Kainų komisijos vadove tapo I. Žilienė
Nau­ją­ja Kai­nų ko­mi­si­jos va­do­ve Sei­mas pa­tvir­ti­no Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos (RRT) va­do­vo pa­va­duo­to­ją In­gą Ži­lie­nę.

Už I.Ži­lie­nės sky­ri­mą bal­sa­vo 77 Sei­mo na­riai, prieš - 16, o su­si­lai­kė 13.

I.Ži­lie­nė nuo sau­sio 21 die­nos pa­keis Dia­ną Kor­sa­kai­tę, ku­rią Sei­mas ket­vir­ta­die­nį at­lei­do.

Ma­te­ma­ti­kos bei va­dy­bos ir vers­lo ad­mi­nis­tra­vi­mo iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti I.Ži­lie­nė 13 me­tų dir­ba RRT, o nuo 2013 me­tų lai­ki­nai ei­na jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo par­ei­gas. Ji yra at­sto­va­vu­si Lie­tu­vai Eu­ro­pos elek­tro­ni­nių ry­šių re­gu­liuo­to­jų ins­ti­tu­ci­jo­je.