Kaktomuša gresia valdančiųjų kapituliacija
Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės at­si­sa­ky­mas į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus skir­ti "dar­bie­tį" Vy­dą Ged­vi­lą su­kė­lė val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ir įtam­pą ša­lies po­li­ti­nė­je pa­dan­gė­je. Anks­čiau pa­na­šūs su­si­dū­ri­mai baig­da­vo­si ša­lies va­do­vės trium­fu.

D. Gry­baus­kai­tė ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius skir­tin­gai įver­ti­no Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­žy­mą apie V. Ged­vi­lą. Pre­zi­den­tė par­eiš­kė, kad pa­teik­ti duo­me­nys ne­lei­džia net svars­ty­ti šio Dar­bo par­ti­jos (DP) kan­di­da­to tei­ki­mo į mi­nis­trus. Tuo me­tu Vy­riau­sy­bės va­do­vas tei­gė, jog STT do­ku­men­te nu­ro­do­ma, kad V. Ged­vi­las yra ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos, o ke­lios ki­tos de­ta­lės - ne pa­grin­das at­mes­ti jo kan­di­da­tū­rą.

Pats V. Ged­vi­las tvir­ti­no ne­nu­tuo­kian­tis, ko­dėl ne­įti­ko pre­zi­den­tei. DP idė­ji­nis ly­de­ris Vik­to­ras Us­pas­ki­chas pa­tei­kė sa­vo ver­si­ją, esą ko­le­gos kan­di­da­tū­ra ne­ti­ko jai dėl su­si­ti­ki­mų su vers­li­nin­kais.

Nuo­mo­nės išsiskyrė

Spe­cia­lų par­eiš­ki­mą va­kar pa­skel­bu­si D. Gry­baus­kai­tė sa­kė ne­sup­ran­tan­ti, kaip su­lau­kęs kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos in­for­ma­ci­jos apie V. Ged­vi­lą prem­je­ras ry­žo­si teik­ti jo kan­di­da­tū­rą į mi­nis­trus. „Aukš­čiau­sius skaid­ru­mo rei­ka­la­vi­mus kė­liau ir kel­siu vi­siems. To­dėl ne­skir­siu V. Ged­vi­lo švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tru. Lauk­siu iš prem­je­ro kan­di­da­to, ku­rio re­pu­ta­ci­ja ne­kel­tų nė men­kiau­sios abe­jo­nės nei spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms, nei vi­suo­me­nei“, - pa­brė­žė jis.

A. But­ke­vi­čių nu­ste­bi­no pre­zi­den­tės reak­ci­ja. Anot jo, STT pa­žy­ma pa­lan­ki V. Ged­vi­lui. „Va­do­vau­juo­si STT pa­teik­tu pa­grin­di­niu do­ku­men­tu, kad po­nas V. Ged­vi­las yra ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos ir ga­li bū­ti kaip kan­di­da­tas, ku­ris bū­tų siū­lo­mas ei­ti at­sa­kin­gas par­ei­gas. Ten taip pat par­ašy­ta, kad jei bus gau­ta ko­kios nors pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos, ji bus pa­teik­ta mi­nis­trui pir­mi­nin­kui“, - aiš­ki­no prem­je­ras.

Au­to­kra­ti­nė ša­lis?

A. But­ke­vi­čiaus nuo­mo­ne, kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos in­for­ma­ci­ja ne­ga­li bū­ti tei­si­nis pa­grin­das ne­teik­ti V. Ged­vi­lo kan­di­da­tū­ros. „Jei ma­ty­siu, jog ky­la tam ti­kras konf­lik­tas, la­bai pra­šy­siu tą pa­žy­mą pa­vie­šin­ti vi­suo­me­nei, kad ir ji ga­lė­tų ver­tin­ti, ar tai yra pa­grin­das ne­teik­ti kan­di­da­to“, - kal­bė­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

