Kaip skamba Lietuvos ir kitų šalių parlamentarų priesaikos
Au­to­kra­ti­nė­se ša­ly­se Ru­si­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je pra­de­dan­tys dar­bą par­la­men­ta­rai ne­pri­sie­kia. Die­vo var­dą mi­ni Lie­tu­vo­je ir Len­ki­jo­je į par­la­men­tą iš­rink­ti at­sto­vai. O ko­kie žo­džiai skam­ba ki­tų Bal­ti­jos ša­lių par­la­men­ta­rų prie­sai­ko­se, ko­kios prie­sai­kos Ukrai­no­je, Gru­zi­jo­je?

Šian­dien pri­sie­kęs Sei­mo na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas so­cia­li­nia­me tink­le pa­pa­sa­ko­jo, ko­kius žo­džius to­kio­mis pro­go­mis ta­ria Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Len­ki­jos, Ukrai­nos ir Gru­zi­jos iš­rink­ti par­la­men­ta­rai. Lie­tu­vių po­li­ti­kas ci­tuo­ja, kaip skam­ba mi­nė­tų vals­ty­bių iš­rink­tų par­la­men­ta­rų prie­sai­kos.

„Šian­dien Sei­mo na­rių prie­sai­kų die­na. O kaip kai­my­ni­nė­se ir to­li­mes­nė­se ša­ly­se su prie­sai­ko­mis el­gia­ma­si? Ru­si­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je par­la­men­ta­rų prie­sai­kų nė­ra, – sa­vo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je par­ašė A. Anu­šaus­kas. – Lat­viai ir lie­tu­viai prie­sai­kos pri­ėmi­mą per­so­na­li­zuo­ja ir įsta­ty­muo­se yra įtvir­ti­nę as­me­ni­nį iš­kil­min­gą prie­sai­kos skai­ty­mą. Kiek­vie­nos ša­lies par­la­men­ta­rų prie­sai­kos ski­ria­si, il­giau­sia ji – lat­vių, o trum­piau­sia – es­tų. Die­vas mi­ni­mas tik Lie­tu­vos par­la­men­ta­rų prie­sai­kos va­rian­te – tarp Bal­ti­jos ša­lių.“

Es­ti­jo­je Rii­gi­ko­gu prie­sai­kos teks­tas: „Pra­dė­da­mas vyk­dy­ti sa­vo, XIII šau­ki­mo Rii­gi­ko­gu na­rio par­ei­gas, pri­sie­kiu bū­ti iš­ti­ki­mas Es­ti­jos Res­pub­li­kai ir jos kons­ti­tu­ci­nei sant­var­kai“. Po to vi­si par­la­men­ta­rai pa­si­ra­šo la­pus su prie­sai­kos teks­tais, ku­rie per­duo­da­mi Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kui.

Lat­vi­jo­je Saei­mo de­pu­ta­tų prie­sai­ka yra to­kia: „Pra­dė­da­mas vyk­dy­ti de­pu­ta­to par­ei­gas, Lat­vių tau­tos aki­vaiz­do­je pri­sie­kiu bū­ti iš­ti­ki­mas Lat­vi­jos Res­pub­li­kai, stip­rin­ti jos su­ve­re­nu­mą ir lat­vių kal­bą, kaip vie­nin­te­lę vals­ty­bi­nę kal­bą, ir gin­ti Lat­vi­ją kaip ne­prik­lau­so­mą ir de­mo­kra­ti­nę vals­ty­bę, sa­vo par­ei­gas vyk­dy­ti do­rai ir są­ži­nin­gai. Aš įsi­pa­rei­go­ju lai­ky­tis Lat­vi­jos Kons­ti­tu­ci­jos ir įsta­ty­mų.“

Lie­tu­vos Sei­mo na­rių prie­sai­ka: „Aš, (var­das, pa­var­dė), pri­sie­kiu bū­ti iš­ti­ki­mas (-a) Lie­tu­vos Res­pub­li­kai; pri­sie­kiu gerb­ti ir vyk­dy­ti jos Kons­ti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, sau­go­ti jos že­mių vien­ti­su­mą; pri­sie­kiu vi­so­mis iš­ga­lė­mis stip­rin­ti Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę, są­ži­nin­gai tar­nau­ti Tė­vy­nei, de­mo­kra­ti­jai, Lie­tu­vos žmo­nių ge­ro­vei. Te­pa­de­da man Die­vas!“. Pri­siek­ti lei­džia­ma ir be pa­sku­ti­nio­jo sa­ki­nio.

Len­ki­jos par­la­men­ta­ro prie­sai­ka: „Iš­kil­min­gai pri­sie­kiu są­ži­nin­gai vyk­dy­ti par­ei­gas Tau­tai, sau­go­ti Vals­ty­bės su­ve­re­nu­mą ir in­te­re­sus, da­ry­ti vis­ką Tė­vy­nės kles­tė­ji­mui ir pi­lie­čių ge­ro­vei, lai­ky­tis Kons­ti­tu­ci­jos ir ki­tų Len­ki­jos res­pub­li­kos įsta­ty­mų“. Ga­li­ma pri­dė­ti žo­džius: „Te­pa­de­da man Die­vas“.

Ukrai­nos Aukš­čiau­sios Ra­dos de­pu­ta­to prie­sai­ka: „Pri­sie­kiu bū­ti iš­ti­ki­mas Ukrai­nai. Įsi­pa­rei­go­ju vi­sais sa­vo dar­bais gin­ti Ukrai­nos su­ve­re­nu­mą ir ne­prik­lau­so­my­bę, rū­pin­tis Tė­vy­nės ir ukrai­nie­čių tau­tos ge­ro­ve. Pri­sie­kiu lai­ky­tis Ukrai­nos Kons­ti­tu­ci­jos ir įsta­ty­mų, vyk­dy­ti sa­vo par­ei­gas vi­sų tė­vy­nai­nių la­bui“.

Gru­zi­jos par­la­men­ta­rų prie­sai­ka: „Aš, vi­sos Gru­zi­jos at­sto­vas, at­skai­tin­gas jai, prieš Die­vą ir tau­tą par­eiš­kiu, kad są­ži­nin­gai nau­do­siuo­si Par­la­men­to na­rio tei­sė­mis ir vyk­dy­siu par­ei­gas, gin­siu kons­ti­tu­ci­nę sant­var­ką, ne­prik­lau­so­my­bę, vie­ny­bę ir ša­lies vien­ti­su­mą, tau­tos in­te­re­sus, pi­lie­čių tei­ses ir lais­ves, Gru­zi­jos stip­ry­bę“.