Kainų kadrilis ant kojų sukėlė valdžią
Vi­suo­ti­nis pa­si­pik­ti­ni­mas smar­kiai pa­bran­gu­siais mais­to pro­duk­tais virs­ta ke­lias­de­šim­ties tūks­tan­čių gy­ven­to­jų ke­ti­ni­mu tris die­nas boi­ko­tuo­ti pre­ky­bos cen­trus. Pa­dė­ti­mi su­si­rū­pi­no ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

So­cia­li­niuo­se tink­luo­se žmo­nės jau ne pir­mą die­ną lie­ja pyk­tį dėl ge­ro­kai pa­bran­gu­sių mais­to pro­duk­tų, ke­lia nuo­trau­kas su už­fik­suo­to­mis di­de­lė­mis jų kai­no­mis. Ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių gy­ven­to­jų nu­ro­do pri­si­de­dą prie ak­ci­jos „Nei­kim į par­duo­tu­ves 3 die­nas“, ku­ri vyks ge­gu­žės 10–13 die­no­mis. Taip pat žmo­nės ak­ty­viai pa­si­ra­šo elek­tro­ni­nę pe­ti­ci­ją „Dėl su­kel­tų kai­nų ir ma­žo at­ly­gi­ni­mo“.

Di­džiu­lis pabrangimas

Įdė­jęs agur­kų nuo­trau­ką, ku­rio­je ma­ty­ti, kad ki­log­ra­mas šių lie­tu­viš­kų dar­žo­vių kai­nuo­ja 3,79 eu­ro, vie­nas so­cia­li­nio tink­lo var­to­to­jas klau­sia, ar ka­da nors už agur­kus esa­me mo­kė­ję 13 li­tų? „Nei esa­ma val­džia, nei esa­mi žmo­nės ne­ma­to, kas vyks­ta pa­no­sė­je su kai­nų for­ma­vi­mo po­li­ti­ka ir sa­vos liau­dies skur­di­ni­mu bei šai­py­mu­si iš jos! Kiek pa­me­nu, bu­vo iš­leis­tas ne vie­nas Eu­ro­pos mi­li­jo­nas vie­ši­ni­mui ir žmo­nių ra­mi­ni­mui, kad po eu­ro įve­di­mo kai­nos nei cen­tu ne­si­keis! Gal nau­ją leng­vą ir grei­tą re­fe­ren­du­mu­ką pra­ves­ti? Pa­žiū­rė­si­me, kas šį kar­tą už eu­riu­ką bal­suos“, – pa­si­pik­ti­ni­mo ne­sle­pia vy­ras.

Ki­tas „Fa­ce­book“ var­to­to­jas pa­si­da­li­jo treš­nių nuo­trau­ka, nu­ro­dy­da­mas jų kai­ną – 19,99 eu­ro už ki­log­ra­mą. „Vie­toj kau­liu­ko vi­du­je ti­kriau­siai per­lą ga­li­ma ras­ti“, – iro­ni­zuo­ja jis. „Iš­lai­dos vir­ši­ja pa­ja­mas! Sei­mū­nai gau­na žvė­riš­kus pi­ni­gus kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms. Pa­ti dir­bu mo­ky­to­ja, bet prie­mo­nė­mis ma­nęs nie­kas ne­ap­rū­pi­na!“ – skun­džia­si dar vie­na so­cia­li­nio tink­lo var­to­to­ja, ke­ti­nan­ti tris die­nas boi­ko­tuo­ti pre­ky­bos cen­trus.

Kaip so­cia­li­nia­me tink­le aiš­ki­na vie­na ak­ci­jos boi­ko­tuo­ti pre­ky­bos cen­trus ini­cia­to­rių, to­kiais veiks­mais no­ri­ma at­kreip­ti dė­me­sį į val­di­nin­kų ir pre­ky­bi­nin­kų su­lau­žy­tus pa­ža­dus, kad įve­dus eu­rą pre­kės ne­brangs. „Kaip ma­to­me, dau­gu­ma bū­ti­niau­sių pre­kių ir mais­to pro­duk­tų pa­bran­go net ke­lis kar­tus. Pri­si­dė­da­mi prie ak­ci­jos, ban­dy­si­me at­kreip­ti į tai dė­me­sį“, – ra­šo ji.