V. Ged­vi­lo klau­si­mą prem­je­ras dar ža­da ap­tar­ti su pre­zi­den­te pir­ma­die­nį. Jis lei­do su­pras­ti, kad „dar­bie­čiui“ ne­ga­li­ma už­kirs­ti ke­lio į mi­nis­tro pos­tą, nors D. Gry­baus­kai­tė ir sa­ko griež­tą „ne“. „Pa­lau­kit, kas čia yra? Au­to­kra­ti­nė ša­lis? Kai iš­gir­si­me ar­gu­men­tus, kai pa­teik­si­me šį do­ku­men­tą vi­suo­me­nei su­si­pa­žin­ti, ta­da ir pa­skelb­si­me ga­lu­ti­nį spren­di­mą“, - pa­žy­mė­jo A. But­ke­vi­čius.

Pa­si­ju­to kaip raup­suo­ta­sis

Pir­ma­sis Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas V. Ged­vi­las sa­kė ne­nu­jau­čian­tis, ko­kių "bai­sių duo­me­nų" STT par­eng­to­je pa­žy­mo­je ga­lė­jo pa­ma­ty­ti D. Gry­baus­kai­tė. „Ne­da­ly­va­vau vers­le, ne­tu­rė­jau ak­ci­jų. Ga­lė­jau bū­ti Sei­mo pir­mi­nin­ku, tu­riu lei­di­mą dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja, pri­klau­sau Sei­mo Už­sie­nio ir Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tams, 10 me­tų dir­bu par­la­men­te. Ne­ži­nau, kas yra blo­gai. Man pa­čiam bū­tų įdo­mu pa­si­žiū­rė­ti“, - sa­kė par­la­men­ta­ras.

V. Ged­vi­las su­tik­tų, kad pa­žy­ma apie jį bū­tų pa­vie­šin­ta. "Dar­bie­tis" svars­tė, kad pre­zi­den­tei ga­lė­jo ne­įtik­ti vien dėl to, jog pri­klau­so DP, ku­riai vals­ty­bės va­do­vė ne­ro­do sim­pa­ti­jų. „Tik iš ša­lies la­bai grei­tai im­ami kan­di­da­tai, pa­vyz­džiui, ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis. Vos bai­gė­si ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me nu­spren­dė­me jį siū­ly­ti į mi­nis­trus, ir po 5 mi­nu­čių bu­vo pa­si­ra­šy­tas de­kre­tas dėl jo sky­ri­mo. Ma­tyt, vie­ni yra raup­suo­tie­ji, ki­ti - pa­gar­bin­ti“, - kal­bė­jo V. Ged­vi­las.

Vie­nas DP ly­de­rių Vy­tau­tas Gap­šys ma­to vie­nin­te­lį bū­dą pre­zi­den­tės ir val­dan­čių­jų gin­čui iš­spręs­ti - pa­vie­šin­ti pa­žy­mos tu­ri­nį. „Jo­je nė­ra jo­kios pa­slap­ties, juo­lab kad V. Ged­vi­las su tuo vi­siš­kai su­tik­tų. Taip gin­čas bū­tų iš­spręs­tas de­mo­kra­tiš­kai, at­vi­rai ir vals­ty­bė­je ne­be­žais­tu­me „pa­žy­mų žai­di­mų“, - siū­lė jis. V. Gap­šys pa­ti­ki­no, kad kol ne­bus pa­skelb­ta STT pa­žy­ma, DP ne­at­siims V. Ged­vi­lo kan­di­da­tū­ros. Ta­čiau STT di­rek­to­rius Sau­lius Ur­ba­na­vi­čius par­eiš­kė, jog pa­žy­mos ne­įma­no­ma pa­vie­šin­ti, nes to ne­nu­ma­to įsta­ty­mas.

Nors tvir­tin­ti mi­nis­trus - pre­zi­den­to pre­ro­ga­ty­va, anot V. Gap­šio, 1998 me­tų Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mas skel­bia, kad ša­lies va­do­vas nė­ra lais­vas skir­da­mas prem­je­rą ar mi­nis­trus, jis esą su­var­žy­tas Sei­mo dau­gu­mos va­lios.

