo dėl 2014-ųjų rug­sė­jo 5-ąją vien­bal­siai pri­im­tos iš­va­dos, tik „pa­kei­tė kai ku­rias for­mu­luo­tes“.

VLKK an­tra­die­nio po­sė­dy­je par­en­gė iš­va­dą Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui, ku­ris šiuo me­tu svars­to li­be­ra­les­nį as­men­var­džių ra­šy­mą do­ku­men­tuo­se.

Kal­bos ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, trys rai­dės - q, w ir x - ga­lė­tų bū­ti ra­šo­mos tik as­me­nų, įgi­ju­sių Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę, do­ku­men­tuo­se. Anot VLKK, jų var­dai ir pa­var­dės ga­lė­tų bū­ti įra­šo­mi lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis pa­gal do­ku­men­to šal­ti­nį – ki­tos vals­ty­bės iš­duo­tą as­mens do­ku­men­tą, taip pat su už­sie­nie­čiais san­tuo­ką su­da­ran­tiems ir jų pa­var­des pa­iman­tiems Lie­tu­vos pi­lie­čiams ir to­kių su­tuok­ti­nių vai­kams. Jų pa­var­dės ga­lė­tų bū­ti ra­šo­mos lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis, do­ku­men­to šal­ti­niu lai­kant už­sie­nie­čio su­tuok­ti­nio as­mens do­ku­men­tą.

Tuo me­tu par­la­men­to ko­mi­te­tas siū­lo vi­siems Lie­tu­vos pi­lie­čiams leis­ti as­men­var­džius ra­šy­ti va­do­vau­jan­tis lo­ty­niš­kos abė­cė­lės raš­me­ni­mis ir Tarp­tau­ti­nės ci­vi­li­nės avia­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos (ICAO) stan­dar­tais.

Prieš­in­gai nei VLKK, Sei­mo ko­mi­te­tas ne­nu­ma­to apib­rėž­ti kon­kre­čių as­me­nų, ku­riems bū­tų tai­ko­mos iš­im­tys dėl ra­šy­bos, tik nu­ro­do­ma, kad jie tu­rė­tų pri­sta­ty­ti ori­gi­na­lią pa­var­dės ra­šy­bą įro­dan­tį do­ku­men­to šal­ti­nį. Koks tai šal­ti­nis, pro­jek­te taip pat nė­ra apib­rėž­ta.

Bū­tent tai sa­vo iš­va­do­je dėl įsta­ty­mo pro­jek­to ir kri­ti­kuo­ja VLKK.

„I­šim­tys bū­tų tai­ko­mos tiems as­me­nims, ku­rie tu­ri tin­ka­mą do­ku­men­to šal­ti­nį. Ki­taip sa­kant, tai yra as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tis do­ku­men­tas - as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė, pa­sas (...). Yra tei­si­nis da­ly­kas do­ku­men­tai, pa­gal ku­riuos ga­li­ma ra­šy­ti as­men­var­džius, juos nu­sta­to ti­krai ne ko­mi­si­ja. Gi­mi­mo liu­di­ji­mas taip pat yra do­ku­men­tas, pa­gal ku­rį as­men­var­dis yra ra­šo­mas. Tai ši­ta apib­rėž­tis do­ku­men­to šal­ti­nio, ma­nau, dar bus tiks­li­na­ma“, - sa­kė D.Vaiš­nie­nė.

Anot jos, jei skir­tin­guo­se šal­ti­niuo­se (pa­se, ta­pa­ty­bės kor­te­lė­je ir gi­mi­mo liu­di­ji­me) bus pa­teik­ti skir­tin­gi pa­var­dės va­rian­tai, klau­si­mas dėl pa­var­dės ra­šy­bos bus spren­džia­mas teis­me.

Tei­sės ir tei­sėt­var­kos iš es­mės yra pri­ta­ręs par­eng­tam Var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­tui, ku­ria­me ne­at­siž­velg­ta į VLKK iš­va­das. Jis kol kas Sei­mo ple­na­ri­nė­je se­si­jo­je nė­ra svars­ty­tas.

Par­la­men­tui bu­vo pa­teik­ti du al­ter­na­ty­vūs įsta­ty­mų pro­jek­tai, kaip rei­kė­tų reg­la­men­tuo­ti var­dų ir pa­var­džių ra­šy­bą do­ku­men­tuo­se, taip pat po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta kons­ti­tu­ci­nio Lie­tu­vių vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mo pro­jek­tui.

Va­di­na­ma­jam kon­ser­va­to­riaus Va­len­ti­no Stun­džio pro­jek­tui, siū­lan­čiam leis­ti pa­var­des ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis ra­šy­ti tik pa­pil­do­ma­me pa­so la­pe, ne­pri­tar­ta. Ki­ta ver­tus, jis ga­lu­ti­nai ne­at­mes­tas - pa­da­ry­ta per­trau­ka.

Lie­tu­vos len­kų po­li­ti­kai ir juos re­mian­ti Var­šu­va ne kar­tą ra­gi­no Lie­tu­vą leis­ti do­ku­men­tuo­se ra­šy­ti len­kiš­kas pa­var­des nau­do­jant len­kiš­ką abė­cė­lę. Pa­tai­sų ša­li­nin­kai tei­gia, kad jos bū­tų svar­bios ir san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­sioms lie­tu­vėms.

Kri­ti­kai tei­gia, kad taip bū­tų su­men­kin­tas kons­ti­tu­ci­nis vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos sta­tu­sas, ga­li kil­ti keb­lu­mų skai­tant ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des.