Klau­si­mų ki­lo ir premjerui

Pir­ma­die­nį dėl mais­to pro­duk­tų kai­nų po­ky­čių par­duo­tu­vė­se spe­cia­lų pa­si­ta­ri­mą, į ku­rį kvie­čia­mi ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai ir Lie­tu­vos pre­ky­bi­nin­kų aso­cia­ci­jos va­do­vai, ren­gia mi­nis­tras pir­mi­nin­kas A. But­ke­vi­čius.

„Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pa­tei­kia­mo­je in­for­ma­ci­jo­je apie kai­nų po­ky­čius di­de­lių svy­ra­vi­mų kas mė­ne­sį nė­ra, ta­čiau žmo­nės pa­ste­bi, kad kai ku­rių mais­to pro­duk­tų kai­nos iš­au­go ge­ro­kai. Mes su­pran­ta­me, jog ga­li bū­ti svy­ra­vi­mų dėl naf­tos kai­nos, dėl eks­por­to si­tua­ci­jos, pa­sau­li­nės rin­kos ten­den­ci­jų, ta­čiau tai, koks di­de­lis kai ku­rių pre­kių kai­nų po­ky­tis ma­to­mas kai ku­rio­se pre­ky­bos vie­to­se, ste­bi­na ir ke­lia klau­si­mų“, – pa­žy­mė­jo prem­je­ras. Jis pri­dū­rė, kad dėl eu­ro įve­di­mo kai­nos „ti­krai ne­tu­rė­jo kil­ti“.

Skai­čiuo­ja vi­du­ti­nes kainas

Ki­lus ma­si­niam gy­ven­to­jų pa­si­pik­ti­ni­mui, į tai su­sku­bo rea­guo­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas iš­pla­ti­no len­te­lę su pa­grin­di­nių pre­kių vi­du­ti­nė­mis maž­me­ni­nė­mis kai­no­mis ir nu­ro­dė, kaip jos pa­si­kei­tė nuo 2014 me­tų. Iš jos ma­ty­ti, kad per dve­jus me­tus kai­nos dras­tiš­kai ne­ki­to. La­biau­siai pa­bran­go šal­dy­ta jū­rų ly­de­kų fi­lė, alie­jus, ka­va, gri­kiai. Ke­liais eu­ro cen­tais pa­bran­go duo­na, ry­žiai, ma­ka­ro­nai.

Kvie­ti­niai mil­tai, ba­to­nas, pie­nas, grie­ti­nė, jau­tie­nos kum­pis su kau­lu, mal­ta kiau­lie­na, cu­krus, svies­tas, kaip ro­do Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­nys, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, kiek at­pi­go.

Ko­vo mė­ne­sio duo­me­ni­mis, ly­gi­nant su pra­ėju­siu ko­vu, mais­to pro­duk­tai ir ne­al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai pa­bran­go 1,5 proc. Ly­gi­nant su šių me­tų va­sa­rio mė­ne­siu, kai­nos pa­di­dė­jo 0,5 proc., „Ži­nių ra­di­jui“ apie kai­nų po­ky­čius kal­bė­jo Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to Kai­nų sta­tis­ti­kos sky­riaus ve­dė­ja Na­diež­da Ale­je­va. Ji sa­kė, kad dar­žo­vių ir vai­sių pre­kių gru­pė – iš­skir­ti­nė, nes be­veik kas mė­ne­sį fik­suo­ja­mas la­bai di­de­lis šių pre­kių kai­nų pa­si­kei­ti­mas. „Per me­tus bend­rai dar­žo­vės pa­bran­go 9,7 proc., o vai­siai – 5,1 proc. Svo­gū­nai pa­bran­go 1,7 kar­to, čes­na­kai – 1,5 kar­to, bu­ro­kė­liai – 1,5 kar­to, mor­kos – 1,4 kar­to. Ci­tru­si­niai vai­siai pa­bran­go 10 proc.“, – kal­bė­jo N. Ale­je­va.

