Kaktomuša dėl pareigūno stiprėja
Jau ku­rį lai­ką val­džios vir­šū­nė­je be­si­tę­sian­tis konf­lik­tas dėl Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) va­do­vo Jo­no Mi­liaus tik dar la­biau įsip­lies­kia. Vals­ty­bės par­ei­gū­nas iš aukš­to pos­to pats ne­si­trauks: jo ne­pa­vei­kė nei pre­zi­den­tės, nei prem­je­ro grū­mo­ji­mai. At­leis­ti Vy­riau­sy­bei pa­val­džios įstai­gos va­do­vą nė­ra pa­pras­ta – gin­čas ga­li per­si­kel­ti į teis­mą. Gal­būt dėl to J. Mi­lius toks už­ti­krin­tas?

Aukš­čiau­sių ša­lies va­do­vų kri­ti­kos ir ra­gi­ni­mų kuo grei­čiau trauk­tis jau anks­čiau su­lau­kęs J. Mi­lius lie­ka dirb­ti. Nors Vy­riau­sy­bės at­sto­vai da­bar jo li­ki­mą sie­ja su VMVT va­do­vo veik­los at­as­kai­ta, abe­jo­ja­ma, ar tuo vis­kas ir baig­sis. Eks­per­tai re­ko­men­duo­ja at­lik­ti ne­prik­lau­so­mą VMVT au­di­tą ir taip iš­siaiš­kin­ti, kas tar­ny­bo­je bu­vo ne­ge­rai. Ki­taip po­li­ti­kų ir J. Mi­liaus gin­čas ga­li kai­nuo­ti vi­siems.

Ki­tas žings­nis – ataskaita

Skan­da­lui įsi­siū­buo­jant J. Mi­lius iš­ėjo at­os­to­gų, o va­kar iš jų grį­žęs par­eiš­kė ne­ma­tan­tis pa­grin­do at­sis­ta­ty­din­ti ir to da­ry­ti kol kas ne­ke­ti­nan­tis. Ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė, prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ir že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ra­gi­na jį elg­tis prieš­in­gai.

Ko­dėl į po­li­ti­nį gais­rą pa­te­kęs J. Mi­lius lai­ko­si sa­vo? Bent jis pats tei­gia lau­kian­tis „mo­ty­vuo­tų kal­ti­ni­mų“. Vy­riau­sy­bė, no­rė­da­ma at­leis­ti to­kio ran­go par­ei­gū­ną, tu­ri ke­lias iš­ei­tis. Vy­riau­sy­bės įstai­gos va­do­vas ga­li bū­ti at­leis­tas dėl šiurkš­čių pa­žei­di­mų ar­ba kai Vy­riau­sy­bė ne­pri­ta­ria jo veik­los at­as­kai­tai. At­ro­do, kad bū­tent šiuo at­ve­ju bus su­ka­ma pa­sta­ruo­ju ke­liu.

Ta­čiau vi­sa tai ga­li baig­tis teis­muo­se. Kaip pa­brė­žė vie­šo­jo val­dy­mo eks­per­tas, Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Vi­ta­lis Na­kro­šis, J. Mi­lius yra ne vals­ty­bės tar­nau­to­jas, o par­ei­gū­nas, ir jis ga­li bū­ti at­lei­džia­mas tam ti­kro­mis są­ly­go­mis. „Vie­na jų – kai ne­pri­ta­ria­ma at­as­kai­tai. Jos par­ei­ka­lau­ta, ta­čiau keis­ta, kad jo­kie klau­si­mai ne­bu­vo už­duo­ti, tad J. Mi­lius tar­si tu­ri pa­teik­ti at­as­kai­tą lais­va for­ma. At­sis­ta­ty­din­ti J. Mi­lių ne­ga­li pri­vers­ti nei Vy­riau­sy­bė, nei pre­zi­den­tė. O no­rint at­mes­ti jo pa­teik­tą at­as­kai­tą rei­kės įro­dy­ti, kad J. Mi­lius bu­vo tie­sio­giai at­sa­kin­gas už ga­li­mus pa­žei­di­mus. Ta­čiau Vy­riau­sy­bės įstai­gų va­do­vai ne­tu­ri la­bai aiš­kių veik­los tiks­lų ir pa­grin­di­nių ro­dik­lių, kaip yra už­sie­ny­je“, – kal­bė­jo eks­per­tas.