A. But­ke­vi­čiaus atsakomybė

Opo­zi­ci­nės Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis pri­mi­nė, kad D. Gry­baus­kai­tės po­zi­ci­ja DP de­le­guo­tų mi­nis­trų at­žvil­giu bu­vo la­bai griež­ta ir pri­nci­pin­ga. Esą ki­lus men­kiau­sioms abe­jo­nėms dėl V. Ged­vi­lo re­pu­ta­ci­jos, jis ne­ga­li bū­ti ski­ria­mas mi­nis­tru. Anot li­be­ra­lo, di­džiau­sia at­sa­ko­my­bė dėl ki­lu­sios įtam­pos ten­ka A. But­ke­vi­čiui, ne­įsi­ti­ki­nu­siam, kad siū­lo­ma kan­di­da­tū­ra bus sklan­džiai pa­tvir­tin­ta.

Svars­ty­da­mas, ko­dėl pers­kai­čius tą pa­čią pa­žy­mą iš­sis­ky­rė pre­zi­den­tės ir prem­je­ro nuo­mo­nės dėl V. Ged­vi­lo tin­ka­mu­mo ei­ti mi­nis­tro par­ei­gas, E. Ma­siu­lis tei­gė, jog ski­ria­si vals­ty­bės va­do­vų po­li­ti­nės mo­ra­lės stan­dar­tų su­vo­ki­mas. Dėl to­les­nio sklan­daus Vy­riau­sy­bės dar­bo bū­ti­na ras­ti komp­ro­mi­są. Ki­ta ver­tus, li­be­ra­las ne­ma­to pa­grin­do D. Gry­baus­kai­tei at­si­trauk­ti.

De­mons­truo­ja viršenybę

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Lau­ras Bie­li­nis aiš­ki­no, kad pre­zi­den­tas nė­ra tas as­muo, ku­ris at­sa­kin­gas už val­dan­čią­ją dau­gu­mą, Vy­riau­sy­bės veik­lą. Jis tik sa­vo­tiš­kai asis­tuo­ja prem­je­rui par­en­kant mi­nis­trus, pa­tvir­ti­na mi­nis­tro pir­mi­nin­ko spren­di­mą. D. Gry­baus­kai­tė, at­si­sa­kiu­si skir­ti mi­nis­tru V. Ged­vi­lą, par­odė, jog mi­nis­trų klau­si­mas pri­klau­so bū­tent nuo jos va­lios.

„Šiuo at­ve­ju pre­zi­den­tė de­mons­truo­ja prem­je­rui ir Vy­riau­sy­bei, kad ji yra tas žmo­gus, ku­ris le­mia ga­lu­ti­nį spren­di­mą ski­riant ar­ba ne ko­kį nors as­me­nį. Taip ji ro­do sa­vo po­zi­ci­jos vir­še­ny­bę ki­tų ins­ti­tu­ci­jų ar as­me­nų at­žvil­giu“, - dės­tė po­li­to­lo­gas.

L. Bie­li­nio nuo­mo­ne, šio klau­si­mo spren­di­mo dar rei­kės pa­lauk­ti. Ta­čiau jis įžvel­gė pre­zi­den­tės ban­dy­mą pro­vo­kuo­ti DP, gal net vi­są val­dan­čią­ją dau­gu­mą tam ti­kram konf­lik­tui su ja. Grei­čiau­siai ste­bė­si­me tarp „dar­bie­čių“ ir pre­zi­den­tū­ros di­dė­jan­čią įtam­pą, o prem­je­rui ir Vy­riau­sy­bei ga­li tek­ti ten­kin­tis tuo, kad Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai lai­ki­nai va­do­vaus ku­ris nors da­bar­ti­nių mi­nis­trų. Nors gal bus su­tar­ta mi­nis­tru skir­ti ne­par­ti­nį kan­di­da­tą.