Kainų komisija nutraukė konkursą, kuriame dalyvavo ir D. Korsakaitė
Kai­nų ko­mi­si­ja ket­vir­ta­die­nį nu­trau­kė Eko­no­mi­nių ty­ri­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus kon­kur­są, ku­ria­me, BNS ži­nio­mis, da­ly­va­vo ir bu­vu­si ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Dia­na Kor­sa­kai­tė.

„Kon­kur­sas šian­dien yra at­šauk­tas“, - BNS sa­kė ko­mi­si­jos at­sto­vė Lo­re­ta Ki­mu­ty­tė. Anot jos, nu­spręs­ta pa­nai­kin­ti ir pa­tį de­par­ta­men­tą, nes jam ne­pa­kan­ka lė­šų.

„Į­ver­ti­no­me dar­bo už­mo­kes­čio fon­dą. Pa­ma­tė­me, kad per­nai tu­rė­jo­me dau­giau pi­ni­gų nei šie­met gau­si­me ir ma­to­me, kad trūks­ta pi­ni­gų“, - aiš­ki­no L.Ki­mu­ty­tė. Jos tei­gi­mu, tos funk­ci­jos, ku­rias bū­tų vyk­dęs de­par­ta­men­tas, at­liks Du­jų ir elek­tros de­par­ta­men­tas.

Be D.Kor­sa­kai­tės, į šį pos­tą pre­ten­da­vo Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jas Egi­di­jus Pur­lys.