Sa­vo pa­aiš­ki­ni­mą, ko­dėl Lie­tu­vo­je bran­giau nei, tar­ki­me, ša­lia esan­čio­je Len­ki­jo­je, pa­tei­kė Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba. Tei­gia­ma, kad ma­žo­se rin­ko­se kai­nos daž­nai bū­na di­des­nės, nes ša­ly­je, ku­rio­je yra ma­žiau gy­ven­to­jų, yra ma­žiau ir pir­kė­jų, ir tie­kė­jų, daž­niau ky­la pa­gun­dų re­gu­liuo­ti kai­nas.

Pre­ky­bos cen­trų pozicija

„Ma­xi­mos“ Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus va­do­vė Re­na­ta Sau­ly­tė:

„Ma­no­me kad ši ak­ci­ja nė­ra nu­kreip­ta prieš „Ma­xi­mą“. „Ma­xi­ma“ bu­vo, yra ir, ne­abe­jo­ja­me, at­ei­ty­je iš­liks že­mų kai­nų ly­de­rė rin­ko­je. Vi­sa­da dė­jo­me ir ne­abe­jo­ti­nai to­liau dė­si­me pa­stan­gas, kad sa­vo klien­tams ga­lė­tu­me pa­siū­ly­ti di­de­lį pro­duk­tų pa­si­rin­ki­mą už ge­rą, kiek­vie­nam pri­im­ti­ną kai­ną. Kaip ir iki šiol, dėl ge­res­nės kai­nos de­rė­si­mės su tie­kė­jais, ieš­ko­si­me nau­jų bend­ra­dar­bia­vi­mo ir tie­ki­mo ga­li­my­bių, sa­vo klien­tams teik­si­me tai, ką jie pa­ste­bi ir ver­ti­na la­biau­siai – ak­ci­jas ir nuo­lai­das, taip pat ieš­ko­si­me ki­tų že­mos kai­nos sa­vo klien­tams su­tei­ki­mo me­cha­niz­mų.“

IKI vie­šų­jų ry­šių va­do­vė Ber­ta Čai­kaus­kai­tė:

„Švie­žias pa­va­sa­rio dar­žo­vių der­lius vi­suo­met yra bran­ges­nis, o ypač lie­tu­viš­kas, ta­čiau vi­du­ti­niš­kai kas­met pa­va­sa­rį švie­žio der­liaus par­da­vi­mas iš­au­ga iki 60 proc., pa­ly­gin­ti su žie­mos mė­ne­siais. Lie­tu­viš­ko der­liaus dar­žo­vių kai­nai įta­kos dau­giau­sia tu­ri ne­di­de­lė pa­siū­la bei oro są­ly­gos. Ly­gin­da­mi šių me­tų dar­žo­vių kai­nas su per­nykš­tė­mis, ma­to­me, kad kai ku­rios dar­žo­vės bran­go, bet pa­ly­gin­ti ne­daug, o kai ku­rios ki­tos dar­žo­vės, pa­vyz­džiui, bul­vės ar mor­kos, – pi­go. Taip pat kas sa­vai­tę sa­vo ak­ci­jų lei­di­niuo­se pir­kė­jams pa­tei­kia­me įvai­rių pa­siū­ly­mų, kai dar­žo­vių bei ki­tų pre­kių jie ga­li įsi­gy­ti pi­giau. Gir­dė­jo­me apie or­ga­ni­zuo­ja­mą ak­ci­ją, bet pa­ko­men­tuo­ti pla­čiau ne­ga­li­me – kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri tei­sę rink­tis ir da­ly­vau­ti įvai­rio­se ak­ci­jo­se.“

Šių gru­pių mais­to pre­kės bran­go ar pi­go per me­tus nuo 2015 me­tų ko­vo iki 2016 me­tų ko­vo (proc.)

Šaltinis: Statistikos departamentas

.