Klam­pi ir su­dė­tin­ga procedūra

No­rint at­leis­ti J. Mi­lių, rei­kė­tų įver­tin­ti, ar jis dir­bo ge­rai, ar blo­gai, o kai nė­ra kri­te­ri­jų, tai pa­da­ry­ti nė­ra pa­pras­ta. Rei­kė­tų įro­di­nė­ti, kad veik­los kon­tro­lės sis­te­mos vei­kė ydin­gai, bū­tent dėl to ra­do­si pa­žei­di­mų, ku­rie kė­lė grės­mę vi­suo­me­nės svei­ka­tai, ga­lė­jo da­ry­ti įta­ką eks­por­tui.

„Kad tai bū­tų ga­li­ma įro­dy­ti, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai rei­kė­tų už­sa­ky­ti VMVT au­di­tą. Jei­gu po at­as­kai­tos pa­tei­ki­mo bū­tų pri­im­tas po­li­ti­nis spren­di­mas J. Mi­lių at­leis­ti, jis ga­lė­tų bū­ti gin­či­ja­mas. Rei­kė­tų įro­dy­ti, kad veik­los re­zul­ta­tai bu­vo blo­gi, nes blo­gai vei­kė veik­los kon­tro­lės sis­te­ma, už ku­rią va­do­vas at­sa­kin­gas“, – aiš­ki­no V. Na­kro­šis.

Lie­tu­vo­je jau yra nu­skam­bė­ju­sios ke­lios ne­vy­ku­sių „po­li­ti­nių at­lei­di­mų“ is­to­ri­jos. Pa­vyz­džiui, 2009 me­tais tuo­me­tis so­cia­li­nės ap­sau­gos mi­nis­tras Ri­man­tas Jo­nas Da­gys at­lei­do Lie­tu­vos dar­bo bir­žos di­rek­to­rių Vi­dą Šle­kai­tį. Ta­čiau po ke­le­rių me­tų jis į sa­vo pos­tą grį­žo – teis­mai pri­pa­ži­no, kad V. Šle­kai­tis bu­vo at­leis­tas ne­tei­sė­tai. Vals­ty­bė jam iš­mo­kė­jo be­veik 377 tūkst. li­tų kom­pen­sa­ci­ją.

Per 130 tūkst. li­tų vals­ty­bei at­siė­jo ir ne­tei­sė­tas tuo­me­čio vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Rai­mun­do Pa­lai­čio įsa­ky­mas at­leis­ti iš par­ei­gų Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to va­do­vą Os­val­dą Šar­ma­vi­čių. Maž­daug to­kio dy­džio bu­vo teis­mo skir­ta kom­pen­sa­ci­ja už pri­vers­ti­nes pra­vaikš­tas. 2012 me­tais jis teis­mo spren­di­mu bu­vo grą­žin­tas į dar­bą. Ši is­to­ri­ja iki šiol ne­baig­ta. Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra iš bu­vu­sio vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro iki šiol sie­kia pri­si­teis­ti per 61 tūkst. eu­rų at­ly­gin­ti nuo­sto­liams, ku­rie su­si­da­rė dėl O. Šar­ma­vi­čiaus at­lei­di­mo iš par­ei­gų.

Po­li­ti­kai pa­mirš­ta detales

Šį są­ra­šą ga­li pra­tęs­ti ir J. Mi­lius. Ad­vo­ka­tas dr. Jus­ti­nas Uso­nis tvir­ti­no, kad at­lei­di­mo pa­grin­das tu­ri bū­ti la­bai aiš­kus, ki­taip J. Mi­lius ga­lė­tų ko­vo­ti teis­muo­se. J. Uso­nio tei­gi­mu, ka­dai­se at­lei­džiant V. Šle­kai­tį ir O. Šar­ma­vi­čių po­li­ti­kai ir­gi ieš­ko­jo pa­grin­do, ta­čiau teis­mai kons­ta­ta­vo, kad ne­bu­vo lai­ko­ma­si pro­ce­dū­rų.

„Tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas yra vie­na pro­ce­dū­rų. Ir kai gin­čas at­si­du­ria teis­me, svar­būs ter­mi­nai, kaip tai bu­vo da­ro­ma, ar bu­vo su­da­ry­ta ga­li­my­bė pa­siaiš­kin­ti, kaip bu­vo įver­ti­na­ma veik­la anks­čiau, kaip bu­vo aps­kri­tai ren­ka­mi fak­tai, ar jie pa­tvir­tin­ti įro­dy­mais. O V. Šle­kai­čio ir O. Šar­ma­vi­čiaus at­ve­jais ta pro­ce­dū­ra ne­bu­vo at­lik­ta skru­pu­lin­gai“, – kal­bė­jo J. Uso­nis.

Ad­vo­ka­tas pri­mi­nė, kad po­li­ti­kai kar­tais pik­ti­na­si, kai jų kon­tro­liuo­ja­mos mi­nis­te­ri­jos pa­val­džio­je įstai­go­je dir­ba esą „ne­tin­ka­mas žmo­gus“, ta­čiau taip ir ne­ga­li pa­aiš­kin­ti, kas kon­kre­čiai ne­tin­ka.

„Jei­gu bu­vo pa­sku­bė­ta, taip, jie ga­li tie­siog par­ei­gū­ną at­leis­ti, par­ašy­ti įsa­ky­mą be jo­kio pa­grin­do. Ta­čiau as­muo sa­vo tei­sę su­ži­no­ti, už ką at­leis­tas, to­kiu at­ve­ju gi­na teis­me ir ar­ba grįž­ta į tar­ny­bą, ar­ba ne­grįž­ta. Ar­ba jam su­mo­ka­ma kom­pen­sa­ci­ja“, – dės­tė ad­vo­ka­tas.

Jei­gu J. Mi­lius iš par­ei­gų pa­si­trauk­tų sa­vo no­ru, by­li­nė­tis ne­be­ga­lė­tų. „Ne­bent jis įro­dy­tų, kad bu­vo pri­vers­tas tai pa­da­ry­ti, bu­vo ne­leis­ti­nas spau­di­mas – smur­tas, psi­cho­lo­gi­nis ir pa­na­šiai“, – pri­dū­rė J. Uso­nis.

Be­je, J. Mi­lius at­os­to­gau­ti pa­čia­me skan­da­lo įkarš­ty­je pa­si­rin­ko ne­at­si­tik­ti­nai. J. Uso­nio tei­gi­mu, pa­na­šiais at­ve­jais žmo­nės ta­ria­si su tei­si­nin­kais, ga­liau­siai pri­ima spren­di­mą ko­vo­ti dėl dar­bo vie­tos ar ne. Ki­taip ta­riant, su­ku­ria­ma stra­te­gi­ja, kaip elg­tis.

Va­kar J. Mi­lius par­eiš­kė, kad iš par­ei­gų trauk­tis ne­ke­ti­na, nes, jo nuo­mo­ne, tai reikš­tų kal­tės pri­pa­ži­ni­mą. „Kai jūs man iš­var­dy­si­te, už ką – pir­ma, an­tra, tre­čia, ket­vir­ta, ta­da at­sis­ta­ty­din­siu, jei­gu jie (kal­ti­ni­mai – aut.) bus mo­ty­vuo­ti“, – kal­bė­jo jis.